ديدگاه

كامپوتر

نمونه سوال اتوکد

1-نوع مختصات دهی 2<42@مربوط به کدام روش می باشد؟

1-نسبی              2-مطلق              3-قطبی                   4-مختصات اشتباه است

2-برای برداشتن قسمتی از یک حفره یا سوراخ دریک حجم صلب ازفرمان ......استفاده می گردد.

region                      hole                 add                    subtract

3-بازگشت یک حجم سه بعدی از حالت سیمی به حالت معمولی از فرمان..........استفاده می گردد.

redraw                   regen                     view                point

4-جهت ایجاد مش بندی افقی وعمودی از کدام دستورجهت اجرا استفاده می گردد؟

edgesurf        surftab1,2       revsurf                     pedit

5- تقسیم صفحه گرافیکی وکادربندی آن بااستفاده ازکدام دستورامکان پذیراست؟

vpoint           view                   vport                   Point

6-کدامیک ازدستورات زیرسیستم مختصات کاربررانشان میدهد؟

vcs icon                 wcs            ucs                    zaxis

7-کدامیک ازدستورات زیرموضوع رابه صورت یک ناحیه درمی آورد؟

redraw                      regen                     region             subtract

8-دستوررنگ آمیزی احجام کدام است؟

surf               shade                  mesh                   face

 9-برای ایجادیک شبکه یا مش چهاروجهی ازچه دستوری استفاده میشود؟

1-surftab              2-revsurf           3-rulesurf                  4-edgesurf

10-جهت تولید مدلهای سه بعدی حجمی ازموضوعات می توان ازفرمان.........  استفاده نمود.

elevation                torus        itscale                 extrude

11-جهت بازیابی صفحات ucsاز.....................استفاده می کنیم.

restor              open                 save                         saveas

12-برای معین کردن مساحت یک شش ضلعی منتظم ازدستور.............استفاده می کنیم.

1-area                    2-trace                  3-line                  4-primeter

13-جهت تنظیم حرکت مکا ن ما ازچه دستوری استفاده می شود؟

1-limits               2-osnap                 3-ortho              4-snap

14-بافعال شدن دستورorthoدرسیستم استاندارد..................

1-میتوان خطوط بازاویه0و90و180و270ترسیم نمود.   

2- میتوان خطوط بازاویه130ترسیم نمود.

3- میتوان خطوط افقی وعمودی ترسیم نمود.

4-فقط میتوان خطوط عمودی ترسیم نمود.

 15-برای رسم چندضلعی منتظم از کدام دستوراستفاده می گردد؟

pline             polyline           polylayer          polygon

16-برای خروج ازبرنامه  cadازکدام موردزیر می توان استفاده نمود؟

alt+x        exit         ctli+x                   ctrl+z

17-باکدامیک ازکمک روشهای زیرمیتوان محل تقاتع یک خط وکمان راانتخاب نمود؟

-mid      cen                int           qua

18-گزینه  heightدرکادرمحاوره ایtext style جهت تنظیم کدام قلم به کارمیرود؟

1-عرض قلم        2-ارتفاع قلم             3-زاویه قلم               4-ایتالیک نمودن قلم

19-برای رسم خطوط توپرباضخامت معین ازکدام دستوراستفاده میگردد؟

solid            line                  trace             donut

20-باکدام دستورمی توان مختصات محل برخورد دوخط رابدست آورد؟

id          int            List                 ins

21-کاربرددستور mirrorچیست؟

1-ایجادقرینه یک موضوع درصفحه             2-پاک کردن موضوعات

3-کپی گرفتن ازیک موضوع به تعداددلخواه   4-همان دستورfilletکردن موضوعات میباشد

22-دستورanqularدراندازه گذاری dimچه کاری انجام می دهد؟

1 اندازه گذاری مورب راانجام میدهد        2- اندازه گذاری افقی راانجام میدهد

3- اندازه گذاری عمودی راانجام میدهد      4- اندازه گذاری زاویه ای راانجام میدهد

23-درترسیم donutاولین گزینه ای که پرسیده  میشود چیست؟

1-قطرداخلی دایره                2-قطر خارجی دایره 

 3-شعاع دایره داخلی            4-شعاع دایره خارجی

  24-توسط دستورtrimمی توان...........................

