ديدگاه

كامپوتر

freehand

 1-كدام يك از گزينه هاي زير جز گزينه هاي شروع به كار در Freehand      به حساب مي آيد؟

الف- New         ب  -  Previous File               ج- Template   د- هر سه مورد

2  -  كدام يك از موارد زير جز واحدهاي اندازه گيري در  Freehand   مي با شند؟

 الف - Picas         ب  -  Inches              ج- Normal           د   - موارد الف و ب

3-  صفحه اندازه پيش فرضي كه در زمان ايجاد يك سند جديد استفاده مي شود چيست؟

الف –در اندازه Portrait و جهت Letter                                  ب  - در اندازه و جهت نامعين

ج -  در اندازه Letter  و جهت Portrait                                  د   - هيچكدام

4- كدام يك از ابزارهاي زير براي بزرگنمايي مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف -  Zoom                 ب  - Grid                  ج -  Ruler                د   -   Guides        

5-كدام يك از ابزارهاي زير براي افزايش بزرگنمايي مشاهده بصورت خاص استفاده ميشود؟

 الف -  Zoom                  ب  -  Zoom out               ج  - Zoom In          د   - Zoom Levels

6- در كادر مكالمه Edit Grid كدام گزينه اين امكان را مي دهد تا فاصله بين خطوط را بر ا ساس يك مقدار مشخص تنظيم كرد؟

الف - Size Grid                    ب  -  Grid Size            ج  - Relative Grid          د   - Grid relative

7- در Freehand   خطوط راهنما چه عملي را انجام ميدهند؟

 الف - يك مربع بصري براي مرتب كردن ا شيا از نظر افقي يا عمودي مي با شند.

ب  -   بر روي واحد هاي اندازه گيري اثر گذا شته و با عث تغيير نوع آنها مي شنود.

ج  - مانند خطوط شبكه چاپ نميشوند و تعيين موقعيت اشيا نسبت به صفحه يا نسبت به يكديگر را سريعتر و راحت تر مي كنند.

د   - مانند خطوط شبكه چاپ مي شوند تعيين موقعيت اشيا نسبت به صفحه يا نسبت به يكديگر را سريعتر و راحت تر مي كنند.

8- خط كش ها بطور كلي از چند جزء اصلي تشكيل شده اند؟

 الف –دو جزء              ب  -   سه جزء               د   - چهار جزء              د-  پنج جزء

9- هنگام بيرون كشيدن خطوط راهنما بايستي از كجاي خط كشهااين عمل صورت گيرد؟

 الف -گوشه بالا وسمت چپ چون مو قعيت نقطه صفر تغيير مي يابد.                                        

ب  -  گوشه پايين و سمت راست چون مو قعيت نقطه صفر تغيير مي يابد.

ج  - از وسط خط كشها  چون مو قعيت نقطه صفر تغيير نمي يابد.   د- هيچ كدام

10-براي قفل كردن خطوط راهنما از چه گزينه هايي ا ستفاده مي شود؟

الف  -  View >Guides > Lock                       ب  -  View > Guides >Un Lock          

ب  -  View > Guides >Loked                         د   - View > Guides >Lock out

11 -براي اينكه بتوان يكي از بزرگنمايي هاي از پيش تنظيم شده را انتخاب كرد از چه فرماني استفاده مي شود؟

 الف -  Fit All                 ب  -  Fit to Page          ج  - Fill Selection           د   - Magnification

12  -  براي فعال و غير فعال كردن خط كشهاي صفحه كدام گزينه را بايد انتخاب كرد؟

 الف -File > Page Ruler > Show                         ج  - Modify > Page Ruler > Show

ب  -  Edit > Page Ruler >Show                            د   - View > Page Ruler > Show

13  - گزينه هاي Preferences  در Freehand  مربوط به چه چيزهايي هستند؟

 الف -گزينه هاي عمومي و موضوع هستند.       ب  -  گزينه هاي مربوط به متن و سند هستند.

ج  - گزينه هاي مربوط به صادر كردن و وارد كردن ورنگ و نوسازي وصداها   د   - همه موارد.

14    - براي وارد كردن يك بزرگنمايي دقيق از ميدان چه منويي ا ستفاده مي شود؟

الف-  Magnification              ب  -  Fit All                ح  -  Fit to Page         د   - هيچكدام

15- براي اينكه گردي گوشه مستطيل را تغيير دهيم از كدام ابزار وكدام گزينه به ترتيب استفاده مي كنيم؟

 الف -ابزار Losso  و گزينه Corner Radius                 ب  -  ابزار Polygon  وگزينه Corner Radius

ج  - ابزار Rectangle  وگزينه Corner Radius              د   - ابزار Rectangle   وگزينه Radius Corner

16-  براي ترسيم يك بيضي از كدام ابزار استفاده مي شود؟

 الف  -  Pen                 ب  -  Hand                ج  - Ellipse             د   - Skew

17-  براي ترسيم ستارهها از كدام ابزار استفاده مي شود؟

الف Polygon-             ب  -  Ellipse                ج  - Skew              د -  Line

18-  براي ترسيم يك چند ضلعي از چه ابزاري استفاده مي شود؟

الف Scale-                 ب  -  Sprial               ج  - Polygon               د   - Knife

19-  هر گاه به كمك ابزار Line بخواهيم  خطوط را با زاويه 45درجه يا 90 درجه ترسيم كنيم  بايد هنگام كار كدام كليد را پايين نگه داريم؟

الف  -  Shift               ب  -  Alt              ج  - Ctrl          د   - موارد الف و ب

20-  كار ابزار Bezigon  چيست؟ 

الف –ايجاد اضلاع مستطيل        ب  -  براي ترسيم يك مسير انحنادارهموار 

ج  - افزودن نقاط به مسير               د   - همه موارد

21-براي ايجاد يك مسير از كدام ابزار استفاده مي شود ؟

 الف - Lasso                 ب  -  Ellipse                 ج  -    Pen           د   - Path

22    -  كدام يك از ابزارهاي زير همگي  جزء ابزارهاي ترسيم مي باشد؟

الف-  Pen – Bezigan – Lasso – Text                                ب  -  Bezigon – Pen – Line – Skew

ج  - ‍Pen- Bezigon – Lasso – Freehand                           د   - Pen – Bezigon – Line – Freehand

23  - براي بازشدن جعبه محاوره اي Text Editor در حالي كه در زمان انتخاب بودن ابزار Text  روي صفحه كليك مي كنيم كدام كليد را بايد بفشاريم ؟

الف  -  Shift                   ب  -  Alt              ج  - Ctrl         د   - E +Shift +Ctrl

24   - در Freehand هر متن جديد شامل چند سبك مي باشد؟

 الف -سه سبك                 ب  -  پنج سبك              ج  - چهار سبك       د   - دو سبك

25-  كدام جلوه اي از متن مي تواند رنگ يا بلوك ته رنگ اطراف متن را ايجاد كند؟

الف-  Highlight                     ب  -  Strikethrough              ج  -  Underline         د   - Shadow    

26-  جلوه متن Inline چه عملي را بر روي متن انجام مي دهد؟

 الف -تصوير يك سايه برجسته را در پشت متن اضافه مي كند.      ب  -  برخي از خطوط اطراف دور متن را به وجود مي آورد.

ج  - خطي را كه در عرض متن كشيده مي شود رسم مي كند.         د   - خطي را پايين متن مي كشد.

27-  جلوه متن ……. تصوير يك سايه برجسته را در پشت متن اضافه مي كند.

 الف -  Highlight                   ب  -  Inline                      ج  - Shadow            د   - Zoom 

28-  جلوه متن Strike Through  چه عملي را بر روي متن انجام مي دهد؟

 الف -خطي كه در طول متن كشيده مي شود را رسم مي كند.          ب  -  خطي كه در عرض متن كشيده مي شود را رسم مي كند

خطي كه در ارتفاع متن كشيده مي شود را رسم مي كند.                 د   - همه موارد.

29-  كدام جلوه متن خطي را پايين متن مي كشد؟                         

الف - In line                   ب  -  Out line             ج  - Under line        د   - Put line

30-جلوه متن ……. دور نمايي سه بعدي را بوجود مي آورد.

 الف -  Zoom                  ب  -  In line            ج  - Strike Through        د   - High light   

 31 -  در جلوه متن Highlight مقدار ضخامت جلوه در كدام قسمت و مربوط به چه گزينه اي مي نويسيم؟

 الف –قسمت Position گزينه Stroke                      ب  -  قسمت Stroke  گزينه Width  

ج  - قسمت Width گزينه Stroke                        د   - قسمت Widthگزينه Position

32- در جلو متن  In line تعداد مجموعه خطوط محيطي مورد نظر براي اطراف متن را جلوي كدام قسمت مي نويسيم؟

 الف-Count                ب  -  Stroke         ج  - Position          د   - Over Point  

33   - با استفاده از فرمان   Insert Path چه عملي صورت مي گيرد؟

 الف -مي توان رونوشت هاي متعددي از يك موضوع ايجاد كرد.

ب  -  مي توان رونوشت هايي كوچك تر يا بزرگتر از  موضوع اوليه انتخاب كرد.

ج  - مي توان رونوشت هايي ايجاد كرد كه كمي نزديكتر يا دورتر از موضوع قبلي قرار گيرد.

د   - همه موارد.

34-كدام گزينه از  C onvert Case   اندازه متن را به گونه اي تغيير مي دهدتا حروف بزرگ به اندازه دلخواه كوچك شوند؟

 الف –Upper            ب  -  Lower               ج  - Sentence            د   - Small Caps  

35-  گزينه Sentence  Case  در جعبه محاوره اي Setting   مربوط به فرمان Conver Case    چه عملي را انجام مي دهد؟

 الف –حرف اول يك جمله را به حرف بزرگ تبديل مي كند.      ب  -  كل متن را به حروف بزرگ تبديل مي كند.

ج  - كل متن را به حروف كوچك تبديل مي كند.             د   - حرف اول هر كلمه را به حرف بزرگ تبديل مي كند.

36- براي اينكه بتوان متني را با مسير منتخب همتراز كرد از كدام فرمان استفاده مي شود؟

الف-Attach To Path       ب  -  Flow To Path        ج  - Convert To Path    د   - Detach To Path   

37-  از ابزار Pointer    به چه منظوري استفاده مي شود؟

 الف –كشيدن هر گونه متن                 ب  -  به وجود آمدن چند ضلعي هاي مختلف

ج  - انتخاب شي يا انتخاب چند شي بطور همزمان      د   - براي حركت دادن يك شي كه انتخاب شده است  

38-كدام يك از ابزار زير براي چرخاندن يك شي انتخاب شده است؟

 الف- Skew          ب  -  Knif            ج  - Rotate                د   - Reflect   

39    -اريب كردن يك شي به چه منظور و توسط چه ابزاري صورت مي گيرد؟

 الف –تغيير موقعيت دو طرف ابزار Rotate                           

ب  -   تغيير موقعيت دو طرف عمودي يك شي  ابزار Skew    

ج  - تغيير موقعيت از نظر ارتفاع يك شي؛    ابزار  Skew         

د   - تغيير موقعيت دو طرف موازي يك شي ؛  ابزار Skew  

40  -  اگر بخواهيم ابعاد يك شي را نصف اندازه اوليه كنيم از چه ابزار و چه درصدي استفاده مي شود؟

 الف -Skew  و50%        ب  -  Scale   و 50%      ج  - Skew   و25%    د   - Scale     و 25%

41-ابزار تصوير آينه اي (انعكاس) كدام يك از موارد زير است ؟

 الف- Rotate                ب  -  Scale              ج  - Reflect           د   - Skew   

42   - ابزار شكل دهي آزاد چه نام دارد؟

 الف Rotate              ب  -  Skew         ج  - Free Form            د   - Freehand    

43-  آسانترين راه ايجاد يك ذوزنقه توسط چه ابزار و چه شكل هندسي زير امكان پذير است؟

 الف -Skew    و مثلث    ب  -  Scale     ولوزي        ج  - Kinfe     و مثلث       د   - Kinfe    و  لوزي

44-  كدام يك از ابرارهاي زير براي جابجا كردن يك موضوع استفاده مي شود؟

 الف -Rotate                  ب  -     Move           ج  - Kinfe              د   - Skew  

45-  در صورت انتخاب گزينه  C ontents در شمايل Move   چه عملي صورت مي گيرد؟

 الف –بر جابجايي افقي نظارت مي كند                                    

ب  -  بر جابجايي عمودي نظارت مي كند

ج  - همه پركننده ها را نظارت مي كند ( نظير پركننده هاي كاشي شده )

د   - همه فقره هاي چسبانده شده به درون موضوع را با خود موضوع جابجا مي كند.

 46-  گزينه Object  در نوار ابزار Info   چه عملي را انجام مي دهد؟

 الف -مختصات Y,X مربوط به موقعيت مكان نما را نشان مي دهد

ب  -  نشان مي دهد كه آيا يك موضوع انتخاب شده قفل است يا خير

ج  - صفات مختلف موضوعات را در حين ايجاد يا دستكاري آنها را نشان مي دهد

د   - نوع موضوع يا شماره موضوعات انتخاب شده را نشان مي دهد

47-  ابزار Trace به چه منظوري استفاده مي شود؟

 الف -تشخيص شكل هاي مختلف موجود در كار هنري و تبديل آنها به مسيرهاي برداري

ب  -  براي تنظيم لايه ها به منظور رديابي شدن

ج  - موارد الف و  ب

د   - هيچكدام                                                                    

48-سه لغزنده حسا سيت ابزار ‏Trace  كدامند؟

 الف - -Contline , Trace Conformity , Out line

ب  -  Trace Conformity , Noise Tolerance , Wand

ج  -    Trace Conformity , Noise Tolerance , Out line

د   - Trcae Conformity , Noise Tolerance , Center line

49 -براي رديابي يك دستور وارد شده يك خيمه زني از كدام ابزار استفاده مي شوند؟

الف  -  Trace             ب  -  Spiral                 ج  - Lasso           د   - Sub Select 

50  -  مدلهاي رنگ در Freehand   كدام يك از مجموعه هاي زير است؟

 الفـ- cmyk                   ب  -Rgb                ج   - hls           د- همه موارد

51    - براي فعال كردن پنجره Color Mixer  چه منوهايي را بايد انتخاب كرد؟

 الف –Panels > Window > Color Mixer             ب  -  File > Panels > Window > Color Mixere

ج  - Window > Panels > Color Mixer                د   - Color > Panels > Color Mixer

52   - با ا ستفاده از گزينه C olor List   كه در قالب  Replace Color  واقع مي باشد در صورت انتخاب چه عملي را انجام ميدهد؟

 الف -مي توان يكي از رنگهاي موجود در قالب Swatches  را انتخاب كرد

ب  -  مي توان رنگ انتخاب شده را با رنگ اوليه آميخت            

ج  - مي توان يك رنگ را از مجموعه رنگها حذف كرد

د   - هيچكدام

53-  به تغيير رنگ خطهاي پيرامون ؛ افزايش يا كاهش پهنا چه گفته مي شود؟

 الف- Fill            ب  -  InsPector               ج  - Stroke                 د   - هيچكدام

54-  اعمال رنگ به داخل شي را پركردن مي نامند؛ كدام گزينه زير اين ا عمال را نشان مي دهد؟

 الف - Stroke             ب  -  Fill             ج  - Color List           د   - Color mixer

55 -در كدام روش زير فقط يك رنگ ؛در روشهاي پر كردن استفاده مي شود؟

 الف -None                 ب  -  Custom             ج  - Lens            د   - Basic  

56-  پر كردن نواس  ( G radient ) به چه گونه اي است؟

 الف -به گونه اي است كه فقط يك رتگ استفاده مي شود

ب  -  به گونه اي است كه يك رنگ جاي خود را بتدريج به رنگ ديگر مي دهد

ج  - به گونه اي است كه به شي رنگ اعمال نمي شود

د   - به گونه اي است كه رنگها بترتيب يكي يكي حذف مي شوند

57- پر كردن بافتي چه نام دارد؟

الف –Gradient           ب  -  Basic            ج  - Texture      د   - ‍Pattern  

58- به روش پر كردن P attern  چه مي گويند؟

الف –پر كردن نواس      ب  -  پر كردن يكنواخت         ج  - پر كردن ا لگويي       د   - پر كردن بافتي          

 59-   كدام زبان برنامه نويسي است كه براي پر كردن اشيا استفاده مي شود؟

الف- Basic             ب  -  Pascal              ج  - Postscript            د   - Visual Basic 

60  -  روش پر كردن Tiled شبيه به استفاده از كدام دستور است؟

 الف - Inside Paste           ب  -  Paste Inside         ج  - Paste Tiled        د   - Tiled Paste

61  - سه نوع مختلف در پر كردن  Gradient   چه نوع هايي هستند؟

 الف -خطي و دايره اي و كرانه اي                 ب  -  خطي و دايره اي و شعا عي   

ج  - خطي و شعاعي و كرانه ا ي           د   - شعاعي و حلقوي و كرانه اي

62-براي زاويه دار كردن پركننده Tiled  درون موضوع جلو كدام گزينه بايد اندازه زاويه را نوشت؟

 الف -  -Offset            ب  -  Angle                ج  - Degree          د   - Scale %

63- كدام دو پر كننده  مي با شند كه نماي بافت هاي مختلف را شبيه سازي مي كنند؟

الف-  Textured , Custom                        ب  -  Custom , Pattern        

ج  - Textured , Basic                         د   - Textured , Pattern

64-  كدام دكمه در پر كننده Pattern  مي با شد كه در صورت كليك كردن ؛ پيكسل ها سياه را به سفيد وسفيد را به سياه در يك موضوع تغيير مي دهد؟

 الف-  Fill               ب  -  Black & White Noise               ج  - Invert              د   - Clear 

65-  تعداد رنگهاي موجود در لوحه گشودني رنگ در تختانه Tools  كه به صورت مطمئني براي وب بطور پيش فرض تنظيم مي شوند چه تعدادي مي با شند؟  

 الف -  252             ب  -    256          ج  -    222                   د   -   216 

66-  براي اعمال كردن يك رنگ پر كننده براي اينكه اطمينان يابيم كه فقط رنگ پركننده تغيير مي يابد كدام كليد را  بايددر حالت فشار نگه داشت؟                                          

 الف -  Shift                    ب  -  Alt             ج  - Alt + Shift              د   - Ctrl   

67-  انواع مختلف پر كننده ها    G iadient  چه مي با شند؟

 الف -  Linear , Radial , Contour                       ب  -  Radial , Sprial , Gradial

ج  - Linear ,Gradial, Contour                       د   - Radial ,Contour,Gradial

+ نوشته شده در  جمعه 20 آذر1388ساعت 20:2  توسط سالاری  | 

ویژوال بیسیک

1.   به وسيله كدام تابع ميتوان ساعت وتاريخ جاري سيستم را به دست آورد؟

الف-DATE                      ب-TIME                    ج-NOW           د-گزينه هاي الف و ج

2.     يك رويه فرعي با كدام عبارت خاتمه مييابد؟

الف-END SUB              ب-END FANCTION        ج-WIDTH      د-END CALL

3.  كدام خاصيت فاصله فرم را از بالاي DESKTOP تنظيم مي كند؟

الف-LEFT               ب-TOP               ج-WIDTH                 د-HEIGTH

4.   از كدام گزينه ميتوان براي نمايش اجزاي يك پروژه استفاده نمود؟

الف-PROJECT               ب-TOOL BOX          ج-FROM LAYOUT       د-TOOL BAR

5. از كدام پنجره جهت ايجاد كنترلها در روي فرم استفاده ميشود؟

الف-TOOL BAR          ب-PROPERTIES WIDOW     ج-TOOL BOX    د-MENU BAR

6.  بوسيله كدام خاصيت ميتوان وضعيت انتخاب يا عدم انتخاب در كنترل CHECK BOX را بررسي نمود؟

الف-ALIGNMENT        ب- STYLE          ج-AUTO SIZE        د-VALUE

7.   كدام حلقه كاملا با حلقه WHILE…WEND  شبيه است؟

الف-DO WHILE…LOP        ب- FOR…NEXT             ج-DO…UTIL              د-DO…LOOP

8.  به وسيله كدام دكمه در پنجره پروژه ميتوان اجزاي پروژه را به صورت موضوعي نمايش داد؟

الف- VIEW CODE     ب-VIEW OBJECT   ج-TOGGLE FOLDERS        د- CATEGORIZED

9.    هدف از فعال نمودن كادر علامت DON’T SHOW THIS DIALOG IN THE FUTURE چيست؟

الف-پنهان كردن اسامي پروژه ها

 ب- پنهان كردن زبانه ها در كادرمحاورهNEW PROJECT

ج-عدم نمايش كادرمحاوره اي NEW PROJECT در هنگام اجراي برنامه VB

د-پنهان كردن آرم VB در كادر محاوره اي NEW PROJECT

10.  يك رويه فرعي با كدام يك از گزينه هاي زير شصروع ميشود؟

الف – FUNCTION              ب-CALL       ج-SUB           د-CASE

11.    عنوان يك فرم به وسيله كدام خاصيت تعيين ميشود؟

الف-ENABLED                   ب-VISIBLE           ج-ENABLED                د- NAMM

12.  حلقه زير چند بار تكرار ميشود؟

DO WHILE (FALSE)

دستورات LOOP

الف-يكبار           ب-دو بار                ج-سه بار           د-تكرار نميشود.

13.   كادر محاوره اي NEW PROJECT به چه منظوري استفاده ميگردد؟

الف- باز كردن يك پروژه از روي ديسك                                 

ب- دسترسي آسان به پروژه هايي كه اخيرا مورد استفاده قرار گرفته اند.

ج- ايجاد يك پروژه جديد                                                     

د- تمام موارد

14.   كدام خاصيت موقعيت نمايش فرم را در هنگام شروع برنامه معين مي كند؟

الف-WINDOWS STATE                        ب- STARTUP POSITION

ج-MOVEABLE                                        د-SCALE MODE

15. كدام رويه از انواع رويه ها براي مديريت رويداد ها مناسب است؟

الف-VISUAL BASIC                          ب-EVENT PROCEDURE

ج-SUB PROCEDURE                          د-FUNCTION

16.  جعبه ابزار به وسيله كدام بخش در نوار ابزار فعال ميگردد؟

الف- PROJECT ICON        ب- RUN ICON                  ج- FILE ICON                  د-VIEW ICON

17.  بوسيله كدام خاصيت ميتوان شكل فرم را به صورت سه بعدي تنظيم نمود؟

الف- APPEARANCE            ب-ENABLED                  ج-CONTROL BOX             د-VISIBLE

18.   كدام يك از نام هاي زير براي يك متغير صحيح است؟                                                

الف-AGE23       ب-DIM                   ج-BOOK NAME                 د-DATE94

19.     از كدام پنجره جهت مشاهده وتنظيم محل نمايش فرم برنامه در روي DESKTOP استفاده ميگردد؟

الف-پنجره خواص         ب-پنجره طرح بندي           ج-پنجره پروژه                       د-پنجره طراحي فرم

20.  از زبانه RESENT به چه منظوري استفاده ميگردد؟

الف- ايجاد يك پروژه برنامه نويسي جديد                                 

ب-تغيير نام ومشخصات يك پروژه

ج-دسترسي آسان به پروژه هايي كه تازگي مورد استفاده قرار گرفته اند.                                    

د-مشاهده محتويات يك پروژه به صورت پيش نمايش

21.   پنجره طرح بندي FORM LAYOUT به چه منظوري به كار ميرود؟

الف-تنظيم خواص فرم ها                          ب-تنظيم محل نمايش فرم روي DESKTOP

ج-نمايش موقعيت كنترلها                   د-ارائه راهنمايي مناسب در رابطه با خاصيت انتخاب شده

22.     كدام نوع از داده هاي زير فقط مقادير عددي مثبت را ذخيره مينمايد؟

الف-INTEGER                ب- CURRENCY                ج-DOUBLE                 د- BYTE 

23. از كدام خاصيت در كنترل دكمه فرمان (COMMAND BUTTON) ميتوان براي تعيين دكمه پيش فرض استفاده كرد؟

الف-CANCEL               ب-DEFAULT                ج- ENABLED                   د- STYLE

24. كدام كاراكتر جهت تعريف متغير رشته اي مناسب است؟

الف-&                       ب-#                      ج-!                    د-$

25.  كدام يك از روشهاي زير جهت نمايش خواص در پنجره خواص قابل استفاده است؟

الف – موضوعي                ب-الفبايي              ج-ساختار درختي      د-گزينه هاي الف و ب

26. انتخاب كدام گزينه سبب ايجاد حالت چسبندگي در پنجره هاي پروژه و خواص نسبت به ساير پنجره ها مي گردد؟

الف – HIDE                 ب-DOCKABLE           ج-TOGGLE FOLDERS      د-TOOLBAR

27.  در صورتي كه بخواهيم رويه را از نوع عمومي تعريف كنيم از كدام كلمه كليدي استفاده مينماييم؟

الف-PRIVATE                    ب-PUBLIC               ج-STATIC             د-DIM

28. كدام گزينه معادل تابع TRIM است؟

الف-LTRIM()                ب-RTRIM()                ج-  RTRIM(LTRIM        د-MID

29.  واحد اندازه گيري زمان در تابع TIMER چيست؟

الف-ثانيه                ب-دقيقه                ج-ساعت             د-روز

30.   بوسيله كدام خاصيت در كنترل TEXT BOX ميتوان از تغييرات در محتويات آن جلوگيري كرد؟

الف-LOCKED               ب-CHANGE                ج-WORD WRAP              د-SCROLL BARS

31.   از كدام كنترل براي ايجاد گروه هاي مجزايي از كنترلهاي دكمه انتخاب (OPTION BUTTON) استفاده ميشود؟

الف-SHAPE                 ب-LINE           ج-LABLE                    د-FRAME

32.    به وسيله كدام پنجره ميتوان خواص مربوط به كنترلها وفرم ها را مشاهده وتنظيم نمود؟

الف-PROJECT EXPLORER                 ب-TOOL BOX

ج-PROGECT WINDOW                     د-FORM LAYOUT

33.  جهت ويرايش وتايپ دستورات ويژوال بيسيك در يك فرم ويا ماژول از كدام دكمه در پنجره پروژه استفاده ميگردد؟

الف-TOGGLE FOLDER                ب-VIEW OBGECT

ج-VIEW CODE                      د-ALPHABETIC

34.    كدام كليد جهت فعال كردن پنجره خواص مناسب است؟

الف-F3          ب-F4             ج-F5                   د-F6

35.    پسوند فايل هاي پروژه در VB چيست؟

الف-VPF                ب-FRM                  ج-PVB        د-XLS

36.  بوسيله كدام كنترل ميتوان يك ليست از داده ها ايجاد نمود؟

الف-TEXT BOX               ب- COMBO BOX            ج- SCROLL BAR            د- IMAGE

37.  كدام عملكرد جهت محاسبه باقيمانده تقسيم به كار ميرود؟

الف-*                ب-/                     ج-DIV                     د-MOD

38. كدام فرمان مشابه دستور IF عمل مينمايد؟

الف-FOR                          ب-WHILE                ج-UNTIL               د-SELECT CASE

39.  براي تعريف يك رويه محلي از كدام كلمه كليدي استفاده ميشود؟

الف-PRIVATE                     ب-PUBLIC               ج-SUB                د-END SUB

40.   براي فرا خواني يك رويه فرعي از كدام فرمان استفاده ميشود؟

الف-نام رويه               ب- نام تابع                 ج-CALL                د-DIM

41.   بوسيله كدام فرمان ميتوانيد ساعت سيستم را تنظيم كنيد؟

الف-DATE               ب- TIME                ج-TIME VALUE              د-DATE VALUE

42. جهت مشاهده اسامي پروژه هاي موجود در روي ديسك از كدام زبانه استفاده ميشود؟

الف-NEW               ب-EXISTING                     ج-RECENT                   د-OPEN

43.  اولويت كدام عملگر از ساير عملگرها بالاتر است؟

الف- ×                        ب-  -                        ج->  =                    د-  +

44.    كدام نوع داده مقادير منطقي TRUEوFALSE را نگه داري ميكند؟

الف-DATE              ب-CURRENCY                   ج-BOOLEAN                  د-STRING

45.   كدام رويداد فرم براي اجراي دستورات در زمان شروع برنامه مناسب است؟

الف-UNLOAD                ب-CLICK               ج-LOAD                   د-DBLCLICK

46.   كدام كاراكتر جهت تعريف متغير LONG استفاده ميشود؟

الف-%                ب-&              ج-!                   د-#

47.  كدام دستورات براي خروج از حلقه WHILE به كار ميرود؟

الف-EXIT               ب-EXIT DO                   ج- EXIT FOR           د- BREAK

48.   كدام تابع ميتواند روزهاي هفته را به صورت يك رشته ارائه نمايد؟

الف-WEEKDAY          ب-WEEKDAY NAME      ج-WEEK NAME           د-NOW

49.    كدام نوع داده ميتواند انواع مختلفي از داده ها را نگه داري نمايد؟

الف-VARIANT                   ب-SINGLE               ج-BOOLEAN                  د-LONG

50.   كدام گزينه جهت خروج از حلقه FOR قابل استفاده است ؟

الف- EXIT                 ب-EXIT DO             ج- EXIT FOR                     د-BREAK                                        

51-كداميك  از گزينه هاي  زير  برنامه  ويژوال  بيسيك  را خط به خط  اجرا مي كند؟

الف – Run > start       ب   - Run >Break          ج   - Debug > step into     د    - Run >restart  

52-سه متبغير  A,B,C به صورت  زير تعريف  شده اند ،  كدام گزينه  صحيح  است ؟

                    Dim A,B,C  AS  Integer

الف –  هر سه متغير از نوع  Integer  هستند

ب   - متغير  C  از نوع Integer است  ولي متغيرهاي A,B  از نوع Variant  هستند .

ج   -تعريف  سه متغير  به صورت بالا نادرست است و باعث  نمايش  پيام خطاي دستوري مي شود .

د    - متغير هاي A,B   از نوع Byte   د ر نظر  گرفته  مي شوند.

53-كداميك  از اسامي  زير  نمي تواند نام يك متغير باشد؟

الف – 2-Number       ب   - Number  -  2             ج   - Number 2           د    -    Number-

54-كداميك  از ويژگيهاي زير در زمان  اجرا قابل  تغيير  نيست ؟

الف – Caption         ب   - Fore color                   ج   - Text               د    - name

55-كدام ويژگي  تعداد واحد  حركت  دكمه نوار پيمايش (Scrollbar)  را هنگام كليك كردن پيكانهاي انتهاي نوار تعيين مي كند؟

الف –   Large change           ب   - Max          ج   - Small change               د    - Min

56-كداميك از كنترل هاي  زير  در زمان  اجرا  نمي تواند  رويداد Gotfocus  را دريافت  كند؟

الف – Textbox         ب   -Command Button         ج   -List box               د    -Label

57-كداميك  از ويژگيهاي  زير وضعيت  انتخاب  دكمه  گزينه (Option Button) را  مشخص مي كند؟

الف Enabled-           ب   - Value                 ج   - visible                  د    -Style

58- در زمان  اجراء  هنگام  اجراي  رويداد  زير  زنگ  زمينه  دكمه فرمان Command 1  تغيير نمي كند، كداميك از ويژگيها براي  انجام  اين منظور  نياز  به تغيير دارد؟

                                                                                     Private sub command 1 –click ()

                                                                                                                                Command 1.Backcolor=Vbyellow

                                                                                     End Sub

الف –    Font           ب   -  Style                  ج   -  Picture                  د    -  Caption

59-رشته برگشتي  عبارت Mid (Right( "ABCDEFGHIJK,",7),2,5)  چيست ؟

الف –  BCDEF        ب   -CDEFG                 ج   -  FGHIJ                د    - GHIJK

60-كداميك  از ويژگيهاي  زير  تعيين  كننده موقعيت  يك كنترل بر روي  فرم است ؟

الف –  Height, top  ب   -  Width, Left             ج   -Top, Left           د    -  Width  , Height

61-  مقدار نهائي   count1  و count2  پس از  اجراي  قطعه  كد زير چيست ؟

                                                                                     Count 1=0

                                                                                     Count 2=0

                                                                                     For I=1 to 10 step 3

                                                                                                                                Count 1= Count 1 + 1

                                                                                                                                For J=15 to7 step –2

Count 2= count 2 + 1                                      

                                                                                     Next J

                                                                                     Next I

الف –  Count 2=5, Count 1=4                            ب   -  Count 2=4, Count 1=5

ج   -  Count 2=4, Count 1=20                           د    - Count 2=20, Count 1=4  

62- براي  آنكه  يك متغيير  براي تمام  زير روالهاي مدول  فرم قابل  دسترسي  باشد بايد در كدام قسمت  كد فرم تعريف شود؟

الف –  در قسمت  General  تعريف شود.

ب   - به صورت  Public  داخل  يكي از زير  روالها مدول  فرم تعريف  شود.

ج   -  به صورت  Private  داخل يكي  از زير روالها ي مدول  فرم تعريف شود.

د    - در زير روال  form – load () تعريف شود.

63- از كدام كنترل بر اي  گروه بندي دكمه هاي گزينه  (option Button) استفاده مي شود ؟

الف – Frame  ب   -Command Button             ج   - Label              د    -Check box

64- اگر بخواهيم  در فرم  برنامه هنگام  اجرا يك ليست  پائين  افتادني  از گزينه هاي مختلف داشته باشيم از كدام كنترل بايد استفاده كنيم ؟

الف – Textbox         ب   -  Combo box          ج   -List box           د    - file list box

65- در يك برنامه  مي خواهيم  از چند  گزينه  استفاده  كنيم  كه كار بر فقط  يكي از  آنها را مي تواند  انتخاب  كند،  كدام كنترل  براي اين منظور  از همه مناسبتر  است؟

الف – Combo box   ب   - List box           ج   -  Option button        د    -  Checkbox

66- كدام كنترل براي  وارد  كردن  رمز  عبور  هنگام  اجراي  يك برنامه مناسب  است ؟

الف –   label            ب   -  command button      ج   -   file list box           د    - Textbox

67-  براي تعيين  نوع  ترسيم  مانند Line   يا  shape از كدام  متد زير استفاده  مي شود؟

الف-  متد   Drawing        ب – متد Draw Mode       ج – متد Draw Width       د- متد Draw Height

68- مي خواهيم  مستطيل  يا دايره اي  رسم كرده و داخل  آنرا  يا رنگ  معين  پر كنيم  از كدام  property زير استفاده مي شود؟

الف-  متد   Color        ب – متد File Color         ج – متد On color       د- متد Off color

69- آرايه ها  در ويژوال بيسيك  حد اكثر  چند بعد  مي تواند داشته باشد؟

الف -  سه بعد               ب -  دو بعد             ج-  شصت  بعد     د-  چهار بعد

70 براي ورود  اطلاعات متني  و عددي  از كدام  جعبه ابزار  زيراستفاده مي شود؟

الف  - جعبه ابزار   Tool box ب-  جعبه ابزار   Standard

ج – جعبه ابزار   Textbox        د – جعبه ابزار   Properties

71-كداميك  از موارد زير حاوي  ليست  خصوصيات فر م  يا كنترل مي باشد؟

الف – پنجره Project Explorer                     ب   -پنجره properties           

ج   -پنجره form Layout                             د   -View object

72-براي دريافت  ورودي  از كاربر  از كداميك  از كنترل هاي زير  استفاده مي شود؟

الف-  Text box             ب   -Label              ج   - Frame               د   -Check box

73-اگر بخواهيم  از اعداد بسيار  بزرگ در برنامه  استفاده كنيم  كه اعشار  نيز داشته  باشد از كداميك  از موارد زير  استفاده مي كنيم ؟

الف – Integer           ب   -long              ج   - Single              د   -Double

74-  در  عبارت زير  مقدار  متغيير  C  برابر  چه  مقداري  مي باشد؟                                 C = (  2^3 +4/2)*3

الف –  30                  ب   - 18                 ج   -192             د   - 24

75- كداميك از موارد زير  يك رويداد  مي باشد؟

الف – CAPTION                ب   - Text          ج   -Load               د   -Style

76- اگر  بخواهيم  يك زير روال  محلي  ايجاد كنيم  كدام  جمله  زير  را در ابتداي  تعريف زير روال  ذكر  ميكنيم ؟

الف – Private         ب   -Public             ج   -Final               د   - موارد ب و ج هردو

77-كداميك  از توابع  زير  جهت  مقايسه  دو رشته  بكار  مي رود؟

الف – Mid               ب   -Strcomp            ج   -Instr            د   -Replace

78-  نتيجه كد زير  چه مقداري خواهد بود؟                     Mid(“ You are very good!”9,9)

الف –  “You are v”              ب   -  “V”            ج   - “very good”                 د   - “VERY”

79- نتيجه كد زير  چه مقداري خواهد بود؟                     Instr(“ You are very good”,”good”)

الف –  1               ب   -   صفر               ج   -  4                        د   -  14

80-  توسط  كداميك از كنترل هاي زير  كاربر  اجازه  انتخاب  از بين  چند  گزينه خاص  را داشته و درصورت نياز  مي تواند گزينه ديگري  را نيز انتخاب  نمايد؟

الف –  Option button           ب   -Check box          ج   -Combo box           د   - List box

81- نتيجه  كد زير  چه مقداري  مي باشد؟

الف –   9                  ب   -     8                 ج   -   5            د   -    3

82- كداميك از توابع  زير فقط  زمان سيستم را بر ميگرداند؟

الف –   Now               ب   -   Time               ج   -Timer          د   - Hour

83- براي دريافت  كد گزينه  انتخاب شده دريك  ليست  از كدام  خصيصه كنترل List box  استفاده  مي شود؟

الف – List count             ب   -   List           ج   -    List index           د   -   List item

84-در صورتيكه  يخواهيم  دريك  كنترل  Text box  پس  از زدن كليدي  دستوراتي  اجرا شود از كدام رويداد استفاده مي شود؟

الف – زويداد   Change           ب   - زويداد  Click          

 ج   -  زويداد  On mouse move    د   -  زويداد   Key press 

85-كداميك  از خصيصه هاي  كنترل List box  تعداد گزينه  ههاي ليست  را بر مي گرداند؟

الف – List count              ب   - List index              ج   - Index           د   - List item

86 -  توسط  كداميك  از خصيصه  هاي كنترل Combo box  مي توان گزينه هائي  را بصورت پيش فرض در آن  قرارداد؟

الف –   Text              ب   - List                  ج   -Item                 د   - Index

87-توسط  كداميك از خصيصه  هاي زير  مي توان  كنترلي را  غير فعال  نمود؟

الف –   Visible               ب   -Lock               ج   -Enabled              د   -Disabled

88-توسط كدام  خصيصه  كنترل Shape  مي توان شكل ترسيمي  را انتخاب نمود؟

الف – Shape             ب   -Style             ج   -Control             د   -Type

89-توسط كدام خصيصه آرايه ها  ، تعداد خانه هاي آرايه  قابل دسترسي  خواهد بود؟

الف – Lbound           ب   -Unbound            ج   -Index              د   -Count

90-جهت اجراي يك برنامه  در داخل  نرم افزار  ويژوال  بيسيك  ازكدام كليد زير  استفاده مي شود؟

الف – F8             ب   - F9              ج   - F5                د   - F2

91-  كدام ويژگي  ويژوال  بيسيك باعث  مي شود تا برنامه كاربردي  را با استفاده  از ويزارد ها و ابزار ها  به سرعت توسعه داد

الف –  RAD           ب   -  IDE            ج   -GUI             د   -EVENT handling

92-براي نمايش  با عدم نمايش  پنجره  Properties  و پنجره  Project explorer از كدام منو  استفاده  مي شود؟

الف – Window           ب   -  View           ج   -Tools         د   -Project

93-براي  تعيير  عنوان يك  فرم كدام خصيصه  آن را تعيير مي دهيم؟

الف – Title               ب   -Caption           ج   -Text           د   -Label

94-  متغيرA%   ، چه نوع متغييري مي باشد؟

الف –  Long          ب   -String              ج   -Double          د   -Integer

95- نتيجه  كد زير  چه مي باشد؟             N = (20/5)Mod 2

الف – صفر              ب   - 2                  ج   - 4                د   -8

96- نتيجه  كد زير  چه مي باشد؟                                                              s = ”Hello” & “World!”

الف – “Hello World! Thanks.”                                                                             s = s + ”thanks.”                    

ب   - “World! Hello Thanks."

ج   - “Thanks. Hello World!"