1-قسمتی از موضوع راحذف کرد

2-موضوع که بین دو موضوع قراردارد را حذف نمود 

3- همه موضوعات رامی توان حذف نمود

4-خطوط موضوعات ترسیمی رامیتوان به خطوط شکسته تبدیل کرد                          

25-برای ترسیم دایره ای تاشعاع 10مماس بریک خط ودایره های موجودازکدام دستوراستفاده می شود؟

circle,2p      circle,3p           circle,ttr    circle,center point

26-برای برش  اجسام صلب وسه بعدی ازکدام دستوراستفاده می شود؟

extrude      slice        elev          face      

27-بااستفاده ازدستورchange  کدامیک ازخصوصیات یک موضوع رانمی توان تغییرداد؟

1-محیط ومساحت    2-رنگ ونوع خط                3-ضخامت وسطح ارتفاع                4-لایه

28-گزینه subtractدردستورareaموجب.........................

1-اضافه کردن مساحت یک موضوع ترسیمی به موضوع ترسیمی اصلی

2- کم کردن یک موضوع ترسیمی از موضوع ترسیمی اصلی

3-محاسبه مساحت یک موضوع ترسیمی

4-هیچکدام

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1387ساعت 13:56  توسط سالاری  | 

نمونه سوال اتوکد

    1- وظیفه فرمان properties  چیست؟

 الف) فقط تغییر رنگ موضوع                                             ب) مشاهده خصوصیات موضوع

ج) تغییر خصوصیات موضوع                                                            د) ب وج

_______________________________________________________________________________________

2- کدام یک از کلیدها معادل دستور grid می باشد؟

 الف) f3                            ب) f7                                        ج)f8                             د) f9

_______________________________________________________________________________________

3- وظیفه کدام فرمان تکثیر موضوعات بصورت سطری وستونی و دورانی است؟

 الف) area                         ب) array                          ج) offset                       د) mirror

_______________________________________________________________________________________

4- برای اتصال دو خط غیر موازی از چه فرمانی می توان استفاده کرد؟

 الف)  extend                    ب) chamfer                               ج) fillet                  د) هر سه

_______________________________________________________________________________________

5-   کدام روش رسم دایره در فرمان circle نیست؟

 الف) trr                            ب) 2point                  ج) 3point                    د) cen,rad

_______________________________________________________________________________________

6-   برای مشخص کردن موضوعی بنام point از این گزینه استفاده می کنیم.

 الف) node                        ب) center                          ج) quadrant                د) midpoint

_______________________________________________________________________________________

7-     کدام ساختار مختصات دهی در اتوکد غلط است؟

 الف) @2,40                    ب) @80>31                 ج) 30و60                     د( 30<45

_______________________________________________________________________________________

 

9-     در این لایه موضوعات دیده می شوند ولی نمی توان آنها را انتخاب کرد.

الف) لایه freez شده             ب) لایه  off شده                         

  ج) لایه  lock شده                         د) هر سه

_______________________________________________________________________________________

11- برای یکپارچه کردن موضوع بسته مجزا از کدام دستور استفاده می شود؟

الف) xplode                      ب) boundary                    ج) polyline                 د)multiline

_______________________________________________________________________________________

12- دستور rotate به چه منظور بکار می رود؟

الف) دوران دادن موضوع      ب) پاک کردن قسمتی از موضوع    

  ج) رسم مستطیل                           د) پخ دادن بین دو خط

_______________________________________________________________________________________

13- در متن نویسی برای اینکه نقطه انتخابی در بالا – راست متن قرار گیرد کدام گزینه باید انتخاب شود؟

الف) BL                           ب) TL                           ج) MR                          د) TR   

_______________________________________________________________________________________

13- در متن نویسی برای اینکه متن در بالا – راست نقطه انتخابی قرار گیرد کدام گزینه باید انتخاب شود؟

الف) BL                           ب) TL                           ج) MR                          د) TR   

_______________________________________________________________________________________

14- در کدام حالت متن نویسی تعیین ارتفاع متن در اختیار ما نیست؟

الف) FIT                          ب) ALIGN                   ج) MIDDEL                 د) JUSTIFY

_______________________________________________________________________________________

15- فرمان رسم هاشور چیست؟

الف) hatch                        ب) bhatch                     ج) الف و ب                    د) polygon

_______________________________________________________________________________________

16- کدام لایه حذف نمی شود؟

الف) لایه صفر                                        ب) لایه ای که موضوعی در آن رسم شده است.

ج) لایه اندازه گذاری                                  ج) الف و ب

_______________________________________________________________________________________

17- دستور رسم بیضی کدام است؟

الف) circle                        ب) arc                  ج) ellips                        د) ray   

_______________________________________________________________________________________

18-دستور LTS  برای ........................