د   - “Thanks. World! Hello”

97- اولويت كداميك از عملگرهاي محاسباتي زير بالاتر است ؟

الف –       +                    ب   -       ^                ج   -       ()        د   -  MOD

98- اولويت كداميك از عملگرهاي منطقي زير بالاتر است ؟

الف – XOR                    ب   - AND              ج   -   OR                 د   - NOT

99- كداميك از دستورات زير باعث خالي شدن حافظه از مشخصات فرم مي شود ؟

الف – END               ب   - Unload              ج   - Load              د   - Terminate

100- كدهاي عمومي و توابعي كه قرار است به برنامه اضافه شوند در كدام قسمت نوشته مي شوند ؟

الف – General                                              ب   - رويداد Load كنترل فرم   

ج   - رويداد Main كنترل فرم                         د   - در هر جايي كه بتوان نوشت

+ نوشته شده در  جمعه 20 آذر1388ساعت 19:53  توسط سالاری  | 

فتوشاپ

۱- جهت رنگ آمیزی محدوده ایی به صورت رنگ یکنواخت از کدام ابزار استفاده می شود
Paint Bucket
Gradient
Foreground
Pattern


۲- جهت اعمال خاصيت چسبندگي در مورد خطوط راهنما كدام گزينه را فعال مي كنيم .
Snap to Grid
Snap to Guides
Snap to object
Snap to slice


۳- در كدام حالت نمايش تمامي موارد در هنگام نمايش حفظ مي شود؟
full screen mode
full screen mode with menu bar
standard screen
موارد الف و ب


۴- توسط كدام فرمان در منوي Layer مي توان از لايه انتخابي كپي تهيه نمود.
Creat new layer
Duplicate
Apply Image
Copy


۵- توسط کدام فرمان زیر می توان الگو ایجاد کرد؟
Reset Pattern
Reset Gradient
Define Pattern
Dither


۶- كدام موردجهت تنظيم "ميزان سختي" سرقلم استفاده مي شود.
ِDiameter
Angle
Spacing
Hardness

۷- دركدام پانل گلچين رنگها را خواهيم داشت ؟
color
info
swatches
history


۸- جهت دسترسي به اطلاعات يك تصوير از كدام پانل استفاده مي شود..
Info
Navigator
Style
Action


۹- براي بازيابي نوار Optionكليه ابزارها از كدام فرمان استفاده مي شود .
Reset Tool
Reset All Tool
Preference
Setting


۱۰- براي پنهان كردن لايه با محتوياتش از كدام گزينه استفاده مي شود.
Ctrl+H
View/Hidden
چشم لايه را غير فعال مي كنيم
همه موارد


۱۱- كداميك از حالتهاي نمايش زير پيكسل هاي واقعي تصوير را نشان مي دهد.
Print size
Actual pixel
Fit on Screen
Zoom out


۱۲- براي باز كردن فايل در محيط photoshop از كدام فرمان استفاده مي شود؟
open
save
export
import


۱۳- توسط كدام ابزار مي توان عمل بزرگنمايي را بر روي تصاوير اعمال كرد..
Zoom
Hand
Brush
Erase


۱۴- خطوط راهنما در هنگام چاپ به چه صورت ظاهر مي شود؟
به رنگ اصلي
سياه
سفيد
غير قابل چاپ


۱۵- كدام ابزار جهت جابجائي عناصر در فايل استفاده مي شود ؟
crop
Move
marquee
lasso


۱۶- جهت تبدیل لایه های متنی به گرافیک از کدام فرمان استفاده می شود؟
Rasterize
Stroke
Mask
Type


۱۷- جهت ایجاد پیوست متنی همراه یک فایل از کدام ابزار استفاده می شود؟
Audio Annotation
Notes Tool
Measure Tool
Eyedropper

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 19:26  توسط سالاری  | 

NU

 1- كدام يك   از  گزينه هاي  زير  جز ء وظايف  نرم افزار  Norton Utility  است ؟

  الف –  بازيابي فايل هاي پاك شده                      ب   -  كشف مشكلات موجود  در سيستم

 ج  -  بررسي  و ترميم  رجيستري و يندوز                  د   -  همه موارد

2-  كدام يك از گزينه هاي   زير  جرو  حالتهاي مختلف  نصب نرم افزار Norton Utility  است ؟

الف –  Compact                         ب   - Manual Protection

  ج  - Express                               د   -گزينه هاي الف و ج  صحيح است

3-      در هنگام  نصب  نرم افزار Norton Utility   دركدام روش  بخشهاي  ضروري نصب  ميشود؟

الف – Custom                   ب  - Standard         ج  - Compact             د -  Express

4- در هنگام نصب نرم افزار Norton Utility در كدام  روش  به كاربر  اين امكان داده مي شود كه به دلخواه  خود هر كدام از بخشهاي مورد نظر را نصب كند؟

الف –  Standard                ب   - Compact                    ج  - Custom           د   - Express

5- در هنگام نصب نرم افزار Norton Utility در كدام  روش عمليات  نصب  به گونه اي صورت ميگيرد  كه كمترين  فضاي  ممكن  برروي  هارد ديسك  اشغال  شود؟

الف – Express                   ب- Standard             ج  - Compact          د -  Custom

6- در كادر محاوره اي  Norton Utility  براي  آنكه  برنامه NDD   از نرم افزار Norton Utility به جاي  برنامه  كاربردي  Scandisk  قرار گيرد،  از كدام گزينه  زير بايد استفاده  كرد؟

الف – Option                      ب   -   Replace        ج  - Rescue            د   - Live Update

7 دركادر محاوره Norton Utility براي قرار دادن  برنامه Norton Disk Doctor  درStartup  ويندوز  بايد از كدام  گزينه  استفاده كرد؟

الف – Program                  ب - Options             ج  - Live Update             د-  Rescue

8- دركادر محاوره Norton Utility براي آنكه بتوانيد  تنظيمات  مربوط  به حذف كامل  اطلاعات از روي  هارد ديسك  را انجام دهيد ،  ازكدام  گزينه بايد  استفاده كنيد؟

الف – Setting                     ب -  Rescue                ج  - Live Update        د-  Options

9- دركادر محاوره Norton Utility به وسيله كدام گزينه مي توانيد ديسك  نجات سيستم را تهيه كنيد ؟

الف- Live Update                 ب  -  Rescue        ج  - Options                  د - Disk

10-دركادر محاوره Norton Utility به وسيله كدام گزينه مي توانيد از طريق ارتباط اينترنتي ، اطلاعات جديد مربوط به نرم افزار

 Norton Utility را دريافت و بارگذاري كنيد ؟

الف – Internet                       ب   - Live Update              ج  - Options    د - Rescue

11- در نرم افزار   Norton Utility به وسيله  كدام  برنامه  مي توان فضاي  تمام درايوهاي  موجود در سيستم را  بررسي كرده ،  فايل هاي پراكنده  هريك  از درايوها را يكپارچه  كرد؟

الف – Norton System Doctor                                          ب   - Norton Win Doctor

ج  - Speed Disk                                                             د -Wipe Info 

12-در نرم افزار   Norton Utility به وسيله  كدام  برنامه  مي توان فضاي ديسك ها  را طور ي  بهينه سازي كرد كه بار گذاري  نرم افزار  ها با سرعت و كار آيي  بيشتري  انجام گيرد؟

الف Speed Disk –                                                        ب - Norton Optimization Wizard 

ج  - Norton Disk Doctor                                                د - Norton System Doctor 

13- 000     بانك اطلاعاتي است كه ويندوز  وساير  برنامه ها از آن براي  ذخيره  كردن اطلاعات پيكر بندي  نرم افزار ي  و سخت افزار ي  استفاده  مي كنند؟

الف –  NU                          ب   - Speed Disk         ج  -  Wipe Info    د   - رجيستري

14- در نرم افزار   Norton Utility  كدام يك  از اين  برنامه ها مربوط  به برنامه هايي بهينه سازي  هستند؟

الف  - Speed Disk                                                        ب - Un Erase Wizard

ج  - Norton Optimization Wizard                  د   - گزينه هاي  الف و ج هردوصحيح است

15- در پنجره Speed Disk  به وسيله  كدام گزينه  مي توان  نمائي  از شيوه  پراكندگي  فايل ها و فضاي  خالي در درايو منتخب  را مشاهده كرد؟

الف – Optimization Map                                                 ب  - Analysis

ج  -  Drive Options                                                        د -schedule Options 

16- در پنجره Speed Disk به وسيله كدام گزينه مي توان جدول زمانبندي اجراي برنامه Speed Disk را مشخص كرد ؟

الف – Drive Options                                                       ب   - schedule Speed Disk

ج  - schedule Options                                                    د - Analysis 

17- در پنجره Speed Disk به وسيله كدام گزينه مي توان گزينه هاي درايو منتخب را تغيير داد ؟

الف – schedule Options           ب   - Analysis   ج  - Select Drive Option     د   -  Drive Options

18- در پنجره Speed Disk به وسيله كدام گزينه مي توان درايو منتخب را آناليز كرد ؟

الف – Analysis          ب - Drive Analysis       ج  -  Drive Option    د- Analysis Option 

19- در پنجره Speed Disk  با انتخاب گزينه Analysis كدام يك از اطلاعات آماري زير در رابطه با درايو منتخب در اختيار كاربر قرار داده مي شود ؟

الف – پراكندگي فايلها             ب – پراكندگي فضاي خالي        

 ج - مشخصات درايو منتخب        د - همه موارد

20- در پنجره Speed Disk پس از كليك كردن دكمه Optimization Map به وسيله كدام گزينه مي توان راهنماي مربوط به طرح فضاي درايو منتخب را مشاهده نمود ؟

الف –     Help    ب   - Map                 ج  - Legend                         د - Drive Legend

21- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان سيستم كامپيوتر را كنترل و بازرسي نموده و مشكلات آنرا شناسايي كرد ؟

الف –  Norton Disk Doctor                                             ب - Norton System Doctor

ج  - Norton Win Doctor                                                د - Wipe Info

22- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان مشكلات رايج در ويندوز را شناسايي و رفع كرد ؟

الف – Norton Win Doctor                                              ب  -  Wipe Info

ج  - Norton System Check                                            د - گزينه هاي الف و ج صحيح هستند

23- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان عمليات كنترل و بازرسي سيستم را بلافاصله و يا بر اساس زمان بندي مورد نظر كاربر ايجاد كرد

الف – Norton System Check                                          ب - Norton Win Doctor

ج  - Norton System Doctor                                            د - Norton Disk Doctor

24- در نرم افزار Norton Utility ، برنامه Un Erase Wizard فايلهايي را كه بوسيله برنامه پشتيباني شده باشند ، بازيابي مي كند .

الف – Norton System Doctor                                          ب   - Norton System Protection

ج  - Norton Protection                                                   د   - Norton Win Doctor

25- در نرم افزار Norton Utility بوسيله برنامه Un Erase Wizard كدام دسته از فايلها را مي توان بازيابي كرد ؟

الف –  فايلهايي كه با معيار مورد نظر كاربر مطابقت داشته باشند .

 ب   - فايلهايي كه به تازگي حذف شده اند .

 ج  - فايلهاي محافظت شده بر روي درايوهاي محلي سيستم .

 د   - گزينه هاي الف و ج صحيح هستند .

26- مشكلات  مشكلاتني هستند كه در تخصيص فضاهاي ديسك به وجود مي آيند .

الف –  منطقي                      ب - فيزيكي          ج - نرم افزاري              د - نحوي

27- در نرم افزار Norton Utility كدام يك از اين برنامه ها مربوط به برنامه هاي بازيابي اطلاعات ، شناسايي و رفع مشكلات سيستم هستند ؟

الف – Speed Disk                                                           ب   - Norton Win Doctor

ج - Norton Optimization Wizard                                      د - Wipe Info

28- در نرم افزار Norton Utility توسط برنامه NDD كدام يك از قسمتهاي درايو منتخب را مي توان تست كرد ؟

الف – ساختار فايلها           ب-  جدول پارتيشن           

 ج – فضاهاي خالي سطح درايو منتخب      د- همه موارد

29- در نرم افزار Norton Utility برنامه Norton Win Doctor مشكلاتي از قبيل ……… را شناسايي و ترميم مي كند .

الف – ميانبرهاي از دست رفته                             ب - پوشه هاي از دست رفته

ج  - فايل هاي dll                                      د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند .

30- در نرم افزار Norton Utility توسط برنامه Un Erase Wizard فايلها را نمي توان بر اساس ……… بازيابي كرد .

الف – اندازه آنها            ب - نوع آنها          ج -  نام آنها                 د - محتواي آنها

31- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان اطلاعات كاملي درباره كامپيوتر ،صفحه كليد ، ماوس و همچنين اطلاعات ارزشمندي درباره ارتباطات شبكه اي و اينترنتي بدست آورد ؟

الف – Norton Diagnostics                 ب - Wipe Info

ج  -  System Information                     د  - Norton System Check

 

32- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان كليه فايلها و پوشه هاي انتخاب شده را به طور كامل از روي هارد ديسك حذف كرد ، به طوري كه داراي قابليت بازگشت نباشند ؟

الف –  Wipe Info                                                            ب  - Un Erase Wizard

ج  - Norton File Compare                                              د  - Norton Diagnostics

33- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان انواع وسايل جانبي ، حافظه و ساير قطعات درون كامپيوتررا آزمايش كرد ؟

الف – System Information                                               ب – Norton Diagnostics   

 ج – Wipe Info                                                               د - Norton System Doctor

34- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان يك عكس فوري از اطلاعات حياتي و اساسي هر يك از درايوهاي موجود در سيستم تهيه كرد ؟

الف – Wipe Info           ب – System Information          ج – Image           د - Norton Disk Image

35- در نرم افزار Norton Utility به وسيله كدام برنامه مي توان محتويات دو فايل متني را با يكديگر مقايسه كرد ؟

الف – Norton File Compare                                            ب - Text File Compare

ج  - Norton Diagnostics                                                 د - Wipe Info

36- در نرم افزار Norton Utility كدام يك از اين برنامه ها مربوط به برنامه هاي نگهداري سيستم هستند ؟

الف – Image             ب -   Wipe Info           ج -    Norton File Compare      د - همه موارد

37- در نرم افزار Norton Utility  به وسيله برنامه Wipe Info كدام يك از اين اعمال را نمي توان انجام داد ؟

الف – حذف فايل                                                                ب – حذف درايو                     

ج – حذف پوشه                                                                 د - گزينه هاي الف و ج صحيح هستند

 38- در نرم افزار Norton Utility  به وسيله برنامه Norton Diagnostics كدام يك از اين قطعات را نمي توان آزمايش كرد ؟

الف- Key board                 ب – Mother Board              ج – Plotter         د - Sound Card

39- در نرم افزار Norton Utility  به وسيله برنامه Image مي توانيد يك عكس فوري از ……… تهيه كنيد .

الف – ركورد راه انداز                    ب - كليه فايل ها و پوشه هاي درايو C:

ج - جدول FAT                         د - گزينه هاي الف وج صحيح هستند .

40- در نرم افزار Norton Utility   و در برنامه  System Information   زبانه  Display اطلاعاتی  در رابطه با  ...  در اختیار شما قرار  میدهد.

الف  -  صفحه نمیش         ب -  درایور  کارت  گرافیکی      ج-  کارت گرافیکی          د-  همه موارد

41- در نرم افزار Norton Ghost كدام يك از اين اعمال را نمي توان انجام داد ؟

الف – كپي گرفتن از اطلاعات يك درايو فقط بر روي درايو ديگري از همان هارد ديسك

 ب   - بازيابي اطلاعات درايو يا درايوهايي كه قبلا از آنها عكس تهيه شده است

 ج  - چك كردن هارد ديسكهاي موجود در سيستم

 د   - تهيه عكس از اطلاعات يك يا چند درايو بر روي درايو ديگر

42- كدام يك از گزينه هاي زير جزو وظايف نرم افزار Norton Utility نيست ؟

الف- كنترل و بررسي مشكلات حافظه ROM                    ب- كنترل و بررسي مشكلات ويندوز

 ج- كنترل و بررسي سيستم كامپيوتر                 د- تشخيص و عيب يابي مشكلات ديسكها

43- - در نرم افزار Norton Utility و در برنامه System Information زبانه  Display کدامیک  از این  اطلاعات را در رابطه  با  درایوهای محلی سیستم  در اخیار شما قرار نمی دهد ؟

الف -  ظرفیت  کل درایو مورد نظر                                       

ب – میزان  فضای  آزاد  درایو  مورد نظر

ج- میزان فضای  اشغال شده  درایو  مورد نظر  توسط  فایل ها  و پوشه های مخفی

د -  میزان فضای  اشغال شده  درایو  مورد نظر  توسط  فایل ها  و پوشه های

44- در نرم افزار Norton Utility و در برنامه System Information توسط كدام زبانه مي توان نسخه سيستم عامل ويندوز را مشاهده كرد ؟

الف – Version                     ب- System                ج- Display                    د- Drive

45- در كادر محاوره Norton Utility براي آنكه بتوانيد در ابتداي اجرا هر كدام از برنامه هاي نرم افزار Norton Utility توضيحاتي را درباره آن برنامه مشاهده كنيد ، از كدام گزينه بايد استفاده كرد ؟

الف – Rescue                    ب-              Option        ج- Live Update           د- Introduction

46- در پنجره Speed Disk با انتخاب گزينه Analysis كدام يك از اطلاعات آماري زير در رابطه با درايو منتخب در اختيار كاربر قرار داده نمي شود ؟

الف – مشخصات درايو منتخب                                              ب- پراكندگي فايلها

ج- نام و مسير فايلهايي كه داراي كمترين پراكندگي هستند             د- پراكندگي فضاي خالي

47- در كادر محاوره Norton Utility بوسيله كدام گزينه مي توانيد جدول زمانبندي اجراي برنامه Norton System Check و همچنين و ظايفي را كه بايد اجرا شوند ، مشخص كنيد ؟

الف – Scheduler               ب- Option              ج- Live Update       د- Rescue

48- در كادر محاوره Norton Utility بوسيله كدام گزينه مي توانيد تنظيمات مربوط به زمان نگهداري فايلها توسط Norton Protection  را مشخص كنيد ؟

الف- Option                         ب- Rescue            ج-  Live Update              د- Settings

49- در كادر محاوره Norton Utility  براي نمايش پنجره گرافيكي معرفي نرم افزار Norton Utility در ابتداي اجراي هر برنامه از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف- Option                         ب- Rescue             ج- Display                      د- Live Update

50- در كادر محاوره Norton Utility بوسيله كدام گزينه مي توانيد وضعيت اجرا و عنوان سطل بازيافت را تعيين كنيد ؟

الف- Option              ب- Rescue            ج- Recycle Bin               د- Live Update

51- در نرم افزار Norton Utility كداميك از اين برنامه ها مربوط به برنامه هاي بهينه سازي نيست ؟

الف – Norton System Doctor                                          ب- Speed Disk

ج- Norton System Check                                              د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند

52- در نرم افزار Norton Utility برنامه Norton Win Doctor كليه مشكلات مربوط به را شناسايي و رفع مي كند ؟

الف – رجيستري ويندوز           ب- برنامه هاي كاربردي تحت ويندوز         

  ج- فايلهاي سيستمي         د- همه موارد 

53- مشكلات ديسكها به دو گروه تقسيم مي شوند .

الف- مشكلات نحوي و فيزيكي                          ب- مشكلات فيزيكي و منطقي

ج- مشكلات منطقي و نرم افزاري                        د- مشكلات سخت افزاري و فيزيكي

 54-در نرم افزار Norton Utility توسط كدام برنامه مي توان مشكلات موجود در ديسكها را شناسايي و رفع كرد ؟

الف- Norton Win Doctor                                                ب- Norton Disk Doctor

ج- Norton System Check                                               د- گزينه هاي ب و ج صحيح است

55-در نرم افزار Norton Utility بوسيله كدام برنامه مي توان فايلهاي حذف شده را بازيابي كرد ؟

الف – Norton Un Erase                                                   ب- Norton File Compare  

  ج- Un Erase Wizard                                                     د- Norton Undelete

56- در نرم افزار Norton Utility كداميك از اين برنامه ها مربوط به برنامه هاي  بازيابي اطلاعات ، شناسايي و رفع مشكل سيستم نيستند ؟

الف – Norton System Doctor                                           ب- Un Erase Wizard

ج- Norton Optimization                                                 د- Norton System Check

57- در نطرم افزار  Norton Utility  کدام یک از این برنامه ها  مربوط به  نگهداری  سیستم  نیستند ؟

الف -  System Information         ب – Norton System Check 

ج -   Image                                    د – Wipe Info

 

58- در نرم افزار Norton Utility بوسيله برنامه Norton Diagnostics كدام يك از اين قطعات را ميتوان آزمايش كرد ؟

الف- Printer                   ب- Modem              ج- Memory                        د – همه موارد

59- در نرم افزار Norton Utility بوسيله برنامه Wipe Info كدام يك از اين اعمال را مي توان انجام داد ؟

الف – حذف فايل               ب- حذف فضاي بلا استفاده در درايو مورد نظر

ج- حذف پوشه                           د- گزينه هاي الف و ج صحيح هستند

60- در نرم افزار Norton Utility بوسيله برنامه Image  از کدام  قسمت  های زیر نمی توان  یک عکس فوری  تهیه کرد؟

الف – کلیه فایل ها و پوشه های درایو C                                ب – رکورد راه انداز

ج -  کلیه فایل ها و پوشه های درایو D                  د -  گزینه های  الف و  ج 

61-  کدا م یک  از گزینه های  زیر  جزو حالت های مختلف  نصب  نرم افزار Norton Utility   نیست ؟

الف – Compress                  ب – Express                ج -  Compact            د – Custom

62-  در برنامه  Norton Ghost   جهت  بازیابی  اطلاعات  هارد دیسکی که قبلا  از آن  عکس تهیه شده است  کدام  یک از گزینه ها را  می توان انتخاب  کرد ؟

الف -     Local    → Disk  →  To Image                     ب -  Local   →  Disk  →  To Disk 

ج  -  Local   →  Disk  →  From Image              د   - Local   →  Partition →  From Image 

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 11:26  توسط سالاری  | 

شبکه

 1- انواع شبکه های گسترده عبارتند از :

الف -  اینترنت           ب-  بیت نت                 ج-  کامپیو سرو       د-  همه موارد

2-  ...   معمولاٌ برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر ایجاد می شود و می تواند اختصاصی یاعمومی باشد:

الف -  شبکه WAN                    ب-  شبکه LAN           ج-  شبکه MAN            د-  شبکه اینترنت

3-    ...   روشی است که برای دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت  ازطریق مرورگرهای وب به کار گرفته می شود.

الف -  بیت نت              ب- کامپیوسرو            ج-  وب جهان گستر                   د-  آرپانت

4- قسمت های اصلی یک سیستم شبکه عبارتند از :

الف -  کامپیوتر سرویس دهنده» کانال ارتباطی وکامپیوتر سرویس گیرنده

ب-  کامپیوتر سرویس دهنده » وسیله لازم برای ارسال ودریافت داده ها» کانال ارتباطی وکامپیوتر سرویس گیرنده

ج-  کامپیوتر سرویس دهنده » وسیله لازم برای ارسال ودریافت داده ها و کامپیوتر سرویس گیرنده

د-  کامپیوتر سرویس دهنده » وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده ها و کانال ارتباطی

5-    ...   یک شبکه خصوصی درون سازمانی است .

الف -  اینترانت                  ب-  بیت نت           ج- آرپانت                د-  اینترنت

6- هدف از ایجاد شبکه های کامپیوتر ی چیست؟

الف -  مبادله اطلاعات بین کامپیوتر ها واستفاده اشتراکی ازمنابع

ب-  دریافت وارسال پیغام از کامپیوتر های دیگر

ج-  ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوتر ها برای اجرای برنامه ها

د-  صرفه جویی درتعداد کامپیوتر

7- گستردگی عمل شبکه های LAN نسبت به شبکه های  WAN... .

الف -  کمتراست.                     ب-  یکسان است.         

  ج-  به شکل ظاهری شبکه محلی بستگی دارد.    د-  بیشتر است.

8- ازکانال های ارتباطی می توان      ...