الف) تغییر مقیاس موضوع بکار می رود.                      ب) تغییر ضخامت خط بکار می رود.

ج) تغییر مقیا س نوع خط بکار می رود.                        د) الف و ب

_______________________________________________________________________________________

18- برای تغییر اندازه نقطه از کدام فرمان استفاده می شود؟

الف) node                         ب) pdsize                      ج) pointstyle                 د) ب و ج  

_______________________________________________________________________________________

19- f3 معادل کدام دستور است؟

الف) ortho                        ب) osnap                      ج) snap                         د) grid  

_______________________________________________________________________________________

20- کاربرد دستور zoomprevius چیست؟

الف) سبب برگرداندن بزرگنمایی به حالت قبل می شود.   

   ب) سبب بزرگنمایی قسمتی ازموضوع که داخل پنجره قرار گرفته می شود.

ج) با گرفتن کلیک چپ موضوع بزرگنمایی می شود.     

   د) هیچکدام

_______________________________________________________________________________________

سوالات تشریحی :

      

۱- کاربرد دستور extend  را بنویسید.                                                                              

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1387ساعت 13:55  توسط سالاری  | 

نمونه سوال اتوکد

 1-كدام گزينه بيان گر نقطه اي به فاصله 12واحداز نقطه قبلي و زاويه 45درجه با محور مي باشد؟

الف)12 > 45@                             ب)45  >12@                          

   ج)12  >45                                د)45  >12

_____________________________________________________________________

2-گزينه  filletازدستور rectangleموجب ....................شدن گوشه هاي مستطيل مي شود.

الف)پخ                                          ب)گرد                                      

    ج)تيز                                         د)مورب

_____________________________________________________________________

3-دستور ellipse  موجب رسم ..........................مي شود.

الف)دايره                                       ب)كمان                                     

    ج)بيضي                                     د)مستطيل

_____________________________________________________________________

4-كداميك از كمك رسمهاي زير موجب انتخاب نقاط ربعي مي شود؟

الف)center                                    ب)endpoint                               

     ج)midpoint                                د)quadrant

_____________________________________________________________________

5-گزينه Grid X spacing از كادر محاوره اي Drafting Sitting جهت تنظيم ............................به كار مي رود.

الف)فواصل افقي شبكه                       ب)فواصل عمودي شبكه                 

     ج)فواصل افقي نقاط گير مكان نما      د)فواصل عمودي نقاط گير مكان

_____________________________________________________________________

6-دستور oops موجب...................مي شود.

الف)لغو آخرين دستور                       ب)اجراي مجدد آخرين دستور          

   ج)حذف ترسيمات                          د)لغو آخرين دستور erase

_______________________________________________________________________

7-كدام گزينه جهت كپي هاي چندگانه به كار مي رود؟

الف)mirror                                    ب)scale                        

       ج)rotate                                    د)multiple

_____________________________________________________________________

8-جهت ايجاد آرايه قطبي كدام گزينه مناسب است؟

الف)دستور array گزينه rectangular                        ب)دستور array گزينه polar

ج)دستور polar گزينه array                                  د)دستور polar گزينه rectangular

_____________________________________________________________________

9-دستور move  براي ..............................موضوع بكار مي رود.

الف)جابجايي                                   ب)نسخه برداري                          

         ج)دوران                                     د)تغيير اندازه

_____________________________________________________________________

10-دستور offset  جهت ايجاد كپي هاي ............................از موضوعات بكار مي رود.

الف)متعدد                                      ب)انفرادي                                  

  ج)موازي                                    د)همه موارد

_______________________________________________________________________

11-در دستور break نقطه اول شكستگي كدام نقطه است؟

الف)ابتداي خط                                ب)وسط خط                                

      ج)انتهاي خط                                د)محل انتخاب

_____________________________________________________________________

12-جهت استفاده از دستور stretch مي بايست موضوع را به روش ............................انتخاب كنيد.

الف)window                                 ب)all                                        

 ج)crossing                                د)كليك

_______________________________________________________________________

13- گزينه distance از دستور chamfer جهت.................................استفاده مي شود.