الف -  کابل ویژه شبکه           ب-  خط معمولی تلفن        ج-  مودم        د-  گزینه های الف وب

9- انواع شبکه ها ازنظر فاصله عبارتند از :

الف -  شبکه محلی           ب-  شبکه گسترده         ج-  شبکه شهری         د-  همه موارد

10- تفاوت شبکه های گسترده گوناگون درکدام یک ازموارد زیر است؟

الف -  قراردادهای تبادل اطلاعات            ب-  روش های آدرس دهی وفناوری تبادل اطلاعات 

ج-  اتصالات آن ها                                   د-  همه موارد

11- کدام یک از سیستم های انتقال نام برده شده » دوطرفه غیر هم زمان است؟

الف -  Simplex                  ب-  Half- simplex                ج-  Duplex                د-  Half- Duplex

12- کدام یک ازعبارت های زیر Full- Duplex راتعریف می کند؟

الف -  ارتباط دوطرفه غیر هم زمان                                      ب-  ارتباط دوطرفه هم زمان

ج-  ارتباط یک طرفه                                                          د-  ارتباط یک طرفه غیر هم زمان

13- مفهومی  را که به انتقال اطلاعات  ازنقطه ای به نقطه دیگر وهم چنین به یکسری ازپالس ها در کامپیوتر اشاره می نماید».........می نامند.

الف -  بسته اطلاعاتی              ب- سیگنال                ج-  برق ولتاژبالا        د-  برق مستقیم

14- به ظرفیت انتقال اطلاعات توسط کابل یا رسانه   ...    می گویند.

الف -  سیگنال                  ب-  مگابیت درثانیه            ج-  پهنای باند              د-  سیگنال درثانیه

15- یکی ازعوامل کاهش مقدارپهنای باند درکابل ها ...    است.

الف -  قدرت ارسال                  ب-  قدرت دریافت       ج-  نوع فرستنده        د-  طول سیم

16-  درارسال آنالوگ ازروشی به نام ارسال   ...   استفاده می شود.

الف -  Base  band              ب- Broad  band    ج-  Single  band          د-  Multi  band

17- در ارسال Base band ازکابل به صورت    ...   استفاده می شود.

الف -  دوطرفه        ب-  یک طرفه        ج-  دوطرفه هم زمان     د-  یک طرفه غیر هم زمان

18- یکی ازعوامل تخریب کننده اطلاعات ارسال شونده ازطریق کابل شبکه     ...  است.

الف -  امواج رادیویی         ب-  مجاورت کابل با فیبر نوری       ج-  نویز     د-  کامپیوترهای روشن

19- هر چه پهنای باند بیشتر شود»سرعت انتقال اطلاعات نیز ...

الف -  بیشتر می شود.         ب-  کمتر می شود.       

ج-  به صفرمی رسد          د-  بی نهایت افزایش می یابد.

20-  یکی ازعوامل اصلی راه اندازی شبکه کدام است ؟

الف - بالا بردن مقدار درآمد                                          

  ب-  به اشتراک گذاشتن تجهیزات سخت افزاری وفایل ها

ج-  حذف آسان فایل ها واطلاعات دیگر                        

  د-  استفاده از اینترنت

21- عوامل مورد نیاز برای راه اندازی شبکه کدامند؟

الف -  Data » رسانه وپروتکل برای ارتباط                        ب-  Data »رسانه وسرور

ج-  Data »Client  وسرور                                           د-  همه موارد

22-  دلیل اصلی استفاده ازشبکه کدام است؟                          

الف -  بالابردن امنیت                         ب-  به اشتراک گذاشتن فایل ها

ج-  مدیریت متمرکز شبکه                    د- همه موارد

23- کدام یک ازجمله های زیردرمورد دلایل راه اندازی شبکه صحیح است؟

الف -  شبکه محدودیت های جغرافیایی راحذف می کند

ب-  شبکه اعتماد به امنیت اطلاعات را بالا می برد

ج-  هزینه نصب شبکه ناچیز است

د-  گزینه های الف وب صحیح هستند

24-  به گروهی ازکامپیوترها که توسط یک رسانه به یکدیگر متصل شده اند ومنابع خود را با دیگران به اشتراک گذاشته اند ...

الف -  گروه کاری           ب-  سرور                ج-  ایستگاه کاری                د- شبکه

25-  شبکه ای که یک کامپیوتر مرکزی مسئول کنترل آن بوده ومدیریت متمرکز دارد»     ...  نامیده می شود.

الف -  Peer- to- Peer                                                   ب-  Server- Based

ج-   شبکه متمرکز                                                           د- شبکه غیرمتمرکز

26-  کدام یک ازموارد زیر در طراحی شبکه دخیل هستند؟

الف -  امکانات موجود                                                      ب- هزینه راه اندازی 

ج-  پیش بینی رشد شبکه                                                  د-  همه موارد

27-  دستگاهی که درتوپولوژی ستاره ای کامپیوتر ها راه به هم متصل می کند»   ...  نام دارد.

الف -  Connector                                                          ب-  BNC

ج-  Transceiver                                                            د- HUB 

28-  هفت لایه OSI به ترتیب عبارتند از:

الف -  فیزیکی-  پیوند داده ها-  شبکه-  انتقال-  نمایش-  جلسه-  کاربری

ب-  فیزیکی- پیوند داده ها-     شبکه-     انتقال-     جلسه-    نمایش-  کاربری 

ج-   فیزیکی-  پیوند داده ها-  انتقال-  شبکه-  جلسه-  نمایش-  کاربری

د-  فیزیکی- شبکه- پیوندداده ها- انتقال- کاربری- جلسه- نمایش

29- کاربر با کدام لایه در ارتباط مستقیم است؟

الف - جلسه                       ب-  کاربردی                  ج-  فیزیکی         د-  انتقال

30- کدام لایه با کابل های شبکه وتوپولوژی در ارتباط است؟

الف -  جلسه                      ب-  کاربردی              ج- فیزیکی          د- انتقال

31-  زیر لایه های LLCو MAC درکدام لایه قرار دارند؟

الف -  انتقال              ب- پیوند داده ها              ج-  کاربردی               د-  شبکه

32-  کدام لایه مسئول تبدیل اطلاعات ازبیت به سیگنال های الکتریکی است؟

الف -  لایه کاربردی                                     ب- لایه نمایش

 ج-  لایه انتقال                                                 د-  لایه فیزیکی

33-  کدام لایه یک ارتباط مستقیم ونظیر به نظیر بین کامپیوترها برقرار می کند؟

الف -  پیوند داده ها                 ب-  انتقال            ج-  جلسه             د-  فیزیکی

34-  کدام لایه مسئول ارسال اطلاعات ازمبدا به مقصد است؟

الف - پیوند داده ها                  ب-  انتقال                 ج- جلسه                   د-  فیزیکی

35-  کدام یک از وظایف زیرتوسط لایه شبکه انجام می شود؟

الف -  رمزنگاری اطلاعات                                                ب-  مسیریابی

ج-  برقراری ارتباط نظیربه نظیر                                         د-  کنترل خطا درارسال

36-  به دست آوردن آدرس فیزیکی کارت شبکه توسط کدام لایه انجام می شود؟

الف -  لایه کاربردی                                  ب-  لایه نمایش

 ج-  پیوند داده ها                                 د- جلسه

37- حداکثر برد کدام یک از کابل های زیر 500 متر است؟

الف -  فیبرنوری                                                ب-  زوج به هم تابیده          

 ج-  کواکسیالThick net                                      د-  کواکسیالThin net

38- درکابل های کواکسیال  ازنوعی کانکتور به نام   ...    جهت مسدود کردن دو انتهای کابل استفاده می شود.

الف -  T- Connector                             ب-  RJ- 45             

 ج-  Terminator                 د-  Barrel  Connector

39- درشبکه های ستاره ای از کابل   ...    برای ارتباط کامپیوترها استفاده می شود.

الف -  کواکسیال            ب-  زوج به هم تابیده STP        ج- فیبرنوری         د-  کابل تلفن

40- درصورتی که قصد داشته باشیم مسافتی بیشتر از برد یک کابل راتحت پوشش شبکه قراردهیم» کدام وسیله کمک می کند تا برد کابل را بیشتر کنیم ؟

الف -  کارت شبکه                                                            ب-  Boot ROM                   

ج-  هاب                                                                         د-  Barrel  Connector

41- آدرسی که درمبنای 16بوده وروی هر کارت شبکه ثبت شده است   ...  نام دارد .

الف -  آدرس فیزیکی        ب-  آدرس منطقی     ج- آدرس کامپیوتری     د-  آدرس کارت شبکه

42- IC ای که روی کارت شبکه نصب می شود وامکان Boot شدن کامپیوتر ازروی هارد دیسک سرور رابه ایستگاه کاری فراهم می کند» چه نام دارد؟

الف -  Remote  boot device                                        ب-  Remote  Login

ج-  Boot IC                                                                 د-  Boot ROM

43- نوعی کابل که از چهارزوج به هم تابیده ساخته شده ودارای غلاف محافظ است.

الف -  کواکسیال Thin net            ب-  کواکسیالThick net       ج-  فیبرنوری        د-  STP

44- کدام یک ازعوامل زیربامقدارAttenuation نسبت مستقیم دارد؟

الف -  قطر سیم         ب-  طول سیم                 ج-  شرایط محیط                د-  همه موارد

45- استانداردهایی برای نحوه اتصال کامپیوتر ها به یکدیگر تعریف شده است که توپولوژی های شبکه نیز خود جزیی ازاین استانداردها به شمارمی آیند.به این استانداردها  ...   می گویند.

الف -  توپولوژی                     ب- پروتکل        ج-  معماری های شبکه      د-  OSI

46- کدام یک از توپولوژی های زیر توپولوژی خطی است؟

الف -  10 Base 2                ب-  10 Base  5                   ج-  10 Base T      د-  100  Base X

47- کدام یک ازتوپولوژی های زیر توپولوژی حلقوی است؟

الف -  10 Base 2                ب-  10 Base  5                   ج- Token  Ring            د-  10 Base  FL

48- کدام یک ازتوپولوژی های زیر توپولوژی ستاره ای است؟

الف-  Token  Ring             ب- 10  Base  FL               ج- 10   Base  5       د- 10   Base  T

49- درکدام توپولوژی از Transceiver استفاده می شود؟

الف -  10  Base  5             ب-  10  Base 2             ج-  10   Base  T         د-  10    Base  FL

50- حداکثر سرعت انتقال  اطلاعات درتوپولوژی 100  Base  X چه قدر است ؟

الف -  Mbps 4                    ب-  Mbps 16         ج-  Mbps 10           د-  Mbps 100

51- در شبکه Ethernet  از چه روشی جهت دسترسی چند گانه به خطوط انتقال استفاده می شود؟

الف -  Token  Ring          ب-  Token   Passing          ج-  CSMA/CD         د-  CSMA/CA

52- کدام توپولوژی مناسب ترین توپولوژی برای متصل کردن دومرکز با فاصله 150متر از یکدیگر را دارند؟

الف -  10 Base  T             ب-  10   Base 2           ج-  10  Base  FL      د-  100   Base  X

53- برای اتصال دو مرکز به فاصله 450متر و سرعت Mbps 100 » کدام یک از توپولوژی های زیر مناسب هستند؟

الف -  10  Base  5                                                        ب-  10  Base  2

ج-  100   VG- ANY LAN                                             د-  100   Base X

54- در قانون 3- 4- 5عدد 4 معرف هستند؟

الف -  Segment               ب-  Repeater           ج-  کامپیوتر               د-  Terminator

55- درتوپولوژی   10 Base  FL از چه کابلی استفاده می شود؟

الف -  TP                                                                      ب-  Fiber  Optic               

ج-  کواکسیال Thin net                                                    د-  کواکسیال Thick net

56- درروش حلقوی یک بسته اطلاعاتی به نام    ...   که مجوز ارسال است در شبکه حرکت کرده وبه ترتیب به تمامی کامپیوتر ها می رسد.

الف - Packet                      ب-  Frame                 ج-  Token                   د-  Becon

57- به قوانینی که کامپیوتر ها برای برقراری ارتباط بایکدیگر از آن استفاده می کنند»    ...  می گویند.

الف -  توپولوژی                   ب-  پروتکل             ج- قوانین شبکه           د-  قوانین ارتباطی

58- لایه ای که رابطه بین نرم افزارهاو پروتکل ها را برقرار می کند»           ...   نام دارد.

الف -  NDIS                       ب-  TDI          ج-  لایه کاربردی              د-  لایه انتقال

59- لایه ای که رابطه بین پروتکل ها و کارت های شبکه را برقرار می سازد»    ...  نام دارد.

الف -  NDIS                       ب-  TDI                 ج-  لایه کاربردی             د-  لایه انتقال

60- کدام یک ازروش های زیر یک روش رقابتی محسوب می شود؟

الف -  CSMA/CD                                                      ب-  Token  Passing

ج-  Demand   Priority                                                 د-  پروتکل

61- کامپیوترها یکدیگر را از طریق    ...    می یابند.

الف -  نام کاربر                     ب-  کلمه عبور               ج-  سرور         د-  آدرس کامپیوتر

62- فرآیند ی که طی آن ارتباط بین کارت های شبکه وپروتکل برقرار می شود»      ...  نام دارد.

الف -  مقید سازی                  ب-  اتصال پروتکل                   ج-  NDIS                 د-  TDI

63- پروتکلی که وظیفه مدیریت وانتقال فایل ها درسیستم عامل Novell   Netware رابرعهده دارد » ...  نام دارد.

الف -  HTTP                     ب-  FTP                 ج-  IPX/SPX               د-  NCP

64- پروتکلی که همانند FTP وظیفه انتقال ومدیریت فایل ها را در Mainframe برعهده دارد » چه نامیده می شود؟

الف -  FTAM                     ب-  HTTP                          ج-  NCP              د-  SMTP

65- کدام یک از پروتکل های زیر کامپیوترهای شبکه را با آدرس های 32 بیتی مشخص می کنند؟

الف -  NW Link                ب-  IPX/SPX                  ج-  TCP/IP             د-  Net  BEUI

66- هر شخصی که درخواست استفاده از منابع شبکه را داشته باشد »    ...  نامیده می شود؟

الف -  درخواست کننده           ب-  کاربر             ج-  کلمه عبور        د-  نام کاربری

67- انواع گروه ها درشبکه عبارتند از :

الف -  Local Group  و Global  Group                          ب-  Domain  Group  و Workgroup

ج-  Administrators و Users                                        د-  Local   Group  و Domain  Group

68- برای سهولت کار در دادن مجوزها یا محدود کردن کاربران از .........................استفاده می کنیم.

الف -  نام کاربری                   ب-  نام کامپیوتر                     ج-  گروه         د-  کاربر

69- برای ورود به شبکه به کدام یک از موارد زیر نیاز داریم؟

الف - نام کاربر                                                                 ب-  کلمه عبور                    

ج-  سرور برای کنترل نام کاربر وکلمه عبور                           د-  همه موارد

70- کدام یک از سیستم فایل های زیر توانایی کنترل دسترسی کاربران به فایل ها را دارد ؟

الف -  NTFS                       ب-  FAT  16                       ج-  FAT  32         د-  همه موارد

71- ارتباطی را که در آن به طور غیر هم زمان ودوطرفه می توان اطلاعات را ارسال کرد» ارتباط  ...   گویند.

الف - Simplex                                                                ب-  Half- Duplex        

     ج-  Full- Duplex                                                      د-  گزینه های الف وب .

72- کدام کانکتور شبیه ساختار کانکتورهای BNC است؟

الف -  کانکتور سری N                                                     ب-  کانکتور سری G                

ج-  کانکتور سری AVI                                                     د-  کانکتور وکابلVampire

73- هاب ازنوع       ...       توانایی تقویت سیگنال را نیز دارد.

الف -  Active                                                                ب-  Passive               

ج-  Hybrid                                                                   د-  گزینه های الف وب صحیح هستند.

74- حافظه ای در کارت شبکه که باعث راه اندازی سیستم (کامپیوتر - می شود»   ...  نام دارد.

الف -  Boot  ROM           ب-  Boot RAM           ج-  Boot  Disk             د-  Boot  \cache

75- درمدل OSI لایه ای که در پایین ترین سطح مدل قرار گرفته ومسئول تبدیل اطلاعات از بیت ها به سیگنال آنالوگ است » لایه  ... نام دارد.

الف -  فیزیکی                       ب-  جلسه                 ج- شبکه               د-  انتقال

76- درمدل OSI لایه ای که مسئول برقراری یک ارتباط مستقیم ونظیر به نظیر بین کامپیوترهاست وصحت ارسال را کنترل می کند» لایه  ...  نام دارد.

الف -  فیزیکی                       ب-  پیوند داده ها                   ج-  شبکه                 د-  نمایش

77- پروتکلی که به منظور انتقال فایل و مدیریت آن در شبکه هایی با کامپیوترهای بزرگ (Mainframe-  به کارمی رود وبا همه نوع از سیستم عامل ها سازگار است » پروتکل ...  نام دارد.

الف -  FTP                         ب-  Telnet              ج-  FTAM           د-  SNMP

78- پروتکل ...  ازسرویس دهنده Novell به سرویس گیرنده ها وبرعکس اطلاعات را انتقال می دهد.

الف -  NCP                        ب-  FTP                 ج-  SNMP             د-  TCP

79- در کدام یک از استانداردهای IEEE برای انتقال داده ها از کابل کواکسیال Thin net استفاده می شود؟

الف -  10  Base  2                                                        ب-  10  Base  T           

ج-  100  RG                                                                 د-  گزینه های ب و ج صحیح هستند.

80- توپولوژی 10  Base 2 مربوط به کدام معماری شبکه است؟

الف -  اینترنت                        ب-  اترنت                             ج- IEEE             د-  Token  Ring

81- در استاندارد 10   Base  5 حداقل طول کابل برای اتصال 2کامپیوتر  ...  متر است.

الف -  25                              ب-  5/2                              ج-  250                د-  2500

82- نوع اتصالات استاندارد  10  Base  T ازنوع  ...  است.

الف -  RJ- 12                        ب-  RG- 11                     ج-  RJ- 45             د-  PJ- X

83- در شبکه Token  Ring سرعت انتقال اطلاعات ...  است.

الف - Mbps 8                       ب-  Mbps16                     ج-  Mbps2             د-  Mbps14

84- دراستاندارد IEEE در 100  Base  X ازدو کابل مدل  ...  استفاده می شود.

الف -  Cat 3                         ب-  Cat  5                         ج-  Cat  2               د-  Coaxial

85- کدام لایه OSI وظیفه کد گذاری اطلاعات را برعهده دارد؟

الف -  کاربردی                       ب-  نمایش                   ج-  جلسه                 د-  فیزیکی

86- کدام لایه OSI برترافیک بین کامپیوترهای ارسال کننده ارسال کننده ودریافت کننده نظارت دارد؟

الف -  کاربردی                      ب-  انتقال            ج-  جلسه              د-  فیزیکی

87- کدام یک ازاعمال زیر از وظایف لایه شبکه محسوب می شود؟

الف -  مسیر یابی                                                              ب-  کدگذاری اطلاعات                 

  ج-  کنترل ترافیک بین دو ایستگاه کاری                               د-  انتقال فایل

88- زیر لایه MAC در کدام لایه OSI قرار دارد؟

الف -  انتقال                          ب-  جلسه                ج-  فیزیکی           د-  پیوند داده ها

89- مطابق با مدل مرجع TCP/IP کدام یک از پروتکل های زیر در لایه انتقال قرار دارند؟

الف -  TCP                         ب-  TCP/IP                        ج-  IP               د-  SMTP

90- حداکثر سرعت انتقال اطلاعات درتوپولوژی 10  Base  2 چقدر است؟

الف -  Mbps 4                   ب-  Mbps 16               ج-  Mbps 10               د-  Mbps 100

   91-  انتقال  داد ه ها از منبع داده ها به گيرنده  داده ها از چه طريقي  صورت مي گيرد؟

الف – از طريق  كانال  انتقال                       ب   -از طريق سيستم  مخابراتي يپيشرفته

ج   - تنها از طريق سيم                  د   - از طريق پنهاي باند

93-  د ر انتقال  داده ها،  كداميك از موارد زير  از ابعاد مهم  سيستم  انتقال  مخابراتي مي باشند؟

الف – دو طرفه كامل بودن   ب   - سرعت  انتقال          ج   - دقت      د   -  سرعت انتقال و دقت

94-   ماشين هاي  مرتبط با داده ها به چه عنواني  شناخته مي شوند؟

الف – ATM       ب   -POS         ج   -DTE          د   -DCE

95-كداميك ا ز تجهيزات  زير  مثالي  از يك DTE مي باشد؟

الف – كابل انتقال داده         ب   - پايانه  فروش بليط هواپيما      

  ج   -  ارسال كننده اطلاعات            د    -  سيگنال  الكتريكي

 96-براي تطبيق  و سازگاري  مشخصات الكتريكي  داده ها  با مشخصات  كانال  انتقال،  نيازمند  استفاده از چه چيزي  هستيم ؟

الف – DTE        ب   - POS        ج   -DCE          د   -ATM

97    -کداميك از موارد زير درست نيست ؟

الف – در Half duplex  يك DTE  ارسال كننده اطلاعات  و هم دريافت كننده آن  اما بصورت غير همزمان  است .

ب   -   در Half duplex  يك DTE  در يك لحظه  مي تواند  ارسال و دريافت  را با هم انجام دهد.

ج   -  هر نوع تجهيزاتي كه با داده ها سرو كار  دارد  به عنوان DTE  شناخته مي شود.

د   -  يك ايستگاه كاري براي  نظارت  بر ترافيك ، مثالي  از يكDTE  مي باشد.

98-  به ارتباطي كه در آن در هر لحظه   هر DTE  مي تواند اطلاعات را ارسال   و دريافت كند چه نوع ارتباطي  گفته مي شود؟

الف -  Simplex   ب   -Half duplex            ج   - Full Duplex           د   - Analog

 99 -كداميك  از موارد  زير صحيح است ؟

الف – به سيگنالهاي  پيوسته  ، سيگنال  آنالوگ  گفته مي شود

ب   - به سيگنالهاي  گسسته   ، سيگنال  آنالوگ  گفته مي شود

ج   -به سيگنالهاي  پيوسته  ، سيگنال  ديجيتال  گفته مي شود

د   - شكل  موجهاي  سينوس و كسينوس  جزو  امواج ديجيتال  هستند

100 - محدوده  فركانسي امواج  آنالوگ كه  بدون هيچ  گونه  افتي  از سيستم  مخابراتي  منتقل  ميگردند چه گفته مي شود؟

الف – كانال  ارتباطي         ب   - نويز          ج   - پهناب باند    د   -  سرعت  انتقال  داده ها

۱۰۱- سرعت انتقال داده ها به چه عواملي بستگي دارد؟

الف – پهناي باند               ب   - ميزان نويز 

ج   - آنالوگ يا ديجيتال بودن  داده ها د   -  پهناي  باند و ميزان نويز

102- سرعت انتقال  اطلاعات برحسب  چه  واحدي  اندازه گيري  مي شود؟

الف – متر بر ثانيه            ب   -  بيت در ثانيه           ج   -  دسيبل        د   -  B.W

103-  در جاهاييكه به تعداد كمتر از 10 كامپيوتر براي شبكه بندي نياز است از چه نوع شبكه اي استفاده مي شود؟

الف- شبكه براساس سرويس دهنده     ب- شبكه نظير به نظير(Peer to Peer)        

ج- شبكه بر اساس Server – Based            د- هيچكدام

104-  در كدام نوع شبكه تمامي رايانه ها هم به صورت سرويس دهنده و هم به صورت سرويس گيرنده عمل مي كنند؟

الف- Peer to Peer          ب- Server – based        ج- Client – Server         د- هيچكدام

105-  كداميك جزو شبكه هاي نظير به نظير نمي باشد؟

الف- رايانه هم به صورت سرويس گيرنده و هم به صورت سرويس دهنده عمل مي كند.

ب- كاربري به نام مدير شبكه ، منابع مشترك را مديريت مي كند.

ج- كاربران گروه كاري ، از منابع يكديگر استفاده مي كنند.

د- در شبكه مي توان از سيستم عامل Windows 98 استفاده كرد و امنيت دسترسي به اطلاعات مهم نيست

 106-  كداميك درست نيست؟

الف- شبكه ها بر اساس سرويس دهنده ، گروه هاي كاري نيز خوانده مي شوند.

ب- در شبكه ها بر اساس سرويس دهنده ، هميشه يك سرويس دهنده اختصاصي وجود دارد.

ج- اگر ايمني مساله مهمي باشد از شبكه Client – Based  استفاده مي شود.

د- در شبكه با كمتر از 10 رايانه مي توان از شبكه هاي Peer to Peer

107 -اميك جزو سيستم عامل هاي بر اساس سرويس دهنده نيست؟

الف-   Windows NT server            ب- Novell Netware

ج- Windows NT Work Station                               د- Linux

108-كداميك جزو سيستم عامل هاي بر اساس سرويس دهنده مي باشد؟

الف- Linux         ب- Lantastic     ج- Novell   Dos            د-Netware lite

109-  به طرح فيزيكي يا آرايش رايانه ها ، كابل ها و ساير اجزاي شبكه چه اطلاق مي شود؟

الف- توپولوژي شبكه         ب- LAN           ج-WAN           د- MAN

110- اگر رايانه ها در يك رديف ، در طول كابل تكي (segment) متصل باشند نام توپولوژي كدام است؟

الف- STAR       ب- BUS           ج- RING          د- COMPOUND

111- در شبكه خطي براي جلوگيري از برگشت سيگنال به كابل، از………… استفاده مي نمايند.

الف- Collision    ب- ترميناتور       ج- Bouncing     د- HUB

102- بست بارل (Barrel Connector) در كدام توپولوژي براي گسترش LAN به كار مي رود؟

الف- Star           ب- Bus           ج- Ring         د- Star – Bus

103- كدام توپولوژي از HUB استفاده مي كند؟

الف- Star           ب- Bus      ج- Ring      د- Star – Bus

104- كدام توپولوژي در ترافيك زياد، كند مي شود؟

الف- خطي                       ب- حلقه اي        ج- ستاره اي                    د- تركيب توپولوژي ها

105- در كدام توپولوژي تفكيك و پيدا كردن عيب راحت است؟

الف- حلقه اي       ب- خطي            ج- ستاره اي        د- تركيبي

106- كدام توپولوژي مي تواند داراي مديريت متمركز باشد؟

الف- خطي          ب- ستاره اي       ج- حلقوي           د- Ring

107- كداميك صحيح نيست؟

الف- در توپولوژي ستاره اي ، اگر يك رايانه خراب شود ، كل شبكه از سرويس دهي خارج مي شود.

ب- در توپولوژي ستاره اي، اگر هاب خراب شود ، از سرويس دهي خارج مي شود.

ج- در توپولوژي حلقوي دسترسي يكسان براي رايانه ها وجود دارد.

د- گسترش توپولوژي خطي ساده مي باشد.

108- كداميك از مزاياي توپولوژي ستاره اي نمي باشد؟

الف- اگر كابلي كه رايانه اي را به هاب متصل مي كند خراب شود ما بقي شبكه به طور عادي كار خواهد كرد.

ب- استفاده اقتصادي از كابل

ج- تغيير يا گسترش سيم كشي به سهولت امكان پذير است.          

د- نظارت متمركز بر فعاليت شبكه ميسر است.

109- استاندارد RJ – 45 چيست؟

الف- نوعي كارت شبكه                  - نوعي كابل زوج به هم تا بيده شده(TP)

ج- نوعي كابل كواكسيال                 د- نوعي اتصال مورد استفاده در شبكه

110- كداميك از گروه هاي كابل UTP براي مبادله اطلاعات با سرعت 100 Mbps مناسب مي باشد؟

الف- CAT-3                         ب- CAT-2          ج-CAT-4             د- CAT-5 

111-  كداميك از موارد زير براي ارسال سيگنال هاي آنالوگ با سرعت بالا مورد استفاده قرار مي گيرد؟

الف- كواكسيال و فيبر نوري    ب- STP و UTP       ج- فيبر نوري و STP   د- UTP و كواكسيال

112- براي اتصال كابلهاي كواكسيال از كدام مورد استفاده مي شود ؟

الف-  BNC           ب-  HUB                         ج- RJ-45                            د- STP

113- كابل كواكسيال كدام است ؟

الف – STP             ب- TP                   ج- كابل نوري           د- كابل هم محور

114-كدام يك از كابلهاي زير ارزانترين نوع رسانه انتقال مي باشد ؟

الف – فيبر نوري                              ب- UTP                       ج- هم محور                   د- ‌STP

115-كدام مورد در يك كارت شبكه براي ايستگاههاي كاري بدون ديسك استفاده مي شود ؟

الف- بافر                        ب- DMA       ج- آدرس پايه حافظه              د- Boot Rom

116-براي اتصالات كابل زوج به هم تابيده شده از كدام مورد استفاده مي گردد ؟

الف – RJ-45                   ب- BNC                        ج- RG-58                     د- RJ-58

117-كدام كابل بهترين كابل براي محيطهاي مملو از نويز مي باشد ؟

الف- فيبر نوري                 ب- STP               ج- UTP                 د- زوج به هم تابيده

118-كدام يك از كابلهاي زير از داده ها ، صوت و تصوير با ايمني بالاتري پشتيباني مي كنند ؟

الف – كواكسيال نازك        ب- كواكسيال ضخيم             ج- فيبر نوري        د- زوج به هم تابيده

119-در RJ-45 چند سيم متصل مي گردد ؟

الف- 4                         ب- 6                        ج- 8                د – هيچكدام

120-در RJ-11 چند سيم متصل مي گردد ؟

الف- 2                         ب- 4            ج- 6                       د – 8

121-به كداميك از كابلهاي زير اترنت استاندارد گفته مي شود ؟

الف – كواكسيال ضخيم       ب- كواكسيال نازك        ج- زوج به هم تابيده شده       د- فيبر نوري

122-در كدام كابل سيگنال الكتريكي منتقل نمي شود ؟

الف- كواكسيال              ب- UTP                         ج- STP                           د – فيبر نوري

123-كدام گزينه نام اختصاري زوج به هم تابيده شده بدون حفاظ است ؟

الف – TP            ب- STP                         ج- UTP                     د- هر سه مورد

124-كدام كابل به عنوان ستون فقرات اصلي شبكه ها (Back Bone) استفاده مي شود ؟

الف- UTP                        ب- STP          ج- كواكسيال نازك            د- كواكسيال ضخيم

125- براي تعيين نوع كابل ، كدام مورد بايد در نظر گرفته شود ؟

الف – ميزان ترافيك شبكه             ب- مسافتي كه كابل بايد كشيده شود          

 ج- نيازهاي امنيتي شبكه          د- هر سه مورد

126-Boot Rom در چه موردي استفاده مي شود ؟

الف – بالا بردن سرعت بوت شدن كامپيوتر                 ب- برقراري ارتباط كامپيوترهاي بدون ديسك با سرور شبكه و بوت كردن آنها

ج- برقراري ارتباط كارت شبكه با كابل                        د- برقراري ارتباط بين ايستگاههاي كاري

127-كداميك از وظايف كابل نيست ؟

الف – انتقال          ب- حمل سيگنالها             ج- مدوله كردن          د- انتقال اطلاعات بين رايانه ها

128-براي اتصال دو قطعه كابل نازك به منظور ايجاد يك كابل طولاني از كدام مورد زير استفاده مي شود ؟

الف – اتصال BNCT           ب- اتصال BNC           ج- اتصال BNC-Barrel          د- ترميناتور BNC

129-كداميك از موارد زير در هر يك از دو انتهاي كابل در توپولوژي خطي براي جلوگيري از برخورد استفاده مي شود ؟

الف – اتصال BNCT             ب- اتصال BNC-Barrel          ج- اتصال BNC              د- ترميناتور BNC

130-فيبر نوري سيگنالهاي داده اي ديجيتالي را به شكل پالسهاي ……….. حمل مي كند ؟

الف – الكتريكي                    ب- نوري                      ج- الكترونيكي           د – هيچكدام

131-مدل OSI شامل چند لايه مي باشد ؟

الف – 8                      ب- 6               ج- 7                          د- 12

132-  بالاترين لايه در مدل OSI كدام است ؟

الف- Application                   ب- Data Link                   ج- Network                     د- Session

133- اصلي ترين وظيفه لايه شبكه در مدل OSI چيست ؟

الف- كنترل كلمه عبور و مديريت شبكه              ب- مسير دهي بسته ها بين مبدا و مقصد

ج- كد گذاري داده ها و انتقال كد استاندارد        د- نحوه دسترسي به خط انتقال و آشكار سازي خطا

134- كنترل رمز عبور كاربران در كدام لايه انجام مي گيرد ؟

الف – جلسه               ب- نمايش            ج- انتقال            د- شبكه

135- كدام لايه نحوه اتصال كابل به كارت شبكه را بيان مي كند ؟

الف – نمايش                     ب- شبكه              ج- پيوند داده                د-

136-كدام مورد پروتكل انتقال پست الكترونيك مي باشد ؟

الف – SNMP                      ب- SMTP                         ج- Telnet                  د- SNTP

137-كدام مورد پروتكل انتقال فايل است ؟

الف – FTAM               ب- FTP                       ج- NCP                          د- TCP

138-  كدام پروتكل مديريت و دسترسي انتقال فايل را انجام مي دهد ؟

الف – FTP                     ب- SMTP                     ج- FTAM                  د- SNMP

  

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 11:19  توسط سالاری  | 

الگوریتم

1- نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست ؟

           1-    شروع

           2-   0      ß     SUM

          3-    1      ß     I

           4-    SUM + I  ß     SUM

           5-   1  I +         ß     I

           6-  اگر 100 = < I  آنگاه برو به مرحله  4

           7-   SUM   را نمايش بده

           8-  پايان

 الف – اعداد 1 تا 99 را نمايش مي دهد .                       ب – مجموع اعداد 0 تا 99 را نمايش مي دهد .

ج – مجموع اعداد 1 تا 100 را نمايش مي دهد                د – مجموع اعداد 1 تا 99 را نمايش مي دهد

2- كدام گزينه در رابطه با حاصل الگوريتم زير درست است ؟

           1-   شروع كن

           2-  2     ß    I

          3- I     را نمايش بده

           4-   2 * I   ß    K

           5-   2 + I   ß   I

           6-   K را نمايش بده

           7-   اگر 10 <  I  آنگاه برو به مرحله 5  در غير اينصورت برو به مرحله 8

           8-    پايان

 

الف – 2 و 4 و 4و 4و 4         ب – 2و 4 و 6 و 8         ج – 2و 4و 6و 8 و 10       د – 2 و 4 و 4 و 4

 

3- نتيجه اجراي الگوريتم زير چيست ؟

           1- شروع

           2- 1       ß     I

           3- اگر 0 = 2 MOD   I  آنگاه  I را نمايش بده

           4-  1 + I      ß        I

           5- اگر 100 <  I   آنكاه برو به مرحله 3

           6- پايان

الف – اعداد بين صفر و 100                                    ب – اعداد طبيعي فرد كوچكتر از 100

ج – اعداد طبيعي زوج كوچكتر از 100                        د – اعداد بين 1 و 100

4- كدام عملگر از اولويت بالاتري برخوردار است ؟

الف -  +              ب -   /                        ج – MOD                    د -   -

 5-  در صورتي كه 5 X=  ، 10- Y=  و 27 Z=  باشد ، نتيجه عبارت زير چيست ؟

  (X>0) يا ) 20  - < y ( و (Z>=X)

الف – درست                ب – نادرست                      ج – 1-               د -  0

 6- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

 1-                 شروع

2-                 10        I

3-                 I  را چاپ کن

4-                 2+I        I

5-                 اگر 98=>I است . سپس به مرحله 3 برو

6-                 پایان

الف- تعداد اعداد زوج بین 10 و 98 را محاسبه و چاپ می کند

ب  - تعداد اعداد زوج دو رقمی را چاپ می کند

ج  - اعداد زوج دو رقمی را چاپ می کند

د   - مجموع اعداد زوج دو رقمی را محاسبه و چاپ می کند

 7- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

1-           شروع

2-           1000  ß     I

3-           0  ß      S

4-           S+I    ß      S

5-           2+I   ß    I

6-           اگر 2000=> I است سپس به مرحله 3 برو و در غیر اینصورت ادامه بده

7-           مقدار S را چاپ کن

8-           پایان

الف- مجموع اعداد زوج بین 1000 تا 2000 را چاپ می کند

ب- عدد 2000 را چاپ می کند

ج- اعداد زوج بین 1000 تا 2000 را چاپ می کند

د- الگوریتم دارای اشتباه می باشد و پیام خطا می دهد

 

8- با اجرای الگوریتم زیر نتیجه در خروجی چیست ؟   (A= 12 , B=5 , C=15)

1-         شروع

2-         A,B,C را از ورودی دریافت کن

3-         ) + 5(B / A+(C) ß        M

4-         M را چاپ کن

5-         پایان

الف- 10                            ب- 20                    ج-  22                    د-  0

9-  می خواهیم الگوریتمی بنویسیم که یک عدد از ورودی دریافت نماید و سپس قدرمطلق آن را محاسبه و چاپ نماید . خط شماره 4 این الگوریتم کدام یک از گزینه ها می باشد .

1-                 شروع

2-                 X  را بخوان

3-                 اگر X >= 0 است برو به مرحله 5 و در غیر اینصورت ادامه بده

4-                 ...........

5-                 X را چاپ کن

6-                 پایان

 

الف- X=X/1               ب- X=X*1                 ج-    X=X*-1              د- X=X/-1 

 

10- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

1-         شروع

2-         N  را بگیر

3-           1   ß    P

4-         1  ß  I

5-         P*I    ß    P

6-            I+1     ß    I

7-         اگر   I<=N است  سپس  به مرحله 5 برو.

8-          P  را چاپ کن

9-          پایان

  الف – فاکتوریل عدد N  را محاسبه می کند    ب – تعداد ارقام  عدد N  را  چاپ می کند        

ج -   N   عدد طبیعی را چاپ می کند            د –   قدر مطلق عد د N  را چاپ می کند

 

11- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

  1- شروع

  2- 0 ß I

  3- 0   ß Sum

  4-  A,B,C,D  را بخوان

  5- A+B+C+D  ß Sum

  6- Sum/4    ß  AVE

  7-    مقدار  AVE   را نشان بده

                8-  I + 1 ß I

          9- اگر  20 > I است  سپس به مرحله  4 برو

          10- پایان

 

الف - نمرات چهار درس 20 کار آموزرا خوانده و معدل کل آنها  را نمایش می دهد      

 ب  - نمرات 20 درس چهار دانش آموز ر ا خواند ه وآنها را چاپ می کند                

ج   -  نمرات چهار درس 20 کار آموزرا خوانده و معدل هریک را نمایش می دهد                         

 د   -   نمرات چهار درس 20 کار آموزرا خوانده و آنها را  نمایش می  دهد

12- الگوریتم فرعی  زیر چه عملی انجام می دهد ؟

          1-       شروع

          2-   R   و H را بگیر

                        3-  AREA (R)                                             

                        4- AREA   ß  S

                        5-S*H  ß  V

                        6-  V     را چاپ کن

                        7-   پایان

الگوریتم  فرعی AREA

                        1-  AREA (Rad)

                        2-  3/14 * Rad * Rad   ß  AREA

                        3- Return

الف – حجم استوانه را حساب می کند               ب  -  سطح استوانه را حساب می کند                   

ج – حجم مکعب را حساب میکند                      د-  سطح  مکعب را حساب می کند

13- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

1-  شروع

2-  N     را بخوان

3-  1 را در I قرار بده

4-  x   را بخوان

5-   x/2    ß  D

6-  x – D * 2  ß  R

7-  اگر  R = 0   باشد آنگاه  x  را چاپ کن

     8-   I + 1 ß I

9-   اگر  I <= N  است ,  سپس به مرحله  4 برو

                            10-  پایان

                        الف -   چاپ اعداد زوج از بین  N عدد دریافتی ازورودی 

 ب  - چاپ اعداد زوج از 1 تا  N                

ج   - چاپ اعداد فرد  از 1 تا  N

 د   -  چاپ N  عدد فرد

14-  الگوریتم زیر اعداد  10 تا 20  را روی صفحه نمایش  می دهد ,  خط شماره  5  آن  با کدام گزینه  تکمیل  می شود ؟

          1-       شروع 

            2-    9  ß  I

          3-    I + 1 ß I

          4 -  I   را چاپ کن

          5-   ؟

          6-   پایان

          الف – اگر  20   I <=  است   سپس به مرحله  3 برو

          ب   -  اگر  20   I <  است   سپس به مرحله  3 برو

ج  -  اگر  20   I >=  است   سپس به مرحله  3 برو

د  -  اگر  20   I =  است   سپس به مرحله  3 برو 

15 -  در الگوریتم  زیر  به جای  شماره خط  4 ,  کدام  گزینه  را باید  قرارداد تا مجموع  زیر در S ذخیره  گردد؟

          1-   شروع

            2-    0  ß S

                   3-   1  ß  I

          4-  ؟

          5-   I + 2 ß  I

          6-  اگر  99= >  I  است  ,  سپس  به مرحله  4 برو

          7-S   را بنویس

          8-  پابان

الف –    S ß  I               ب   -I ß S             ج    -    I ß S +  I       د   -     S ß  S + I

 

16- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-  شروع 

                        2-  a  و b  را بگیر

                        3- a  * b   ß   c

                        4- محتویات  c  را چاپ کن

                        5-  پایان                      

                       

الف – دو عدد را گرفته و مجموع آنها را چاپ می کند

ب  - دو عدد را گرفته  و تفاضل آنها را چاپ می کند

ج  -  دو عدد را گرفته و حاصل ضرب آنها را چاپ می کند

 د -  دو عدد را چاپ می کند

 

17- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-  شروع

                        2-   1  ß I

                        3-  a  را بگیر

                        4-  a  را نمایش بده

                        5-    1+  I Iß            

                        6-   اگر  100 => I   است    سپس  به مرحله   3 برو

                        7-   پایان                     

الف –  مجموع  100 را چاپ می کند

ب  -  اعداد از 1 تا  100ر ا چاپ می کند

ج  -   اعداد زوج  از 1 تا  100ر ا چاپ می کند

 د – 100 عددرا یکی یکی گرفته و آنها چاپ می کند

 

18- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1- شروع

                        2- x را بخوان

                        3- اگر x>0  است   سپس  2*x  ß  x  و به مرحله 5 برو

                        4- -x  ß  x

                        5-  x  را چاپ کن

                        6-  پایان

الف – عدد  x را چاپ می کند

ب  - اگر x  مثبت باشد در 2 ضرب کرده چاپ کرده در غیر اینصورت قرینه آن را چاپ میکند

ج  -  اگر x  منفی باشد در 2 ضرب کرده چاپ کرده در غیر اینصورت قرینه آن را چاپ میکند

 د -   قرینه  x  را چاپ می کند

 

19- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-    a را بخوان

                        3-    اگر  a=0  است ,سپس به  مرحله  2 برو

                        4- bوc  را بخوان

                        5-    (c-b)/a     ß x

                        6- محتویات  x را چاپ  کن

                        7-پایان

الف –   اگر a≠0   باشد معادله ax +b=c  را محاسبه و چاپ می کند

ب  -    اگر a=0   باشد معادله ax +b=c  را حل می کند

20- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-  شروع

                        2-   x  و  y  را بخوان

                        3-     x-y    ß   A

                        4-     اگر  A>0  است ,  سپس  x +y   رابنویس  و به  مرحله  7 برو

                        5-    اگر  A

                        6-    محتویات  x  را بنویس

                        7-    پایان                    

الف –  اگر x>y   باشد خط چهار اجرا می شود اگر x

ب  -   اگر x>y   باشد خط 5 اجرا می شود اگر x

ج  -  اگر x>y   باشد خط 4 اجرا می شود اگر x>y باشد خط 5 اجرا می شود اگر x=y باشد x چاپ می شود

 د  -  در هر صورت مقدار x چاپ می شود

21- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شر وع

                        2-   B  و  A  را بگیر

                        3-    (A + B)/2   ß   A

                        4-    (2*A) – B   ß  B

                        5-    (2*A) – B   ß  A

                        6-    B  و  A   را چاپ کن

                        7-   پایان                     

الف – محتوای دو خانه را باهم جمع می کند

ب  -  محتوای دو خانه را از هم کم می کند

ج  -   محتوای دو خانه را در هم ضرب می کند

 د - محتوای  دو خانه را جا به جا می کند

 

22- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-  aو b  و c  را دریافت کن

                        3-    اگر b +c >= a  است ,  سپس  به مرحله  4 برو و گرنه  به مرحله  7 برو

                        4-    اگر a +c >= b  است ,  سپس  به مرحله  5 برو و گرنه  به مرحله  7

                        5-    اگر a +b >= c  است ,  سپس  به مرحله  6 برو و گرنه  به مرحله  7       

                        6-   بنویس  " یک مثلث می توان ساخت "  و به مرحله  8 برو

                        7-    بنویس  " یک مثلث نمی توان ساخت "            

                        8-   پایان                     

الف – سه عدد را گر فته و تعیین میکند می توان با آنها یک مثلث ساخت یا خیر

ب  -  سه عدد را گر فته و تعیین میکند می توان با آنها یک مربع ساخت یا خیر

ج  -  سه عدد را گر فته وفقط  تعیین میکند که می توان با آنها یک  مثلث ساخت

 د -  سه عد د را گرفته و یک مثلث رسم می کند

 

23- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-  aو b  و c  را بگیر 

                        3-    اگر a²=b² +c²       است ,  سپس  به مرحله  6 برو

                        4-    اگر b²=a² +c²  است ,  سپس  به مرحله   6 برو    

                        5-    اگر c²=a² +b²  است ,  سپس  به مرحله  6 برو و در غیر اینصورت  به مرحله  7 

                        6-   بنویس  " مثلث قائم الزاویه " است  ویه  مرحله  8 برو

                        7-    بنویس  " مثلث قاتم الزاویه نیست "                

                        8-   پایان                     

الف – سه عدد را بعنوان اضلاع مثلث گرفته و مشخص میکند که مثلث قائم الزاویه است یاخیر ؟

ب  -  سه عدد را بعنوان اضلاع مثلث گرفته و مشخص میکند که مثلث سه زاویه برابرداردیاخیر ؟

ج  -  سه عدد را بعنوان اضلاع مثلث گرفته و مشخص میکند که مثلث  متوازی الساقین است یاخیر ؟

 د -  سه عدد را بعنوان اضلاع مثلث گرفته و مثلث را چاپ می کند.

24- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-   aو b   را  بخوان   را بخوان

                        3- اگر  b

                        4-  چاپ کن " a  کوچک ترین " و "  b بزرگترین  "

                        5- پایان

الف – دو عددرابعنوان ورودی  گرفته ومجموع دو  عد د را پیدا و چاپ می کند

ب  - دو عددرابعنوان ورودی  گرفته و تفاضل دو  عد د را پیدا و چاپ می کند

ج  -  دو عددرابعنوان ورودی  گرفته و بزرگترین و کوچکترین  عد د را پیدا و چاپ می کند

 د -  دو عددرابعنوان ورودی  گرفته وآنها را  چاپ می کند

 

25- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-  aو b  و c  را بگیر 

                        3-  -   a  را در متعییر MAX  قرار بده

                        4-   اگر  b>MAX  است , سپس b  ß  MAX

                        5-    اگر  a>MAX  است , سپس c  ß  MAX

                        6-   مقدار MAX  را چاپ  کن

                        7-  پایان

الف –  سه عدد را بعنوان ورودی  گرفته ومجموع سه  عد د را پیدا و چاپ می کند

ب  -  سه عددرا بعنوان ورودی  گرفته و بزرگترین آنها را  را پیدا و چاپ می کند

ج  -  سه عدد را بعنوان ورودی  گرفته و بزرگترین و کوچکترین آنها را پیدا و چاپ می کند

 د -  سه عدد را بعنوان ورودی  گرفته و کو چکترین  آنها را  را پیدا و چاپ می کند

26- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-   x  را بخوان  

                        3-  اگر  x<0  است , سپس  -x  ß  x

                        4-  x  را چاپ کن

                        5-   پایان

الف – x  را دریافت کرده و آنرا  معکوس می کند

ب  -   x  را دریافت کرده و آنرا چاپ می کند

ج  -  x  را دریافت کرده وقدر مطلق  آنرا چاپ می کند

 د -   x  را دریافت می کند ولی عملی انجام نمی دهد

27- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-   x  را بخوان  

                        3-  اگر  x<0  است , سپس  مقدار       3*xرا چاپ کن و به مرحله  6 برو

                        4-  اگر  x>0  است , سپس  مقدار  ²     xرا چاپ کن و به مرحله  6 برو

                        5-  به مرحله   2 برو

                        6-  پایان

الف –  عددی را خوانده اگر مثبت باشد سه برابر آن را نمایش می دهد اگر منفی باشد توان دوم آنرا چاپ می کندواگر صفر باشد دیگر عددی را  دریافت نمی کند

ب  -عددی را خوانده اگر مثبت باشد سه برابر آن را نمایش می دهد اگر منفی باشد توان دوم آنرا چاپ می کند

ج  -  یک عدد را خوانده اگر منفی باشد دو برابر آن را نمایش می دهد اگر مثبت باشد سه برابر  آنرا چاپ می کندواگر صفر باشد دیگرخود  عدد را  چاپ می کند

 د – یک عدد را خوانده اگر منفی باشد سه برابر آن را نمایش می دهد اگر مثبت باشد توان دوم آنرا چاپ می کندواگر صفر باشد دیگر عددی را  دریافت نمی کند

 

28- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-   R  را بخوان  

                        3-  R * 2 * 3.14  ß 3/14 * R * R  ,   P ß   P

                        4-  S    و  P    را چاپ کن

                        5-   پایان

الف –  شعاع دایره را خوانده  و مساحت و محیط آنرا چاپ می کند

ب  –  شعاع دایره را خوانده  وفقط  مساحت آنرا چاپ می کند.

ج  -  شعاع دایره را خوانده  وفقط  محیط آنرا چاپ می کند.

 د -    شعاع دایره را خوانده  واندازه قطر آنرا نمایش می دهد.

29- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-  عدد   a  را بخوان  

                        3-   اگر a<=0  است ,  سپس به مرحله  2 برو

                        4-   a*a    ß    b

                        5-   a   و b   را چاپ  کن

                        6-  پایان

الف – هر عدد را خوانده  مربع آنرا چاپ می کند

ب  - هر عدد  صحیح و  مثبت را خوانده  مربع آنرا با خود عدد چاپ میکند

ج  -  هر عدد  صحیح و  مثبت را خوانده  مربع آنرا  چاپ میکند

 د -   هر عدد را خوانده  آنرا صحیح ومثبت می کند

30- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-  aو b  و c  را بگیر 

                        3-     a*b*c    ß    V

                        4-  V  را چاپ کن

                        5-   پایان

الف –   ابعاد یک مثلث را گرفته و سطح آنرا  محاسبه می کند

ب  -   ابعاد یک مکعب را گرفته و سطح جانبی آنرا  محاسبه می کند

ج  -  ابعاد یک  مکعب را گرفته و حجم آنرا  محاسبه می کند

 د -   ابعاد یک  مکعب را گرفته وآنها را نمایش می دهد

۳1- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-    1 ß I     و 0  ß  S

                        3-   a  را بگیر

                        4-  a   را ینویس

                        5-  S + a  ß  S

                        6-   1  I +    ß   I

                        7-  اگر  I <=30  است ,  سپس به مرحله  3 برو

                        8- S/30   ß   M

                        9-   M   را چاپ کن

                        10- پایان

الف – سی عدد را دریافت کرده چاپ می نماید

ب  -  سی عدد را دریافت کرده و برعکس دریافت  چاپ می نماید

ج  -  سی عدد را دریافت کرده وفقط  میانگین آنها را چاپ می نماید

 د -  سی عدد را دریافت کرده چاپ می نماید سپس میانگین آنها را چاپ می کند

 

32- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-   N     را بگیر

                        3-  S    ß      0   و 1   ß  I

                        4-    S+I    ß    S

                        5-   1  I+   ß    I

                        6-   اگر   I<=N    است ,  سپس  به مرحله  4 برو

                        7- S    را چاپ کن

                        8-  پایان

الف –  یک عدد طبیعی را گرفته  ومعین می کند عدد تام است یا خیر

ب  -  یک عدد طبیعی را گرفته  وآنرا چاپ می کند

ج  -  یک عدد طبیعی را گرفته  ومعین می کند عدد  فرد یا زوج است یا خیر

 د -  یک عدد طبیعی را گرفته  ومعین می کند عدد اول است یا خیر

33- الگوریتم زیر چه عملی انجام می دهد ؟

                        1-   شروع

                        2-     0 ß  I

                        3-     0  ß  S

                        4-    A  و Bو C و D   را بخوان

                        5-    A+ B + C + D   ß  S

                        6-     S/4  ß  AVE

                        7-    مقدار  AVE  را نشان بده

                        8-    1  I +  ß   I

                        9-    اگر  I<20   است , سپس  به مرحله  4 برو

                        10-  پایان

الف – نمرات 4 درس بیست دانش آموز را گرفته و میانگین آنها را نمایش می دهد

ب  -   نمرات 4 درس بیست دانش آموز را گرفته و معدل هر یک را نمایش می دهد

ج  -  نمرات 4 درس بیست دانش آموز را گرفته وبیشترین  معدل را نمایش می دهد

 د -    نمرات 4 درس بیست دانش آموز را گرفته وکمترین  معدل را نمایش می دهد

 

34- کدام یک از موارد زیر جزء  اجزای  الگوریتم  نمی باشند؟

الف –   نقطه  شروع و پایان                       ب  - دستور العمل ها

ج  -   حلقه های  تکرار                                د -  جملات  ورودی  و خروجی

35-  برای محاسبه  مجموع  جملات  یک عبارت  از کدام  موارد زیر  استفاده  می شود؟

الف –  متغیری  با مقدار اولیه  صفر             ب  -  متغیری  با مقدار اولیه  دلخواه

ج  -   متغیری با  مقدار اولیه  یک                 د -  هیچکدام

36-  جملات  محاسباتی  از چه  چیز هائی  تشکیل  شده است ؟

الف –  متغیر ها                                      ب  - ثابتها  و متغیر ها     

ج  -   ثابتها  و عملگر ها                           د -  گزینه های الف و  ج

37- مقدار ثابت  در طول  اجرای  الگوریتم  چگونه  است ؟

الف –  ثابت می ماند                                       ب  -  تغییر  می کند

ج  -    بسته به  نوع الگوریتم  می تواند  ثابت یا متغیر  باشد ؟                 د – هیچکدام

38- بیان الگوریتم  با استفاده  از اشگال هندسی  چه نام دارد؟

الف –  نمودار گردشی                                ب  -  فلو چارت

ج  -   نمودار هندسی                                         د -  گزینه های الف و ب

39- نام دیگر  دستور العمل  چیست ؟

الف –  جمله         ب  -  جمله اجرائی          ج  -   جمله  محاسباتی      د -  جمله  توضیحی

40- مجری  الگوریتم  به  چه صورتهائی  می تواند باشد؟

الف –  ماشین       ب  - انسان                    ج  -   کامپیوتر                د -  ماشین  یا انسان

41- منظور از شناخت مساله  , بررسی  چه موردی  می باشد ؟

الف –  داده ها                                        ب  -   مجهولات

ج  -    ارتباط  منطقی  بین داده ها و مجهولات     د -   هر سه

42- منظور  از ارتباط  منطقی  داده ها چیست ؟

الف –  فرمول ریاضی                                                               

ب  -  فرمول  منطقی

ج  -  فرمول  محاسبه ای                                                            

 د -  هر نوع  رابطه ای که بتوان از آن  طریق  از ورودی  ها (معلومات )  به مجهولات دست یافت.

43-  کدامیک از موارد زیر جزء  ویژ گی های  الگوریتم خوب  نیست ؟

الف –  سادگی                                        ب  -  روان بودن  متن  الگوریتم

ج  -    داشتن  حلقه های  تکرار                   د -    کوتاه بودن  متن الگوریتم

44-  در ایجاد  یک الگوریتم  برای حل  مساله  چه نکاتی  را بایددر نظر  گرفت ؟

الف –   ورودی ها                                    ب  -  محاسبات

ج  -   مجهولات  و نتایج                                  د -   هرسه

45-  در الگوریتم  برای محاسبه  معدل  د رسی  یک دانش آموز از چه رابطه ای استفاده  می شود؟

الف –  رابطه مجموع                                      ب  -  رابطه  تقاضل

ج  -   رابطه تقسیم                                      د -   گزینه های الف و ج

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 10:56  توسط سالاری  | 

فتوشاپ درجه 2

1-     فرمت JPG  از كدام حالتهاي رنگ زير پشتيباني ميكند؟

الف -  Lab Color, RGB, CMYK                                   

ب -  Grayscale,RGB,CMYK  

 ج -  Indexed Color,RGB,CMYK                                 

 د - هر سه گزينه صحيح است

2 -  فرمت PDF    مربوط به كدام برنامه زير ا ست ؟

الف –تمام برنامه ها           ب – Photoshop               ج – Paint                د-Acrobat  

3 -  فرمت  PDF از كدام حالتهاي رنگ زير پشتيباني مي كند؟

الف -  Lab color ,RGB  , CMYK                                  

ب - RGB ,Grayscale ,CMYK

ج -  Lab color ,Bitmap ,Grayscale ,CMYK                   

د  -  RGB , Bitmap ,Grayscale , CMYK

4 - فرمت  PNG از حالتهاي رنگ Grayscaleو RGB  با داشتن چند كانال Alpha   پشتيباني مي كند؟

الف -يك                  ب -  چهار               ج -  سه                      4 - بدون كانال

5 -  فرمت PNG  از حالتهاي رنگ Bitmap و Indexed Colorبا داشتن چند كانال Alpha پشتيباني ميكند؟

الف -يك                 ب -  بدون كانال             ج - چهار               4 - هيچكدام

6 -  فرمت RAW  از كدام حالتهاي رنگ زير , بدون كانال هاي     Alpha  ا ستفاده ميكند؟

الف -Duotone , Multichannel , Indexed Color, Lab Color                                          

ب - CMYK , Indexed Color, Lab Color

ج -  Grayscale , Duotone , Indexed Color, Lab Color    

د - Bitmap , Duotone , Indexed , Lab Color

7 -  كدام حالت رنگ زير , قادر است تا محدوده رنگ وسيعتري در اختيار كاربر قرار دهد؟

الف -RGB                                  ب -  Indexed Color            

ج -  Lab Color                                  د - CMYK

8 -  حالتهاي رنگ برنامه Photoshop در كدام منو قرار دارد؟

الف –منوي Image  , منوي فرعي  Adjast                            

ب – منوي Image  , منوي فرعي Mode                               

ج – منوي Layer , منوي فرعي Effects                                                                           

د - منوي View

9 -  براي تغيير حالت رنگ يك تصوير, از كدام منو استفاده مي شود؟

الف -Select              ب -  Image                  ج -  Edit                     د - File

10 -  از كدام گزينه زير براي نمايش مقادير مربوط به اندازه تصوير در نوار وضعيت ا ستفاده مي شود؟ 

الف -Preferences               ب -  Image Size             ج -  Canvas Size           د - Document

11 - تنظيمات مختلف برنامه Photoshop در فايلهاي كدام پو شه قرار دارد ؟

الف -    Adobe Potoshop Only                                ب -  Adobe Potoshop        

ج -  Samples                                              د - Potoshop Settings

12 -  متداول ترين فرمت برنامه    Potoshop , كداميك از فرمت هاي زير است ؟

الف -BMP                           ب -  GIF                   ج -  PSD                     د - TIF

13 -  منظور از فرمت فايل چيست ؟

الف  –اندازه تصوير                                                          

ب -  نوع حا لت رنگ تصوير   

ج -  روش ذخيره سازي اطلاعات موجود در يك فايل                 

د - هر سه گزينه صحيح است

14 - فرمت BMP  قادر ا ست تا از كدام حالتهاي رنگ زير پشتيباني كند ؟                                

الف -Bitmap , Grayscale , Indexed Color, RGB             

ب - Bitmap , Grayscale , RGB , CMYK

ج - Lab Color , Grayscale , Bitmap                               

د - هر سه گزينه صحيح است

15- با ا ستفاده از كداميك از ابزاهاي زير مي توان بزرگنمايي تصوير را افزايش يا كاهش داد؟

الف -Crop                       ب -Move                ج - Hand                  د - Zoom

16- به هنگام ا ستفاده از ابزار   Zoom ,  كداميك از تغييرات روي پيكسل هاي موجود در تصوير ايجاد مي شود ؟

الف- با بزگتر شدن تصوير , تعداد پيكسل ها نيز دو برابر مي شود

ب – پيكسل ها بزرگتر مي شوند

ج‌-    تغييري ايجاد نمي شود                                                

د-  با افزايش بزرگنمايي, پيكسل ها بزرگتر  و با لعكس

17  -با استفاده از كدا م ا بزار زير مي توان خيلي سر يع در تصو ير جا بجا شد؟

الف -Crop              ب - Slice                  ج - Hand                  د -  Zoom

18- با ا ستفاده از كدام ابزار زير مي توان رنگهاي پيش زمينه و زمينه را از روي تصوير جاري در محيط كار برنامه نمونه  برداري كرد ؟

الف- Rubber Stamp             ب- Paint Bucket              ج- Eyedropper                د – Dodge

 19- براي تغيير ابعاد تصوير از كدام منو ا ستفاده مي شود؟                                                                             

الف-Layer          ب- Edit               ج-Image                د- Select

20- فرمان Open   در كداميك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف -  Window                    ب – Select           ج – Image              د - File 

21- براي ايجاد يك فايل جديد , در برنامه از كدام فرمان زير استفاده مي شود ؟

الف -Open             ب - New            ج - Save         د - هيچكدام 

22 - براي باز كردن يك فايل در برنامه , از كدام فرمان زير استفاده مي شود ؟

الف -New             ب -  Save As             ج -  Save          د - Open

23 -  پنجره اصلي برنامه Potoshop   , داراي كداميك از خصوصيات زير مي باشد ؟

الف -آيكن منوي كنترل ,  دكمه بستن ,  نوار منو , نوار عنوان و محيط كار                                 

ب -  نوار وضعيت , جعبه ابزار و پا لت ها

ج -  دكمه هاي حداقل , حداكثر وبازگشت به وضعيت قبل             

د – هر سه گزينه صحيح است

24 - با ا ستفاده از كدام فرمان , وضعيت كنترل درجه وضوح تصوير و ابعاد تصوير را مي توان تغيير داد؟

الف -Image Size        ب - Perferences          ج -  Purge               د - Canvas Size

25 -  فرمان Imag size   در كداميك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف -Window           ب -  File                 ج -  Edit              د - Image

26 -  فرمان Canvas Size در كداميك از منو هاي زير قرار دارد؟

الف -Window        ب -  Edit               ج -  Image                د - View

27 -  براي آزاد كردن فضايي از حا فظه كه توسط فرمان Undo  ، پالت History    و  Clipboard اشغال شده است از كدام فرمان استفاده مي شود؟

الف -Purge               ب -  Undo               ج -  Import          د - Export

28 -  كدام عمل زير توسط فرمان    Undo انجام مي شود ؟

الف –آزاد كردن فضاي حافظه اشغال شده                                

ب -  خنثي كردن آخرين عمل انجام شده در تصوير

ج -  بازگرداندن تصوير به وضعيت اصلي پس از انجام تغييرات مختلف در آن                     

د - خنثي كردن تمام اعمال انجام شده در تصوير 

29 -  از منوي Edit  براي انجام كدام عمل زير استفاده مي شود ؟

الف –بريدن ناحيه انتخاب                    ب -  چسباندن يك تصوير از كليپ برد          

ج -  كپي كردن تصوير                      د - هر سه گزينه صحيح ا ست

30 -  براي نمايش پنجره هاي بازدر محيط كار به صورتهاي مختلف , از كدام منو ا ستفاده مي شود ؟

الف- File            ب -  View            ج - Select                 د-  Window

 31- براي ايجاد تصوير مشابه, از كدام فرمان زير استفاده مي شود ؟

الف – Duplicate Channel      ب -  Duplicate Image          

ج -  Duplicate Layer                        د -  Efficiency

32- براي پر كردن يك ناحيه انتخاب , از كدام فرمان زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -Fill               ب -Define Pattern                ج -Paste                    د - Copy