الف)تعيين شعاع گرد شدگي                             ب)تعيين فاصله پخي تا محل شكستگي

ج)تعيين فاصله محل شكستگي تا مركز                    د)تعيين روش پخي

_____________________________________________________________________

14-كدام دستور جهت تنظيم سبك(روش) متن نويسي بكار مي رود؟

الف)text style                                ب)text                                      

   ج)multiline style                         د)  edit                        _______________________________________________________________________

15-گزينه height براي تنظيم ............................حروف بكار مي رود.

الف) فاصله                                    ب)نوع                                      

 ج)ارتفاع                                     د)رنگ

_____________________________________________________________________

16-كدام گزينه جهت سطر بندي بر اساس گوشه پايين ،سمت راست بكار مي رود؟

الف)BR                                        ب)MC                                     

ج)BC                                       د)TR

_____________________________________________________________________

17-گزينه Vertical  جهت درج متون بصورت .....................بكار مي رود.

الف) مورب                                    ب)ضخيم                                   

 ج)افقي                                        د)عمودي

_______________________________________________________________________

18-دستورBhatch  براي كدام مورد بكار مي رود؟

الف)كپي                                        ب)هاشور                                  

ج)مقياس                                     د)مرز

_____________________________________________________________________

19- دستور line type  به منظور تنظيم ......................خطوط بكار مي رود.

الف)رنگ                                      ب)ضخامت                                

  ج)اندازه                                      د)نوع

_____________________________________________________________________

20-كدام گزينه براي تنظيم مقياس خط بكار مي رود؟

الف)scale                                     ب)line weight                           

ج)ltscale                                   د)pl

 _____________________________________________________________________

21-دستور  ID جهت نمايش ...................بكار مي رود.

الف)دريافت اطلاعات در مورد موضوع                        ب)مختصات نقطه

ج)زمان ترسيم                                                        د)گزارشي از كاركرد

_____________________________________________________________________

22-براي رساندن خط A به خط B از كدام فرمان استفاده مي كنيم؟

الف)BREAK                                ب)EXTEND

ج)STRETCH                              د)TRIM

_____________________________________________________________________

23-كدام فرمان براي اندازه گذاري بكار مي رود؟

الف) Dim                                      ب)liner                                     

    ج)point                                     د)Diametter

_____________________________________________________________________

24-كدام گزينه عكس عمل freeze  در دستور  layer را انجام مي دهد؟

الف) off                                        ب) Thaw                                  

         ج) Un lock                                د)On

_____________________________________________________________________

25- براي اينكه بتوانيم از يك  Block در تمامي نقشه ها استفاده كنيم با كدام دستور بايد عمل ذخيره را انجام دهيم؟

الف) Block                                   ب) Wblock                              

   ج) Insert                                   د)Minsert

_____________________________________________________________________

26-چگونه مي توانيم دايرهاي رسم كنيم كه بر اين سه دايره مماس باشد؟

 _____________________________________________________________________

27- كاربرد دستور area را بنويسيد.

 _____________________________________________________________________

28-كار دگمه F8 را بنويسيد؟

 _____________________________________________________________________

29-معني لغات زير را بنويسيد؟

     نقطه پایه  Base point:                                

         زاویه Angle:

30- نوار ابزار Modify  را توضيح داده ،چند نمونه مثال بزنيد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1387ساعت 13:55  توسط سالاری  | 

نمونه سوال فتوشاپ

1- دستور Scale به چه منظور مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) پاک نمودن                    ب) تغییر اندازه                     

      ج) رنگ نمودن             د) پر نمودن دور شکل

 

2- اصطلاح Background به چه معنی است؟

الف) بافت کار                        ب) پیش زمینه                  

      ج) لایه رویی              د) پس زمینه

 

3- به چه دلیل در فتوشاپ محدوده ای را انتخاب می نماییم؟

الف) تا رنگ محدوده فوق دست نخورده بماند.                          

   ب) تا دستور موردنظر روی محدوده فوق اعمال نشود.

ج) تا دستور مورد نظر روی محدوده فوق اعمال شود.                          

  د) تا محدوده فوق سیاه و سفید شود.

 

4- از ابزار Costum shape tool چه استفاده می شود؟

الف) می توان با آن یکسری شکلهای از پیش تعیین شده را ترسیم کرد.             

ب) می توان با آن رنگ ساخت.

ج) می توان یک قسمت آن را پاک نمود.                          

    د) می توان با آن مونتاژ نمود.

 

5- منو Color Balance برای چه منظوری استفاده می شود؟

الف) تنظیم و تغییر رنگ         ب) انتخاب یک محدوده                

 ج) محو نمودن یک تصویر            د) سیاه و سفید نمودن تصویر

 

6- در فتوشاپ از کدام واحد اندازه گیری استفاده می شود؟

الف) می توانیم به دلخواه تنظیم نمایید.                                     

 ب) cm و  Point

ج) Picas و Inches                                                   

 د) فتوشاپ یک نرم افزار استاندارد است و احتیاج به واحد اندازه گیری ندارد.

 

7- حداقل وضوح تصویری برای فایل چاپی چه مقدار می باشد؟

الف) dpi 72                        ب) dpi 300                  

  ج) dpi 96                      د) dpi 600

 

8- رنگهای CMYK برای چه فایلهایی استفاده می شود؟

الف) فایلهایی که در نرم افزارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.               

 ب) فایلهایی که جهت طراحی صفحات اینترنت است.

ج) همه انواع فایلها                                                     

 د) فایلهایی که جهت چاپ آماده می گردد.

 

9- یک فایل فتوشاپ از چند لایه تشکیل می گردد؟

الف) به نوع رنگ تصویر بستگی دار.                             

    ب) به لایه

ج) در فتوشاپ لایه وجود ندارد.                                               

د) بسته به نوع تصویر و طراحی متفاوت است.

 

10- ابزار عصای جادویی براساس چه اصلی انتخاب می نماید؟

الف) براساس پیش فرض تعیین شده.                              

ب) براساس رنگ سفید.

ج) براساس میزان خاکستری موجود در تصویر.               

    د) براساس حساسیت به پیکسلهای رنگی

 

11- ابزار ذره بین در فتوشاپ چه کارایی دارد؟

الف) اندازه فایل را تغییر می دهد.                                            

ب) ابعاد محدوده انتخاب شده را بزرگ می نماید.

ج) ابعاد محدوده انتخاب شده را کوچک می نماید.              

    د) ایجاد بزرگ و کوچک نمایی مجازی می نماید.

 

12- براي افزايش حساسيت ابزار Magic Wand بايد ..........................

الف) ميزان Tolerance را افزايش داد                                  

ج) ميزان Contiguous را افزايش داد

ب) ميزان Tolerance را كاهش داد                                      

د) ميزان Contiguous را كاهش داد

 

13- با استفاده از کدام دستور می توان لایه ها را یکی نمود؟

الف) با دستور Layer Mask                                      

ب) به هیچ عنوان نمی توانیم لایه ها را یکی کنیم.

ج) با دستور Duplicate Layer                                  

د) Merge Visible یا Flatten Image

 

14- فتوشاپ یک نرم افزار ........................

الف) ترسیم است.                            ب) ویرایش و مونتاژ است.

    ج) ترسیم و ویرایش است.            د) ویرایش است.

15- فتوشاپ یک نرم افزار ...........................

الف) برداری و پیکسلی است.            ب) برداری است.              

ج) نگاشت بیتی یا پیکسلی است.                 د) برداری و نگاشت بیتی است.

 

16- كداميك از فرمتهاي زير هنگام ذخيره فايل در فلاپي ديسك حجم كمتري را اشغال مي كند ؟

الف) PSD                          ب) TIF                          ج) JPEG                       د) BMP

17- براي حركت دادن خطوط راهنما « Guide » از كدام ابزار استفاده مي كنيم ؟

الف) Move                        ب) Lasso                      ج) Magic Wand                   د) كليد Alt

 

18- برای برداشتن یک نمونه رنگ از یک تصویراز کدام ابزار استفاده می نماییم؟

الف) قطره چکان Eyedroper          ب) بلور Blur Tool                

   ج) مُهر Clone Stamp Tool            د) کمند Lasso Tool

 

19- براي انتخاب قسمتي از شكل به اندازيه يك پيكسل بصورت افقي « يك رديف » از كدام ابزار استفاده مي كنيم ؟

الف) Rectangular Marquee   ب) Elliptical Marquee               

 ج) Single Column          د) Single Row

 

20- اگر قلم Air brush را روي نقطه نگه داريم چه اتفاقي مي افتد ؟

الف) رنگ درآن نقطه تيره تر شده و اشباع مي شود                    

ب) رنگ در آن نقطه از بين مي رود

ج) رنگ روي صفحه پخش مي شود                                

د) تغييري صورت نمي پذيرد

 

21- گزينه Edit > Transform >Scale چه عملي را انجام مي دهد؟

الف) براي چرخش قسمت انتخاب شده به كار مي رود .                         