33 -كداميك از پالت هاي زير اطلاعاتي را در رابطه با موقعيت اشاره گر ماو س و رنگها ارائه مي دهد ؟

الف – Swatches                    ب -Actions               ج -Info             د - Color

34- فرمانهاي Save و Save As  در كدام يك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف - File            ب -Edit                 ج -View               د - Window

35  -براي خنثي كردن آخرين عمل انجام شده در تصوير , از كدام فرمان زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -Undo           ب -Purge              ج -Import              د - Export

36  -فرمان Undo  در كداميك از منو هاي زير قرار دارد ؟

الف -File                ب -Edit                  ج -Image                د - Select

37  -براي ذخيره كردن يك تصوير براي نخستين بار از كدام فرمان زير ا ستفاده مي شود ؟

الف- As  Save                      ب - Save           ج -New               د - هيچكدام

38  -براي ذخيره كردن يك فايل با فرمت جاري و بدون تغيير محل و موقعيت آن روي سيستم از كدام فرمان زيرميتوان استفاده كرد ؟ 

الف -Save As         ب -Save              ج -Open                 د - هيچكدام

39    -از فرمان Duplicate Image  براي انجام كدام عمل زير ا ستفاده مي شود ؟

الف  –ايجاد لايه مشابه                       ب  –ايجاد كانال                     

ج –گزينه هاي الف و ب                            د – ايجاد فايل مشابه از يك فايل

40  -فرمان Image Size   ,  كدام وضعيت زير را ا يجاد مي كند ؟

الف - ضمن كنترل درجه وضوح تصوير تغيير طولي در تصوير ايجاد ميشود                             

ب - وسعت صفحه طراحي را مي توان به وسيله اين فرمان كم وزياد كرد

ج - ضمن كنترل درجه وضوح تصوير ابعادآن از نظر طولي و عرضي تغيير مي يا بد                  

د - گزينه هاي ب و ج

40   -فرمان Image Size  , تنظيم كداميك از موارد زير را مقدور مي سازد ؟

الف - درجه وضوح تصوير ووسعت صفحه طراحي                  

ب - وسعت صفحه طراحي تصوير وابعاد چاپ                         

ج - درجه وضوح تصوير و ابعاد جاپ                                                                              

د - ابعاد پيكسل ها , ابعاد چاپ و درجه وضوح تصوير 

 42      -با استفاده از فرمان Canvas Size  چه عملي مي توان انجام داد ؟

الف –تغيير درجه وضوح تصوير                                ب –تغيير وسعت صفحه طراحي 

ج -گزينه هاي الف و ب                                       د - هيچكدام

43     -از ابزار Pen  براي انجام كدام عمل استفاده مي شود ؟

الف –ايجاد مسير روي تصوير جهت ذخيره كردن آن براي مصارف بعدي                                  

ب -ايجاد خطوط برداري و تبديل آنها به ناحيه انتخاب

ج -ايجاد خطوط برداري در اطراف ناحيه اي از تصوير              

د - هر سه گزينه صحيح است

44      -از ابزار Magnetic Pen  براي رسم چه نوع مسيرهايي ا ستفاده مي شود؟ 

الف  –رسم مسيرهايي كه متصل به لبه ها و حاشيه هاي تصوير است.                                      

ب - رسم مسيرهاي آزاد

ج - رسم مسيرهاي منحني شكل                                            

د - تبديل مسير به منحني

45     -  از ابزار Freeform Pen  براي رسم چه نوع  مسيرهايي ا ستفاده مي شود ؟

الف –تبديل مسير به منحني                                                  

ب -  رسم مسيرهاي منحني شكل

ج -  رسم مسيرهاي آزاد و در جهت هاي دلخواه                        

د - رسم مسيرهايي كه متصل به لبه ها وحاشيه هاي تصوير است .

46 -  براي تعيين رنگ زمينه توسط ابزار Eyedropper    ازكدام كليد زير به هنگام كليك كردن روي تصوير جاري استفاده مي شود؟

الف- Shift              ب -  Alt                      ج -  Ctrl                      د - Spacebar

47- براي جابجا كردن يك انتخاب يا يك لايه از كدام ابزار زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -  Lasso                                   ب -  Move                         

ج -  Crop                                         د - Rectangular Marquee

48 -  براي برش يك تصوير , به طور كامل از كدام ابزار زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -Crop                                ب -  Move                         

ج -   Rectangular Marquee          د - Lasso

49 -  به هنگام استفاده از كدام ابزار زير  مي توان تصوير را چرخاند و نقص موجود در آن را اصلاح كرد ؟

الف -Move               ب -  lasso            ج -  Hand                            د - Crop

50 -  با ا ستفاده از ابزار Rrectangular Marquee   كدام يك از اعمال زير را مي توان انجام داد ؟

الف – ايجاد ناحيه انتخاب به صورت آ زاد                               

 ب -  ايجاد ناحيه انتخاب به صورت چهار ضلعي         

ج -  ايجاد ناحيه انتخاب به صورت دايره اي شكل                      

 د - گزينه هاي الف وج صحيح است

51 - با ا ستفاده از كدام ابزار زير مي توان ناحيه انتخابي به شكل چند ضلعي نا منظم رسم كرد؟

الف Rectangular Marquee -     ب -  ‍Polygonal Lasso          

ج -  Lasso                                د – Elliptical Marquee

52 -  با استفاده از ابزار     Magnetic Lasso  , چه نوع ناحيه انتخابي روي تصوير ايجاد مي شود ؟

الف -  ناحيه انتخابي متصل به حاشيه هاي تصوير                     

ب -  ناحيه انتخابي به شكل چند ضلعي نا منظم            

ج -  ناحيه انتخاب مستطيل شكل

 د - ناحيه انتخاب دايره شكل

53  -  براي انتخاب نواحي هم رنگ در تصوير بر اساس مقادير رنگ پيكسل ها , از كدام ا بزار زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -Polygonal Lasso                             ب -  Magnetic Lasso          

ج -  Lasso                                                 د - Magic Wand

54 - در صورت انتخاب مقادير بيشتر براي گزينه Tolerance به هنگام ا ستفاده از ابزار Magic Wand  چه محدوده رنگي را مي توان انتخاب كرد ؟

الف  –محدوده رنگي بسيار كم و نتضاد با پيكسل كليك شده روي آن

ب -  محدوده رنگي بسيار نزديك و مشابه با پيكسل كليك شده روي آن

ج -  تغييري ايجاد نمي شود                                                 

د - هر دو گزينه الف و ب  امكان پذير است

55 -  براي ايجاد حالت سايه در كنار موضوع طراحي شده روي تصوير , از كدام حالت تركيبي زير ا ستفاده مي شود؟

الف -   Clear                 ب – Behind              ج -  Hard Light          د -   Soft Light

56 -  با استفاده از كدام پالت زير مي توان عناصر  مختلف تصوير را كنترل كرد؟

الف -Channels                      ب -  Info                ج -  Layers                   د - Actions

57 - با ا ستفاده از كدام  پالت زير مي توان ميزان بزرگنمايي تصوير را كنترل كرد؟

الف - History                       ب -  Channels                ج -  Info               د – Navigator

58 -  پس از نصب نرم افزار Photoshop  روي سيستم و اجراي آن ,ترتيب قرار گيري پالت هاي شناور در كدام قسمت محيط كاربرنامه ا ست؟

الف -سمت چپ             ب -  سمت راست             ج -  پا يين                 د - بالا

59 -  پالتهاي شناور ,توسط كدام منوهاي زير قابل مخفي يا آشكار هستند؟

الف -Select               ب -  Layer                 ج -  Window          د - View

60 -  ا ستفاده از كدام ابزار زير , باعث ايجاد لايه جديد در  پالت Layer مي شود ؟

الف -Gradient                     ب -  Vertical Type Mask    

ج -  Type                                د - Type Mask

61 -فرمانهاي  Show Grid و Hide Grid در كدام منوي زير قرار دارد ؟

الف -Window                      ب -  View                ج -  File              د - Edit

62-  فرمانهاي  Hide Guides و Show Guides در كدام منوي زير قرار دارند ؟

الف -Select                 ب -  Imege                ج -  View              د - Window

63 -  براي افزودن ما سك لايه و فعال كردن آن ، از كدام گزينه زير ا ستفاده مي شود ؟

الف -Select             ب - پا لت Channels          ج -  منوي Layer            د - منوي Imege

64 - به هنگام افزودن نواحي جديد به ناحيه انتخاب , از كدام كليد زير به هنگام درگ كردن ماوس ا ستفاده مي شود ؟

الف- Alt                 ب -  Shift              ج -  Ctrl           د -   *

65 -  منظور از جلوه هاي لايه اي چيست ؟

الف –جلوه هاي خودكار كه مي توا نند به منظور ايجاد سايه در لايه ها و شكل ها بكار روند .

ب -  جلوه هاي خودكاركه مي توانند به منظور ايجاد درخشندگي در لايه ها وشكل ها بكار روند.

ج -  جلوه هاي خودكاركه مي توانند به منظور ا يجاد فرورفتگي و بر جستگي در لا يه ها و شكل ها به كار روند.

د - همه موارد صحيح ا ست.

66 -  براي فعال كردن خطوط شبكه روي تصوير از چه فرماني  ا ستفاده مي شود؟

الف - Show Grid                      ب -  Clear Guides               

ج -  Lock Grid                                 د - Snap To Guides

67 -  براي جابجايي يك لايه در ليست لايه هاي موجود در پالت Layer  چگونه عمل مي كنيم؟        

الف - مكان نما را روي لايه مورد نظر خود در پا لت قرار داده ، سپس آنرا به محل دلخواه در ليست درگ مي كنيم .

ب -  لايه را حذف مي كنيم و در جاي مورد نظردوباره ايجاد مي كنيم .

ج -  مي توان با كمك فرمانهاي منوي فرعي Arrange در منوي  Layers اين كار را انجام داد .

د -    موارد الف و ج

68 -  چگونه مي توان يك لايه را حذف كرد ؟  

الف  –با قرار گرفتن روي لايه مورد نظر و فشردن كليد Delete         

ب -  با فعال كردن لايه مورد نظر و گزينه Delete Layers   از منوي باز شوي پا لت Layers

ج -  با كمك منوي Layers  و گزينهLayers    Delete              

د - گزينه هاي ب و ج صحيح ا ست .

69 -  با ا ستفاده از كدام فرمان زير مي توان ابعاد و اندازه كادر انتخاب را بدون ايجاد تغيير در ابعاد و اندازه تصوير داخل آن تغييرداد؟

الف Imege Size                              ب -  Transform                   

ج -  Transform Selection         د - Free Transform

70 -  براي حذف كردن كادر اطراف ناحيه انتخاب از كدام فرمان زير ا ستفاده مي شود؟

الف - Clear             ب -  Cut                   ج -  Deselect           د – هيچكدام

71 -با ا ستفاده از فرمان   Flip Verticalكدام عمل زير را مي توان انجام داد؟

الف -چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت

ب -  چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در جهت حركت عقربه هاي ساعت

ج -  معكوس كردن ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر بصورت عمودي

د -  معكوس كردن ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر بصورت افقي

72 - كدام فرمان زير ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر را به صورت عمودي معكوس مي كند ؟

الف -Flip Vertical                                 ب -  Flip Horizontal            

ج  -    Rotate   180                                  د - Rotate    90  CW

73 -  كدام فرمان زير ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر را به صورت افقي معكوس مي كند ؟

الف Flip Vertical -                                        ب -  Flip Horizontal            

ج  -    Rotate   180                                      د – Rotate    90  CW

74 - با ا ستفاده از فرمان Rotate  90 CCW   , كدام عمل زير را  مي توان انجام داد؟

الف - چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت

ب -  چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در  جهت حركت عقربه هاي ساعت

ج -  معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه  مورد نظر به صورت عمودي

د - معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه  مورد نظر به صورت افقي

75 -  با ا ستفاده از فرمان Flip Horizontal كدام عمل زير را  مي توان انجام داد؟

الف -چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت

ب -  چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در  جهت حركت عقربه هاي ساعت

ج -  معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه  مورد نظر به صورت عمودي

د - معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه  مورد نظر به صورت افقي

76 -  از فرمان skew براي ايجاد چه تغييري در يك لايه  يا ناحيه انتخاب شده استفاده مي شود ؟

الف - به صورت اريب درآوردن لايه يا ناحيه انتخاب در راستاي افقي يا عمودي در امتداد لبه كادر انتخاب يا لايه

ب -  براي كج كردن لايه يا ناحيه انتخاب

ج -  براي ايجاد حالت پرسپكتيو در لايه يا ناحيه انتخاب شده

د - همه موارد فوق صحيح مي با شد .

77 -  از فرمانDistort براي ايجاد چه تغييري در يك لايه  يا لايه انتخاب شده استفاده مي شود ؟

الف -به صورت اريب درآوردن لايه يا ناحيه انتخاب در راستاي افقي يا عمودي در امتداد لبه كادر انتخاب يا لايه

ب -  براي كج كردن لايه يا ناحيه انتخاب

ج -  براي ايجاد حالت پرسپكتيو در لايه يا ناحيه انتخاب شده

د - همه موارد فوق صحيح مي با شد .

78 -  از فرمان ‍Perspective براي ايجاد چه تغييري در يك لايه  يا لايه انتخاب شده ا ستفاده مي شود ؟

الف -به صورت اريب درآوردن لايه يا ناحيه انتخاب در راستاي افقي يا عمودي در امتداد لبه كادر انتخاب يا لايه

ب -  براي كج كردن لايه يا ناحيه انتخاب

ج -  براي ايجاد حا لت پرسپكتيو در لايه يا ناحيه انتخاب شده

د - همه موارد فوق صحيح مي با شد .

79 -  با ا ستفاده از فرمان R otate 180   , كدام عمل زير را مي توان انجام داد ؟ 

الف -چرخش نيم دايره يا 180 در جه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در جهت حركت عقربه هاي ساعت

ب -  چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت

ج -  معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه مورد نظر به صورت عمودي                                

د - معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه مورد نظر به صورت افقي

80 -  با ا ستفاده از فرمان R otate  90 CW   , كدام عمل زير را  مي توان انجام داد؟

الف -چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت

ب -  چرخش 90 درجه اي ناحيه انتخاب شده يا لايه مورد نظر در  جهت حركت عقربه هاي ساعت

ج -  معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه مورد نظر به صورت عمودي                                

د - معكوس كردن ناحيه ا نتخاب شده يا لايه مورد نظر به صورت افقي

81 -در صورت ا ستفاده از جلوه لايه ايDrop Shadow   , كدام يك از گزينه هاي زير در كادر محاورهEffects   , قابل تنظيم وكنترل است ؟

الف -حالت تركيبي , رنگ سايه  

ب -  زاويه تابش نور , ميزا ن محو بودن سايه                          

ج -  ميزان Opacity  ، بعد وشدت سختي سايه                         

د - هر سه گزينه صحيح است .

82 -  به چه منظور از جلوه لايه اي Bevel and Emboss ا ستفاده مي شود ؟

الف –ايجاد نور روي تصوير يا عبارت تايپ شده موجود در لايه   

ب -  دائمي كردن Effect   هاي ما سك

ج -  برجسته كردن يا ايجاد فرو رفتگي در عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه                  

د - ايجاد سايه در زير عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه

83 -  در صورت استفاده از جلوه لايه اي Bevel and Emboss  ,كدام يك از گزينه هاي زير در كادر محاوره Effects  قابل تنظيم و كنترل است ؟

الف –رنگ سايه ها , زاويه تابش نور , بعد سايه ها                   

ب -  حا لت تركيبي هر يك از سايه ها , ميزان محو بودن سايه ها

ج -  ميزان محو بودن سايه ها , ميزان Opacity                       

د – هر سه گزينه صحيح است.

 84 - از كدام گزينه زير براي فعال وغير فعال كردن ماسك لايه در پالت  Layers   ا ستفاده مي شود ؟

الف –كليك كردن روي علامت ما سك                                                                               

ب -  كليك كردن روي محتويات يا Thumbnail  لايه

ج -  گزينه هاي الف و ب صحيح است                                                                              

د - هيچكدام

85 - براي ايجاد ما سك لايه , از كدام گزينه زير استفاده مي شود ؟

الف - كليك كردن روي دكمه Add Layer Mask در پا لت Layers        

 ب – انتخاب

 گزينه Add Layer Mask و سپسReveal All  ازمنوي Layer

ج -  گزينه ها ي الف و ب  صحيح است .                                                                          

د - هيچكدام

86 -  به چه  منظور از جلوه لايه اي Drop Shadow  استفاده مي شود؟

الف –ايجاد نور روي تصوير يا عبارت تايپ شده موجود در لايه  

ب -  دائمي كردن Effect   هاي ما سك

ج -  برجسته كردن يا ايجاد فرورفتگي در عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه                   

د - ايجاد سايه در زير عبارت تايپ شده يا تصوير موجود در لايه 

87 -  به چه دليلي از ما سك لايه  ا ستفاده مي شود ؟                 

الف –براي پنهان كردن بخشي از يك لايه                                

ب -  براي حذف كردن لايه       

ج -  براي ايجاد نسخه اي مشابه از يك لايه                              

د - براي ايجاد سايه در زير تصاوير

88 -  ظاهر شدن علامت زنجير در كنار نام لايه , مشخصه كدام يك از موارد زير است ؟

الف - مخفي شدن آن لايه                            ب -  آشكار شدن آن لايه           

ج -  پيوند Link -                                           د - هر سه گزينه صحيح است .

89 -  براي حذف كردن يك لايه از ليست لايه هاي موجود در پالت Layer از كدام حالت زيرا ستفاده مي شود ؟

الف –انتخاب گرينه  Delete Layer از منوي Layer                 

ب -  انتخاب گزينه Delete Layer از منوي باز شوي پا لت Layers

ج -  درگ كردن لايه مورد نظر به سمت دكمه Layer Delete Current                                   

د - هر سه گزينه صحيح است .

90 -  منظور از Layer 0  چيست ؟

الف –جدا شدن لايه از لايه زمينه                                           

ب -  امكان داشتن شفافيت (Transparency -   در لايه

ج - امكان تغيير در حا لت تركيبي لايه                                                                              

د - هر سه گزينه صحيح است .

91 -براي يكي كردن و ادغام لايه ها با يكديگر , از چه گزينه اي ا ستفاده مي شود ؟

الف -Flatten Image                              ب -  Merge Layer               

ج -  Merge Linked                                    د - Croup With Previous

92 -  حدوداً چند لايه مي توان در يك تصوير ايجاد كرد ؟

الف -100 لايه             ب -  حداكثر 40 لايه            ج -  محدوديت ندارد        د - 50 لايه

93 -  چگونه مي توان ما سك لايه را غير فعال كرد ؟

الف –كليك كردن روي ما سك لايه و خاموش شدن دكمه ما سك در پا لت  Layers       

 ب -  حذف كردن ما سك لايه در پا لت layers

ج -  پا ئين نگهداشتن كليدShift  و كليك كردن روي محتواي لايهThumbnail     در پا لت Layer

د - انتخاب يك لابه ديگر در پا لت Layer

94 - از پيوند لايه ها براي انجام كدام عمل زير ا ستفاده مي شود ؟

الف  –ادغام دو يا چند لايه و جابجا كردن آنها با يكديگر               

ب -  حذف كردن ما سك لايه در پا لت Layer

ج -  براي كاهش تعداد لايه هاي مو جود در ليست لايه هاي پالت Layer                                    

د - براي حذف تمام لايه ها و يكي شدن آنها در يك لايه

95 -  به چه منظور از فرمان Fill  در منوي Edit     ا ستفاده مي شود ؟

الف - براي پر كردن يك لايه با يك رنگ                                                                          

ب -  براي پر كردن يك يا چند ناحيه انتخاب با يك رنگ 

ج -  براي پر كردن ناحيه انتخاب يا يك لايه با يك طرح تعيين شده

د - هر سه گزينه صحيح است .

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 10:49  توسط سالاری  | 

فتوشاپ درجه 1

1-     كدام يك از حا لتهاي رنگ زير داراي 256 رنگ از طيف رنگهاي خاكستري ا ست ؟

الف -   Grayscale                               ب – Bitmap                          

ج - Indexed Color                                  د - Lab Color

2 - از حالتهاي رنگ Grayscale  براي كداميك از موارد زير ا ستفاده مي شود ؟

الف – تبديل عكسها و تصاوير سياه وسفيد با كيفيت بالا به عكسها وتصاوير رنگي                       

ب - تبديل عكسها و تصاوير رنگي به عكسها و تصاوير رنگي با كيفيت بالا تر

ج - تبديل عكسها وتصاوير سياه و سفيد به عكسها و تصاوير سياه وسفيد با كيفيت پايين تر

د - تبديل عكسها و تصاوير رنگي با كيفيت بالا به عكسها و تصاوير سياه و سفيد

3 -كدام يك از فرمت هاي زير ؛ از كاتال Alpha  پشتيباني نمي كند؟

الف – BMP                                     ب-  JPG                              

ج - PDF                                         د - هر سه گزينه صحيح است

4 - حالت رنگ CMYK  داراي چند كانال رنگ مي باشد ؟

الف – يك                                 ب – سه                               

ج - چهار                                   د - كانال رنگ Black

5 - كداميك از حالتهاي رنگ زير ؛ محيط رنگ منا سب برنامه Photoshop   ا ست؟

الف - Multichannel                           ب - Indexed Color             

ج - Lab Color                             د - CMYK

6 - كداميك از حالتهاي رنگ زير داراي كمترين درجه وضوح ا ست ؟

الف – Lab Color                            ب – Indexed Color             

ج - Grayscale                        د - Bitmap

7 - در حالت رنگ Bitmap از كداميك از گزينه هاي زير مي توان ا ستفاده كرد ؟

الف – لايه ها و فيلتر ها                         

 ب – رنگهاي ديگر                  

ج – از رنگها و لايه ها و فيلتر ها نمي توان استفاده كرد .           