ب) براي اريب كردن قسمت انتخاب شده بكار مي رود .

ج) براي تعيير اندازه قسمت انتخاب شده بكار مي رود .               

    د) براي تغيير دادن پرسپكتيو قسمت انتخاب شده بكار مي رود .

 

22- با كمك كدام پالت مي توان در رابطه با نقطه جاري تصوير اطلاعاتي بدست آورد؟

الف) پالت Navigator                            ب) پالت Info                 

ج) پالت History                د) پالت Color

 

23- كدام گزينه در رابطه با Canvas size صحيح نمي باشد ؟

الف) فضاي بوم به رنگ پس زمينه افزايش مي يابد .                  

    ب) براي تغيير دادن اندازه ي يك تصوير بكار مي رود .

ج) براي بزرگ كردن فضاي بوم نقاشي بكار مي رود .                 

    د) باعث تغيير اندازه تصوير نمي شود .

 

24- جهت اسكن تصاوير از كدام گزينه استفاده مي‌شود؟

الف) File/Export                       ب) File/ Import                           

  ج) File/ Place‌             د) File/ Open

 

25- جهت ايجاد لبه و ضخامت دور منطقه انتخاب از كدام گزينه استفاده مي شود ؟

الف) Smooth                    ب) Stroke                    ج) width            د) Border

26- براي انتخاب يك شكل بطوري كه لبه ها و حاشيه هاي آن محو شود از كدام گزينه در نوار Option از ابزارهاي انتخاب استفاده مي كنيم ؟

الف) Tolerance                ب) Feather                           

ج) Anti-Aliased             د) Style

 

27- چگونه مي توان يك لايه را پنهان نمود ؟

الف) روي لايه كليك كرده و آن را به طرف سطل زباله مي كشيم .            

ب) روي نماد چشم لايه كليك مي كنيم .

ج) روي لايه كليك كرده و دكمه H را فشار مي دهيم .                           

د) لايه را از حالت فعال خارج مي نماييم .

 

28- جهت ترسيم مستطيل از كدام ابزار استفاده مي شود ؟

الف) Tool Rectangle Marquee                 ب) Tool Rectangle   

 ج) Lasso Tool            د) Tool Magnetic lasso

 

29- اگر بخواهيم از جلوه هاي موجود در يك لايه كپي گرفته تا در لايه هاي ديگر استفاده كنيم از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف) Paste layer style              ب) Layer VIA copy            

ج) Copy layer style                   د) Add layer mask

30- هنگام استفاده از ابزار Paint bucket براي هموار كردن لبه ها ناحيه اي كه رنگ مي كنيم از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف) Anti-Aliased                    ب) Contiguous                   

ج) Tolerance                            د) Opacity

 

31- استفاده از كدام گزينه باعث كاهش اندازه فايل نمي شود ؟

الف) ميزان درجه وضوح را كاهش مي دهد                      

ب) از فرمتي استفاده كنيم كه فايل را فشرده تر مي كند .

ج) تعداد رنگهاي تصوير را كاهش دهيم .                        

د) تعداد لايه هاي تصوير را افزايش دهيم .

 

32- اگر بخواهيم هنگام تغيير دادن اندازه تصوير Image size با تغيير دادن عرض، ارتفاع تغييري نكند چه عملي را انجام مي دهيم ؟

الف) گزينه Constrain Properties را غير فعال مي كنيم .   

ب) گزينه Constrain Properties را فعال مي كنيم .

ج) گزينه Resample Properties را غير فعال كنيم .           

د) گزينه Resample Properties را فعال كنيم .

 

33- از ابزار Crop براي ....................... استفاده ميشود ؟

الف) حذف قسمتي از تصوير                                          

ب) كج كردن قسمتي از تصوير

ج) چرخش يك قسمت از تصوير                                               

د) انتخاب يك قسمت و حذف فضاي خارج محدوده انتخاب شده

 

34- اگر بخواهيم هنگام ذخيره فايل لايه ها در هم ادغام نشوند از كدام فرمت استفاده مي كنيم ؟

الف) BMP                          ب) GIF                          ج) PSD                         د) JPG

35- براي كاهش يا حذف حالتها و عمليات انجام شده روي فايل جاري از كدام پالت استفاده مي شود ؟

الف) Info                           ب) History                           

ج) Navigator                  د) Color

36- براي اينكه شكل انتخاب شده را ازحالت انتخاب خارج كنيم از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟

الف) Similar                     ب) Deselect                        

  ج) Ctrl +D                             د) ب و ج

37- فرمان Flip vertical معادل كداميك از گزينه هاي زير است ؟

الف) Rotate 180               ب) Rotate 90 ccw                

ج) Rotate 90 cw              د) Rotate 100

 

38- براي صادر كردن يك فايل از محيط فتوشاپ به خارج از كدام گزينه استفاده مي شود؟

الف) Import                      ب) Export                              ج) Save as                   د) Open

39- در صورتي كه بخواهيم ميزان تيرگي « شفافيت » لايه را تغيير دهيم از كدام گزينه در پالت Layer استفاده مي كنيم

الف) Lock                          ب) Opacity                 

ج) Style                            د) Mask

40- هنگام استفاده از ابزار Move با نگه داشتن كدام كليد مي توان از شكل انتخاب شده كپي گرفت ؟

الف) Alt                             ب) Ctrl                          ج) Shift                        د) Shift + Ctrl

41- براي اينكه قسمت نامنظمي از شكل را انتخاب كنيم از چه ابزاري استفاده مي كنيم ؟

الف) Polygon Lasso Tool       ب) Lasso Tool           

    ج) Magnetic Lasso Tool             د) هر سه گزينه

 

42- براي اينكه بتوان روي لايه Background يك سري اعمال ويرايش انجام داد بايد .......................

الف) يك لايه جديد ايجاد كرد ( New layer )       

ب) مقدار Opacity لايه Background را زياد كرد .

ج) روي لايه Background رابل كليك كرده و نام آن را به Layer 0 تغيير مي دهيم .

د) لايه Background را حذف مي كنيم .

 

43- كدام گزينه باعث ادغام شدن لايه ها مي شود بطوري كه لايه هاي خاموش از بين بروند ؟

الف) Merge Down         ب) Flatten Image     

    ج) Merge Visible                د) Layer Set

44- جلوه Bevel and Emboss چه كاربردي دارد ؟

الف) باعث ايجاد سايه اشياء رو به داخل مي شود .                    

  ب) باعث ايجاد يك لايه مثل هاله در خارج اشياء مي شود .

ج) حول يك شكل حاشيه اي با رنگ مشخص شده ايجاد مي شود .            

د) براي برجسته كردن و عمق بخشيدن به يك شيء بكار مي رود .

45- در شكلی ناحيه مشكي رنگ به حالت انتخاب در آمده است با كدام گرينه در يك مرحله مي توان فقط دايره سفيدرنگ را درحالت انتخاب قرار داد؟

الف) Deselect                            ب) Inverse                  

    ج) Select all                          د) Grow

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1387ساعت 13:52  توسط سالاری  | 

نمونه سوال فتوشاپ

در کدام یک از مدار های رنگی پیکسلهای سیاه و سفید داریم؟
Grayscale
Bitmap
RGB
Lab

پيوند bmp. چيست ؟
از قالب بنديهاي مربوط به كامپيوتر هاي سازگار با آي بي ام است كه مبتني بر نقشه بيتي Bitmap مي باشد
از قالب بنديهاي مربوط به كامپيوترهاي مكينتاش و مخفف كلمه bump مي باشد
از كدهاي UNIX براي مديريت بهتر برنامه است .
از قالب بنديهاي مهم وب است .

کدام یک از گزینه های زیر تمامی لایه ها را تبدیل به Background میکند؟
Flatten Image
Merge Down
Merge Link
Merge Visible

آیا خطوط فرضی و مشبک ( Guides OR Grid) در چاپ ظاهر می شوند ؟
خیر
بلی
بستگی به پسوند فایل دارد
در بعضی موارد

رنگهای RGB که صفحه نمایش از آنها استفاده می کند سرنام چه کلماتی است ؟
Black ، Gray و Rasterو white)
Blue ، Green ، Red
Biv . RoyGR ، Instials of Apples next CEO
همه موارد فوق

کدام یک از فایلهای فتوشاپ فایل اجرای میباشند؟
آیکون چشم دارد
علامت (e) اینترنت دارد
آیکونی شبیه به Paint دارد
هیچکدام

براي مخفي كردن ( پنهان كردن ) يك لايه :
چشم مربوط به آن لايه را غير فعال مي كنيم
Ctrl + H
كليد H را فشار دهيد .
همه موارد فوق

کدام یک از حالتهای رنگی زیر برای چاپ مناسب است؟
RGB
Bitmap
CMYK
Lab

توسط کدامیک از گزینه های Transform در منوی Edit می توانیم تغییرات را به صورت عددی وارد کنیم ؟
Numeric
Scal
Rotate
Skew

برای اضافه کردن سر قلم های آماده در فتوشاپ به لیست Brush از چه گزینه ای استفاده میکنیم؟
Open
Import
Export
Load

در چه صورت می توانیم توسط ابزار ذره بین کوچکنمایی داشته باشیم ؟
هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Alt را پایین نگه می دانیم .
هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Shift را پایین نگه می داریم .
هنگام استفاده از ابزار ذره بین کلید Ctrl را پایین نگه می داریم .
هیچکدام

براي رنگي كردن دور يك متن يا جسم از كدام گزينه استفاده مي كنيم ؟
Stroke" name=co> Edit> Stroke
Stroke" name=co> File > Stroke
Stroke" name=co> Image > Stroke
Stroke" name=co> Layer> Stroke

توسط کدامیک از گزینه ها می توانیم بر جسته سازی داشته باشیم ؟
Bevel and Emboss
Drop Shadow
Inner Shadow
Outer Glow

چگونه می توان فضای بیشتری در اطراف یک شی قرار داد ؟
از کادر مکالمه Convas برای بزرگتر کردن بوم استفاده کرد .
پس زمینه را به رنگ سفید در آورید
با انتخاب گزینه های Edit / Trasform/Scal شی را کوچکتر کنید.
انتخاب Edit / Transfor/Skew

در صورتیکه بخواهیم تغییرات سایز را به صورت عددی روی شکل اعمال کنیم گزینه .................. را از منوی Edit قسمت Transform انتخاب می کنیم . Rotate
Scale
Numeric
Skew


عمل Marge به چه منظور استفاده مي شود ؟
بوسيله گزينه Merge مي توانيم چند لايه را با هم تركيب كنيم .
با استفاده از اين دستور تصوير واضح تر به نظر مي رسد .
با استفاده از اين دستور چاپ تصوير مرغوبتر خواهد شد .
هيچكدام


برای باز کردن پنجره Layer از کدام منو استفاده میکنیم؟
View
Edit
Window
Select

برای ترسیم یک خط در زاویه 45 درجه چه باید کرد ؟
ترسیم یک مربع وسپس کشیدن خط مورب از یک گوشه به گوشه مخالف آن
کلیدهای 4 و 5 را در هنگام رسم خط پایین نگهدارید.
در هنگام رسم خط کلید Shift را پائین نگه دارید
موارد الف و ب

كداميك از كليدهاي ميانبر زير براي حذف و نمايش خط كش دور بوم نقاشي به كار گرفته مي شود ؟
CTRL+R
ALT+R
SHIFT+R
ALT+R


پيوند bmp. چيست ؟
از قالب بنديهاي مربوط به كامپيوتر هاي سازگار با آي بي ام است كه مبتني بر نقشه بيتي Bitmap مي باشد
از قالب بنديهاي مربوط به كامپيوترهاي مكينتاش و مخفف كلمه bump مي باشد
از كدهاي UNIX براي مديريت بهتر برنامه است .
از قالب بنديهاي مهم وب است .

از مشخصه های لایه های متنی چیست ؟
حرف T کنار لایه
حرف F کنار لایه
لایه های متنی همیشه فعالند
لایه های متنی پر رنگ تر از بقیه لا یه ها هستند.


براي باز كردن يك فايل جديد از كدام گزينه استفاده مي شود ؟
New" name=co> Layer > New
Ctrl + N
New" name=co> File > New
موارد ب و ج


پيكسل را تعريف كنيد ؟
به هر نقطه تشكيل دهنده تصوير سلول تصويري يا پيكسل مي گويند .
پيكسل همان بيت مي باشد يعني كوچكترين واحد حافظه
به مجموعه نقاط روي صفحه مانيتور پيكسل مي گويند
به مجموعه ٨ بيت يك پيكسل گفته مي شود .

اگر ابزار رنگ پاش Airbrush Tool را در يك نقطه نگاه داريم چه اتفاقي خواهد افتاد ؟
اتفاقي نخواهد افتاد
رنگهاي بيشتري را در اين نقطه ايجاد خواهيد كرد .
جوهر از صفحه نمايش سرازير خواهد شد .
رنگها به صورت يكنواخت اعمال مي شوند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 27 اسفند1387ساعت 13:52  توسط سالاری  |