  د - گزينه هاي الف و ب

8 - بنا بر پيش فرض تصاوير جديدي كه در برنامه Photoshop  ايجاد مي شوند؛داراي كداميك از حالتهاي رنگ زير هستند؟ 

الف – RGB                    ب – Bitmap                        

ج - Grayscale                  د -CMYK

9 - كداميك از حالتهاي رنگ زير براي چاپ رنگي تصاوير در چاپخانه ها مورد ا ستفاده قرار مي گيرد ؟

الف – CMYK                          ب – RGB                           

ج - Indexed Color                    د - گزينه هاي الف و ب

10-كداميك از حالتهاي رنگ زير براي چا پ رنگي مورد ا ستفاده قرار مي گيرد ؟

الف – CMYK                          ب – RGB                           

ج - Indexed Color                        د -گزينه هاي الف و ب

11 - تصاوير جديدي كه در برنامه Potoshop  ايجاد مي شوند بنا بر پيش فرض داراي كداميك از حالتهاي رنگ زير هستند ؟

الف – RGB                             ب – Bitmap                        

ج - Grayscale                           د - CMYK

12 - محيط رنگ منا سب برنامه Photoshop  ؛ كداميك از گزينه هاي زير ا ست ؟

الف - RGB                                     ب -Indexed Color              

ج - Lab Color                              د - CMYK

13 - ا سامي كا نا لهاي حالت رنگ Lab كدام است ؟

الف – Black                                ب – Yellow,Magenta, Cyan

ج - Blue , Green , Red                         د - b , a , Lightness

14 - كداميك از حالتهاي رنگ زير ؛ مجمو عه اي از جدولهاي رنگ ا ست ؟ 

الف - Indexed Color                       ب - RGB                            

ج - CMYK                            د - Lab color,IndexedColor

15-  برنامه Adobe Illustrator  براي تشكيل شدن تصاوير ؛ ازكدام موردريز ا ستفاده مي كند ؟ 

الف - يك سري خطوط و منحني كه به صورت رياضي تعريف شده اند                                      

ب - شبكه نقاط مربع شكل بنام پيكسل

ج -  اندازه تصوير                                                            

د - گزينه ها ي الف و ب

16 - كداميك از پا لت ها ي زير؛ محل نگهداري فرمانهاي مهم ا ست و با كليك كردن در آن مي توان آنها را ا جرا كرد؟

الف - Layers                ب - Paths              ج - Info               د - Actions

17 - استفاده از كداميك از ابزارهاي زير ؛ گيره هاي روي مسير را حذف مي كند ؟

الف - Freeform Pen                       ب - Direct Selection           

ج - Delete Anchor Point                     د - Add Anchor Point

18 - كدام فرمان زير شامل فرمانهاي مربوط به ايجاد انتخابهاي برداري وكار با مسيرهاي برداري ا ست ؟

الف – Navigator                   ب -‍‍‍‍‍‍Paths                  ج - History                  د - Channels

19 - براي كا ستن يا حذف حا لتها و عملياتي كه روي فايل جاري اعمال مي شود ؛ از كدام پا لت زير ا ستفاده مي شود ؟

الف - History             ب - Swatches                 ج - Actions             د - Navigator

20 - پالتاهاي شناور داراي كداميك از موارد زير مي با شند ؟

الف – منوي باز شو                   ب – دكمه Minimize               

ج - دكمه Close                         د - هر سه گزينه صحيح است .

21 - با كليك كردن روي آيكن هاي Background Colorو Foreground Color ؛ كداميك ازكادرهاي محاوره زير باز مي شود ؟                           

الف – Fill                            ب – Color Picker                    

ج - Color Balance                     د - Replace Color

22 - از كدام ا بزار زير مي توان براي كم كردن تيرگي تصوير يا تاباندن نور به آن ا ستفاده كرد ؟

الف – Dodge             ب – Burn                   ج - Sponge              د - Sharpen

23 - ازكدام ابرارزير براي تيره تر كردن تصو ير يا قسمتي از آن ا ستفاده مي شود ؟ 

الف - Burn                 ب – Dodge               ج - Sponge         د - Blur

24- از كدام ابزارزير براي تغيير ميزان ا شباع رنگ بخشي از تصوير ا ستفاده مي شود ؟

الف – Burn            ب – Blur              ج - Dodge             د - Sponge

25 - ازكدام ابزار زير براي رتوش كردن تصاوير ا ستفاده مي شود ؟

الف – Background Eraser    

 ب-   Rubber Stamp            

ج - Magic Eraser                       

 د - History Brush

26 - براي ا ستفاده از كدام ابزار زير مي بايست از يك تصوير يا بخشي از آن به عنوان يك طرح ا ستفاده كرد؟

الف – Sponge            ب – Rubber Stamp              ج - Pattern Stamp               د - Burn

27 - كدا ميك از ابزار هاي زير پيكسل هاي موجود در تصوير را يك دست كرده و لبه هاي مشخص تصوير را هموار مي كند ؟

الف – Burn            ب – Blur               ج - Dodge     د - Smudge

28 - كد اميك از ابزارهاي زير رنگ نقطه شروع عمل درگ كردن را در امتداد مسير حركت ا شا ره گر ماوس پخش مي كند ؟

الف - Dodge           ب - Blur           ج - Smudge              د - Burn

29 - چگونه مي توان كادر انتخاب را پس از ترسيم آن روي تصوير جا بجا كرد؟

الف – بااستفاده از ابزار Crop  

 ب – با استفاده از ابزار Measure                                        

ج - با استفاده از ابزار Move                                            

   د - با استفاده از ابزار Burn

30 -چگونه مي توان ناحيه اي از يك تصوير را در ناحيه اي ديگر شبيه سازي كرد ؟

الف – با ا ستفاده از ابزار Dodge                     ب – با ا ستفاده از ابزار Rubber Stamp     

ج - با ا ستفاده از فرمان Purge در منوي Edit            د - با ا ستفاده از ابزار Magnetic Pen

31 - ا ستفاده از كداميك از ابزارهاي زير به تعداد گيره هاي موجود در مسير اضافه مي كند ؟

الف - Freeform Pen                   ب - Direct Selection       

ج - Add Anchor Point                    د - Delete Anchor Point

32 - كداميك از اعمال زير را مي توان توسط فرمان Levels  انجام داد؟

الف -  تغيير Contrast ؛ روشنايي ومحدوده بي رنگ تصوير بر اساس اطلاعات موجود در نمودار

ب - تعيين روشن ترين و تيره ترين پيكسل هاي موجود در هر كانال رنگ و توزيع پيكسل هاي مياني بطور منا سب

ج -  تنظيم روشنا يي ها و سا يه هاي يك تصوير به طور اتوما تيك                      

د - تغيير رنگهاي تركيبي موجود در تصوير

33 - كداميك از اعمال زير را مي توان توسط فرمان Auto Levels  انجام داد؟

الف - تغيير Contrast ؛ روشنايي و محدود ه بي رنگ تصوير بر اساس اطلاعات موجود در نمودا ر

ب - تعيين روشن ترين و تيره ترين پيكسلهاي مو جود در هر كانال رنگ و توزيع پيكسل ها ي مياني به طور مناسب

ج - تنظيم روشنايي ها و سايه هاي يك تصوير به طور اتو ماتيك             

د - تغيير رنگهاي تركيبي موجود در صفحه

34 - كداميك از اعمال زير را مي توان توسط فرمان  rightness / contrast  انجام داد؟

الف – تنظيم درجه رنگ ، اشباع ورو شنايي اجزاء رنگ به صوزت جدا از يكديگر  

ب - تنظيم شدت رنگ وتيرگي تصوير

ج - تنظيم ميزان اشباع درجه و روشنايي رنگ و ايجاد يك ماسك بر ا ساس رنگهاي مشخص در تصوير

د - تنظيم تعادل رنگ ، درجه اشباع و Contrst  قسمتي از تصوير يا كل

35 - كداميك از اعمال زير را مي توان توسط فرمان Replace Color   انجام داد ؟

الف – تنظيم درجه رنگ ، اشباع ورو شنايي اجزاء رنگ به صوزت جدا از يكديگر      

ب - تنظيم شدت رنگ وتيرگي تصوير

ج - تنظيم ميزان اشباع درجه و روشنايي رنگ و ايجاد يك ماسك بر ا ساس رنگهاي مشخص در تصوير

د - تنظيم تعادل رنگ ، درجه اشباع و Contrst  قسمتي از تصوير يا كل

36 - كداميك از اعمال زير را مي توان توسط فرمانBalance   Color انجام داد ؟

الف - تغيير Contrast  ، روشنايي ومحدوده بي رنگ تصوير بر اساس اطلاعات موجود در نمودار

ب - تعيين رو شن ترين و تيره ترين پيكسل هاي موجود در هر كانال رنگ و توزيع پيكسل هاي مياني به طور مناسب

ج - تنظيم  روشنايي ها وسايه هاي يك تصوير به طور اتوماتيك   

د - تغيير رنگهاي تركيبي موجود در تصوير

37 - عمل كداميك ازفرمانهاي زير شبيه به فرمان Levels است ؟

الف – Auto Contrast                                                       ب – Curves                        

ج - Auto Levels                                                             د - Brightness \ Contrast

38 - فيلتر چيست ؟                                                                                                          

الف – براي ايجاد صاف كردن لبه اشكال بكار مي رود .              

ب - ابزاري براي اعمال جلوه هاي ويژه در تصاوير مي باشد .

ج - فيلتر ها روشهاي خودكاري براي ايجاد تغييرات خاص در تصاوير هستند .                           

د - موارد ب و ج

39 -با استفاده از كدام فيلتر زير مي توان با فتهاي تعريف شده در نرم افزار Potoshop  را به تصوير اضافه كرد ؟

الف - Dry Brush                   ب - Texturizer            ج - Emboss            د - Crystalize

40 - از قيلتر Sketch  در چه مواردي استفاده مي شود ؟

الف – براي اضافه نمودن يك طرح به تصوير                                     

ب - براي ايجاد جلوه سه بعدي با اضافه كردن طرحي به تصوير

ج - براي تغيير رنگهاي پيش زمينه وزمينه                                         

د - براي ايجاد يك سبك هنري خاص در تصوير استفاده مي شود .

41 - از فيلترTexture  به چه منظور استفاده مي شود ؟

الف – براي ايجاد متن                                                         

ب - براي ايجاد جلوه سه بعدي در تصوير                               

ج - براي ايجاد ذرات بسيار ريز در تصوير                                        

د - براي افزودن چند نوع بافت و طرح به تصوير

42 - مزيت استفاده از فيلتر Burn  چيست ؟

الف – براي مشخص تر شدن حاشيه تصوير                                       

ب - فعال كردن گزينه Preseve Transparency  لايه در پا لت Layers

ج - صاف و محو شدن تصوير                                                        

د - غير فعال كردن گزينه Preseve Transparency   لايه در پا لت Layers

43 -كداميك از گزينه هاي زير صحيح است ؟

الف – فيلتر Blur مقدار پيكسل ها را تغيير مي دهد                                

ب - فيلتر Distort با جابجا كردن پيكسل ها ، باعث تغيير شكل هندسي تصوير مي شود .

ج - فيلتر Blur  با جابجا كردن پيكسل ها ، باعث تغيير شكل هندسي تصوير مي شود .

د - گزينه هاي الف و ب صحيح ا ست .

44 - از فيلتر Render براي انجام كدام عمل زير ا ستفاده مي شود ؟

الف – ايجاد جلوه هاي سه بعدي و نور پردازي در فايلهاي Grayscals                   

ب - ايجاد شكلهاي سه بعدي ، بافتهايي به شكل ابر و طرخهاي انعكاسي در تصوير

ج - گزينه هاي الف و ب صحيح است .                                                          

د - هيچكدام

45 - كداميك از فيلتر هاي زير با قرار دادن پيكسل هاي با مقدار رنگ مشابه درون حفره ها ، با عث ايجاد سختي و تيزي در ناحيه انتخاب شده يا تصوير مي شود؟

الف - Noise                  ب - Blur                  ج - Lighting Effects              د - Pixelate

46 - كداميك از گزينه هاي زير عمل فيلتر Noise  را روي تصوير توصيف مي كند ؟

الف – جابجايي پيكسل هاي اطراف تصوير                                         

ب - ايجاد يا حذف ذرات بسيار ريز همانند گرد و غبار روي تصوير

ج - واضح تر كردن تصوير با افزايش Contrst  رنگ پيكسل هاي مجاور آن          

د - محو شدن تصوير با كاهش اختلاف بين پيكسل هاي مجاور آن

47 -كداميك از گزينه هاي زير عمل فيلتر Distort راروي تصوير توصيف مي كند؟

الف – جابجايي پيكسلهاي اطراف تصوير                                                                           

ب - ايجاد يا حذف ذرات بسيارريز همانند گرد وغبار روي تصوير

ج - واضح تر كردن تصوير يا افزايش Contrast  رنگ پيكسل هاي مجاور                               

د - محو شدن تصوير يا كاهش اختلاف بين پيكسل هاي مجاور آن

48 - كداميك از گزينه هاي زير عمل فيلتر Sharpen  را توصيف مي كند ؟

الف – جابجايي پيكسل هاي اطراف تصوير                              

ب - ايجاد يا حذف ذرات بسيارريز همانند گرد وغبار روي تصوير

ج - واضح تر كردن تصوير يا افزايش Contrast  رنگ پيكسل هاي مجاور                               

د - محو شدن تصوير يا كاهش اختلاف بين پيكسل هاي مجاور آن

49 - كداميك از گزينه هاي زير عمل فيلتر Blur  را انجام مي دهد ؟

الف – جابجايي پيكسل هاي اطراف تصوير                              

ب - ايجاد يا حذف ذرات بسيارريز همانند گرد وغبار روي تصوير

ج - واضح تر كردن تصوير يا افزايش Contrast  رنگ پيكسل هاي مجاور                               

د - محو شدن تصوير يا كاهش اختلاف بين پيكسل هاي مجاور آن

50 - كداميك از گزينه هاي زير عمل فبلتر Brush Strokes  را توصيف مي كند؟

الف - جابجايي پيكسل ها و ايجاد جلو رنگ آميزي امپرسيونيسمي با تشديد Contrast  رنگ تصوير

ب - ايجاد شكلهاي سه بعدي ، بافتهايي به شكل ابر ، طرحهاي انعكا سي، و انعكاس نور شبيه سازي شده در يك تصوير

ج - افزئدن چند نوع وبافت و طرح به تصوير                           

د - ايجاد سبك هاي هنري خاص در تصوير

51-  كداميك از گزينه هاي زير عمل فبلترStylize را توصيف مي كند؟

الف - جابجايي پيكسل ها و ايجاد جلو رنگ آميزي امپرسيونيسمي با تشديد Contrast  رنگ تصوير

ب - ايجاد شكلهاي سه بعدي ، بافتهايي به شكل ابر ، طرحهاي انعكا سي، و انعكاس نور شبيه سازي شده در يك تصوير

ج - افزودن چند نوع وبافت و طرح به تصوير                          

د - ايجاد سبك هاي هنري خاص در تصوير

52 - كداميك از گزينه هاي زير عمل فبلترTexturr را توصيف مي كند؟

الف - جابجايي پيكسل ها و ايجاد جلو رنگ آميزي امپرسيونيسمي با تشديد Contrast  رنگ تصوير

ب - ايجاد شكلهاي سه بعدي ، بافتهايي به شكل ابر ، طرحهاي انعكا سي، و انعكاس نور شبيه سازي شده در يك تصوير

ج - افزودن چند نوع وبافت و طرح به تصوير                          

د - ايجاد سبك هاي هنري خاص در تصوير            

53 - كداميك از فيلتر هاي زير با تغيير رنگ تصوير به رنگ خاكستري ، آن رابه صورت برجسته يا فرورفته تبديل مي كند ؟

الف - Dry Brush                   ب - Texturizer         ج - Emboss            د - Crystalize

54 - از كدام قيلتر زير فقط در تصاويري كه داراي حالت رنگ RGB  هستند استفاده مي شوند ؟

الف - Artistic                        ب - Blur          ج - Brush Strokes               د - Distort

55 - كداميك از فيلتر هاي زير با كاهش اختلاف بين پيكسل هاي مجاور در تصوير ايجاد تغيير مي كند؟

الف - Artistic                ب - Blur          ج - Brush Strokes               د - Distort

56 - كداميك از فيلتر هاي زير تصوير يا ناحيه انتخاب شده را در يك جهت خاص با مقادير و زاويه قابل تنظيم تار مي كند ؟

الف - Dry Brush                   ب - Motion Blur         ج - Brush Strokes          د - Distort

57 - كداميك از فيلتر هاي زير لبه ها و حاشيه هاي موجود در تصوير را با استفاده از تكنيك قلم خشك طراحي مي كند ؟

الف - Druy Brush           ب - Texturizer         ج - Emboss              د - Crystalize

58 - كدام فيلتر زير مي تواند Contrast  رنگ مربوط به جزئيات لبه هاي موجود در تصوير را تنظيم نموده و سختي بيشتري در تصوير ايجاد كند؟

الف - Dry brush                   ب - Emboss          ج - Unsharp Mask              د - Blur

59 - كداميك از فيلتر هاي زير مشاهده تصوير را از پشت انواع سطوح شيشه اي شبيه سازي مي كند ؟

الف – Lighting Effects           ب - Glass            ج -  Unsharp Mask         د - Dry Brush

60 - اعمال كداميك از فيلتر هاي زير با كاهش محدوده رنگهاي موجود در قسمت هايي كه رنگ مشترك دارند ، تصوير را ساده تر مي كند ؟

الف - Distort              ب -  Texture        ج - Brush Strokes               د - Artistic

61 - فيلتر  Unsharp Mask  روي كداميك از قسمتهاي زير در تصوير تاثير مي گذارد؟

الف – لبه موضوعات درون تصوير                                        ب – قسمتهاي مات شده            

ج - هر دو گزينه الف و ب صحيح است                                   د - هيچكدام

62 - در مورد گزينه Properties  واقع در پنجره Page setup  كدام گزينه زير صحيح است ؟

الف - براي تنظيم خصوصيات چاپگر استاده مي شود .               

 ب - براي تهيه نمونه چاپ استفاده مي شود .

ج - براي تنظيم ابعاد كاغذ استفاده مي شود .                             

د-پيش از چاپ تصوير بايد آنرا تنظيم نمود .

 63-فرمانهاي Page setup  و Print  در كدام منوي زير قرار دارند؟

الف - File               ب - Edit            ج - View          د - Window

64 - دستور چاپ و ساير تنظيمات مربوط به آن ، در كدام منو قرار دارد ؟

الف - File                 ب - Edit                  ج - Select              د - View

65 - براي نمايش گزينه هاي عمومي چاپ ، از كدام فرمان زير استفاده مي شود؟

الف – Page Setup                                ب – Print                            

ج - هردو گزينه الف و ب                         د - گزينه هاي الف و ب در موارد خاص

66 - دكمه Transfer  در كادر محاوره Page Setup  ، كداميك از اعمال زير را انجام مي دهد ؟

الف – تصوير را براي ذخيره مي فرستد .                               

ب - امكان جابجايي تصوير را مي دهد.                                   

ج - براي تنظيم خصوصيات چاپگر استفاده مي شود.                  

د - امكان تنظيم عمليات ارسال را مي دهد .

67 - در پنجره Page Setup  با استفاده از كدام دكمه مي توان رنگ زمينه را تغيير داد ؟

الف – دكمه Background                         ب – دكمه Border                 

ج - دكمه Screen                                   د - دكمه Properties

68 - دكمه Border واقع در پنجره Page Seyup در چه مواردي استفاده مي شود ؟ 

الف – امكان چاپ يك حاشيه سياه رنگ در پايين تصوير             

ب - امكان چاپ يك حاشيه سياه رنگ در اطراف تصوير

ج - ابعاد تصوير را پيش از ارسال به چاپگر تنظيم مي كند .        

د - اگر تصوير داراي حاشيه باشد آنرا حذف مي كند .

69 -دكمه Properties  در كادر محاوره Page Setup  ، براي كداميك از حالتهاي زير استفاده مي شود؟

الف – تنظيم خصوصيات چاپگر

ب - تنظيم جهت چاپ چاپگر

ج - تنظيم عمليات ارسال چاپ تصوير                                   

د - انتخاب يك رنگ زمينه براي محيط اطراف تصوير

70 - از دكمه Background  در كادر محاوره Page Setup  ، براي كداميك از حالتهاي زير استفاده مي شود ؟

الف – تنظيم جهتچاپ تصوير                                               

ب - چاپ خطوط برش در داخل تصوير بجاي خارج از آن

ج - چاپ يك حاشيه سياه رنگ در اطراف تصوير وتنظيم پهناي اين حاشيه             

د - انتخاب يك رنگ زمينه براي محيط اطراف تصوير

71 - از دكمه Border  در كادر محاوره Page Setup  ، براي كداميك از حالتهاي زير استفاده مي شود ؟

 الف -  انتخاب يك رنگ زمينه براي محيط اطراف تصوير          

ب - چاپ يك حاشيه سياه رنگ در اطراف تصوير وتنظيم پهناي اين حاشيه

ج - چاپ خطوط برش در داخل تصوير بجاي خارج از آن                                  

د - چاپ عنوان تايپ شده در كادر محاوره File Info

+ نوشته شده در  دوشنبه 16 آذر1388ساعت 10:39  توسط سالاری  |